Zkratky a symboly institucí

A. Zkratky a symboly institucí

1. Mezinárodní a regionální organizace, zahraniční subjekty

Zkratka (symbol)

Cizojazyčný název

Český název

Poznámka

ACCT

Agence de Coopération Culturelle et Technique

Agency for Cultural and Technical Cooperation

Agentura pro kulturní a technickou spolupráci

OSN, Rada Evropy a další organizace

ACP

African, Caribbean and Pacific Group of States

Africká, karibská a pacifická skupina států

www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.cs.html

 

AFNOR

Association Française de Normalisation

Francouzská společnost

pro normalizaci

www.afnor.org

AL

Arab League (Džámijat al-dural al-Arabíja - League of Arab States, LAS)

Arabská liga (též Liga arabských států)

www.arableagueonline.org

ALADI

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio

Latinskoamerické sdružení volného obchodu

www.aladi.org

 

ANSI

American National Standards Institute

Americký národní normalizační institut

www.ansi.org

 

APLMF

Asian Pacific Legal Metrology Forum

Asijsko-pacifické fórum  legální metrologie

www.aplmf.org

ARSO

African Organisation of Standardisation

Africká regionální  organizace pro normalizaci

www.arso-oran.org

ASEAN

Association of South East Asian Nations

Sdružení národů jihovýchodní Asie

www.asean.org

ASMO

Arab Organization for Standardization and Metrology

Arabská organizace

pro  normalizaci a metrologii

 

ASTM

American Society of Testing and Materials

Americká společnost

pro zkušebnictví a materiály

www.astm.org

 

BAM

Bundesanstalt für Materialforschung

und –prüfung

Institute for Material Research and Testing

Spolkový ústav pro výzkum

a zkoušení materiálů

www.bam.de

SRN

 

 

BIML

Bureau International de Métrologie Légale

International Bureau of Legal Metrology

Mezinárodní úřad pro legální metrologii

www.bipm.fr

viz OIML

 

 

BIPM

Bureau International des Poids et Mesures

International Bureau of Weights and Measures

Mezinárodní úřad pro váhy a míry

 

www.bipm.org/noflash.html

BIS

Bank for International Settlements

Banka pro mezinárodní úhrady

www.bis.org

BISFA

Bureau International pour la Standardisation des Fibres Artificielles

International Bureau for Standardization of Man-made Fibres

Mezinárodní úřad

pro normalizaci umělých vláken

www.bisfa.org

BSI

British Standards Institution

Britská normalizační instituce

www.bsi-global.com

CASCO

Committee on Conformity Assessment

Výbor pro posuzování shody

viz ISO

CCC

Customs Cooperation Council

Rada pro celní spolupráci

 

CCIR

International Consultative Committee on Radio Communications

Mezinárodní poradní výbor

pro radiokomunikace

 

CE

Council of Europe

Rada Evropy

též značka evropské shody

CECIP

Comité Européen des Constructeurs d´Instruments de Pesage

European Committee of Weighing Instruments Manufacturers

Evropský výbor výrobců vah

(Federace národních obchodních organizací reprezentující evropské výrobce vah)

www.cecip.eu

CEFACT

Centre for Trade Facilitation and Electronic Business

Centrum pro usnadnění obchodu a elektronický obchod

www.unece.org/cefact

viz EHK OSN

CEFTA

Central European Free Trade Agreement

Středoevropská dohoda

o volném obchodu

www.cefta.int

CEN

Comité Européen de Normalisation

European Committee for Standardization

Evropský výbor pro normalizaci

www.cen.eu

NGO

 

CENELEC

Comité Européen de Normalisation Électrotechnique

European Committee for Electrotechnical Standardization

Evropský výbor pro normalizaci

v elektrotechnice

www.cenelec.eu

NGO

 

CEOC

Confédération Européenne des Organismes de Contrôle technique, d´inspection, de certification et de prévention

European Confederation of Organizations for Testing, Inspection, Certification and Prevention

Evropská konfederace organizací pro zkoušení, inspekci, certifikaci a prevenci

www.ceoc.com

 

CERN

Conseil Européenne pour la Recherche Nucléaire

European Council for Nuclear Research

Evropská rada pro jaderný výzkum

public.web.cern.ch/public

CGML

Conférence Générale de Métrologie Légale

General Conference of Legal Metrology

Generální konference pro legální metrologii

 

CGPM

Conférence Générale des Poids et Mesures

General Conference on Weights and Measures

Všeobecná konference pro váhy a míry

 

CIB

International Council for research and Innovation in Building and Construction

Mezinárodní rada pro výzkumné studie a dokumentaci

ve stavebnictví

www.cibworld.nl

CIE

Commission Internationale de l´Éclairage

International Commission on Illumination

Mezinárodní komise

pro osvětlování

www.cie.co.at

CIML

Comité International de Métrologie Légale

International Committee of Legal Metrology

Mezinárodní výbor pro legální metrologii

 

CIPM

Comité International des Poids et Mesures

International Committee for Weights and Measures

Mezinárodní výbor pro váhy a míry

 

CISPR

Comité International Spécial des Perturbations Radioéléctrique

International Special Committee on Radio Interference

Mezinárodní zvláštní výbor pro rádiové rušení

www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:7:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:1298,25

COOMET

Organization of National Metrological Institutions of the States of Central and Eastern Europe

Organizace národních metrologických institucí států střední a východní Evropy

 

COPOLCO

Committee on Consumer Policy

Výbor na ochranu spotřebitelů

viz ISO

CORDIS

Community Research and Development Information Service for the European Union

Informační služba  Evropské unie o výzkumu a vývoji 

www.cordis.lu

 

CORESTA

Cooperation Center for Scientific Research Relative to Tobacco

Kooperační centrum

pro vědecký výzkum v oblasti tabáku

www.coresta.org

NGO

 

CSD

Commission for Sustainable Development

Komise pro udržitelný rozvoj

http://sustainabledevelopment.un.org/csd.html

OSN

 

DEVCO

Committee on Developing Country Matters

Výbor pro pomoc rozvojovým zemím

viz ISO

DIN

Deutsches Institut für Normung

Německý institut

pro normalizaci

www.din.de

SRN

EA

- EA MLA

European Cooperation for Accreditation

EA Multi-Lateral Agreement

 

Evropská spolupráce v  akreditaci

Multilaterální dohoda v rámci  EA

www.european-accreditation.org

www.european-accreditation.org/the-mla

 

EA vzniklo spojením EAC (European Accreditation of Certification-Evrop. org. pro akreditaci certifik. orgánů) a ALE (Euroepan Co-operation for Accreditation of Laboratories-Evrop. org. pro akreditaci laboratoří)

EBRD

European Bank for Reconstruction and Development

Evropská  banka pro obnovu

a rozvoj

www.ebrd.com

EC

1. European Community

2. European Communities

1. Evropské společenství

2. Evropská společenství

 

ECB

European Central Bank

Evropská centrální banka

www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.cs.html

ECHR

European Court of Human Rights

Evropský soud pro lidská práva

www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home

 

ECITC

European Committee for Information Technology, Testing and Certification

Evropský výbor pro informační techniku, zkušebnictví

a certifikaci

 

ECJ

European Court of Justice

Evropský soudní dvůr

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/

EU

ECOFIN

Economic and Finance Council of Ministers

Rada ministrů pro ekonomické

a finanční záležitosti

EU

ECOSOC

Economic and Social Council

Hospodářská a sociální rada

www.un.org/en/ecosoc

OSN

ECSC

European Coal and Steel Community

Evropské společenství uhlí a oceli

EU

EEA

European Economic Area

Evropský hospodářský prostor (EHP)

www.efta.int/eea

Dohoda mezi ES a EFTA z r. 1991

EEC

European Economic Community

Evropské hospodářské společenství

EU

EHS byla mezinárodní organizace existující mezi lety 1958 až 1993, která byla vytvořena, aby podporovala ekonomicou integraci mezi Belgií, Francií, Německem, Itálií, Lucemburskem a Nizozemskem. Smlouva o EHS byla podepsána 25. března 1957 v rámci Římských smluv, které také zakládaly Evropské společenství pro atomovou eneregii. 

EFQM

European Foundation for Quality Management

Evropská nadace pro management jakosti

 

EFTA

European Free Trade Association

Evropské sdružení volného obchodu (ESVO)

www.efta.int

 

EIA

European Information Association

Evropské sdružení pro informace

www.eia.org.uk

EIB

European Investment Bank

Evropská investiční banka

 

ELEC

European League for Economic Cooperation

Evropská liga pro hospodářskou spolupráci

 

ELSECOM

European Electrotechnical Sectoral Committee for Testing and Certification

Evropský elektrotechnický oborový výbor pro zkušebnictví a certifikaci

 

EMEA

European Agency for the Evaluation of Medicinal Products

Evropská agentura pro hodnocení léčivých přípravků

EU

EMeTAS

European Metrology Type Approval System

Evropský metrologický systém pro schvalování typů měřidel

www.emetas.org

 

EMI

European Monetary Institute

Evropský měnový institut

EU

EOQ

European Organization for Quality

Evropská organizace pro jakost

www.eoq.org

 

EOQC

European Organization for Quality Control

Evropská organizace

pro kontrolu jakosti

 

EOTA

European Office of Technical Approvals

Evropský úřad pro technická schvalování

www.eota.be

 

EOTC

European Organization for Conformity Assessment

Evropská organizace

pro posuzování shody

www.eotc.be

 

EP

European Parliament

Parlement Européen

Evropský parlament

www.europarl.europa.eu/portal/cs

EU

EQNET

European Network for Quality Assessment and Certification

Evropská síť pro posuzování jakosti a certifikaci

 

EQS

1. European Committee for Quality Assessment and Certification

2. European Quality System

1. Evropský výbor  

    pro posuzování a

    certifikaci jakosti

2. Evropský systém

    jakosti

 

ESCIF

European Sectoral Committee for Intrusion and Fire Protection

Evropský oborový výbor

pro nežádoucí vniknutí a požární ochranu

 

ESF

European Science Foundation

Evropská vědecká nadace

www.esf.org

ETSI

European Telecommunications Standards Institute

Evropský ústav pro telekomunikační normy

www.etsi.org

EU

European Union

Evropská unie

www.europa.eu

EU On-Line

European Union On Line (News, Activities,

Institutions, Abc, Official Documents, Information Sources)

Evropská unie v přímém spojení (zprávy, aktivity, instituce, Abc, úřední dokumenty, zdroje informací)

www.europa.eu

 

EURATOM

European Atomic Energy Community

Evropské společenství pro atomovou energii

www.euratom.og

EU

EUROLAB

European Federation of National Associations of Measurement, Testing and Analytical Laboratories

Evropská federace národních sdružení měřicích, zkušebních a analytických laboratoří

www.eurolab.org

EUROMET

European Collaboration in Measurement Standards

Evropská spolupráce pro rozvoj etalonů

 

FAO

Food and Agriculture Organization of the UN

Organizace pro potraviny

a zemědělství OSN

www.fao.org

FID

Fédération Internationale de Documentation

International Federation for Information and Documentation

Mezinárodní federace

pro dokumentaci

 

FIDH

International Federation for Human Rights

Mezinárodní federace pro lidská práva

www.fidh.org

GATT

General Agreement on Tariffs and Trade

Všeobecná dohoda o clech a obchodu

Podrobnější informace o GATT naleznete zde

nyní WTO

IAEA

International Atomic Energy Agency

Mezinárodní agentura

pro atomovou energii

www.iaea.org

 

IAF

International Accreditation Forum

Mezinárodní fórum pro akreditaci

www.iaf.nu

 

IATA

International Air Transport Association

Mezinárodní asociace

leteckých dopravců

www.iata.org

IATCA

International Auditor Training and Certification Association

Mezinárodní sdružení pro vzdělávání auditorů a certifikaci

 

 

 

IBRD

International Bank for Reconstruction and Development - World Bank

Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj - Světová banka

www.worldbank.org/ibrd

ICC

International Chamber of Commerce

Mezinárodní obchodní komora

www.iccwbo.org

ICJ

International Court of Justice

Mezinárodní soudní dvůr

www.icj-cij.org

sídlo v Haagu

ICRM

International Committee for Radionuclide Metrology

Mezinárodní výbor

pro metrologii radionuklidů

 

IDA

International Development Association

Mezinárodní asociace pro rozvoj

www.worldbank.org/ida

OSN

IEC

International Electrotechnical Commission

Mezinárodní elektrotechnická komise

www.iec.ch

 

IECEE


 

 


 - CCB 

 

 


- CTL

Worldwide System for Conformity Testing and Certification of Electrical Equipment

 

Committee of Certification Bodies of the IECEE

 

Committee of Testing Laboratories of the IECEE

Systém IEC pro zkoušení shody a certifikaci elektrických zařízení

 

Výbor certifikačních orgánů IECEE

 

 

Výbor zkušebních laboratoří IECEE

www.iecee.org

 

 

 

 

 

 

 

 

www.iecee.org/ctl/aboutctl.htm

IECQ
  

 

 

 

- CMC 


 

 

- ICC

IEC Quality Assessment System for Electronic Components 
Certification

 

Management Committee of the IECQ

 

Inspectorate Coordination Committee of the IECQ

Systém IEC pro určování jakosti součástek  pro elektroniku

 

 

Řídící výbor pro certifikaci IECQ

 

 

Koordinační výbor inspektorátů IECQ

www.iecq.org/index.htm

IFAN

International Federation of Standards Users

Mezinárodní federace  uživatelů norem

www.ifan.org

IFC

International Finance Corporation

Mezinárodní finanční korporace

www.ifc.org

IIL

International Law Institute

Ústav mezinárodního práva

www.ili.org

Rada Evropy

IIOC

Independent International Organization for Certification

Nezávislá mezinárodní organizace pro certifikaci

www.iioc.org

 

IIR

International Institute of Refrigeration

Mezinárodní ústav chladírenské techniky

www.iifiir.org

ILAC

International Laboratory Accreditation Cooperation

Mezinárodní spolupráce pro akreditaci laboratoří

www.ilac.org

 

ILO

International Labour Organization

Mezinárodní organizace práce

www.ilo.org

IMECO

International Measurement Confederation

Mezinárodní svaz pro měření

www.imeko.org

IMF

International Monetary Fund

Mezinárodní měnový fond

www.imf.org

IMO

International Maritime Organization

Mezinárodní námořní organizace

www.imo.org

OSN

INTELSAT

International Telecommunications Satellite Organization

Mezinárodní organizace pro zřizování a provoz soustav spojových družic

www.itso.int

INTERPOL

International Criminal Police Organization

Mezinárodní organizace kriminální policie

www.interpol.int

IOCU

International Organization of Consumers Unions

Mezinárodní organizace svazů spotřebitelů

www.consumersinternational.org

 

IPCS

International Programme on Chemical Safety

Mezinárodní program chemické bezpečnosti

www.inchem.org

WHO

IRPTC

International Register of Potentially Toxic Chemicals

Mezinárodní registr potencionálně toxických chemikálií

 

ISO

  

 

 

- CASCO

  


-COPOLCO

  


- DEVCO 
 

 


- NET

 

- REMCO

 

International Organization for Standardization 

 

Committee on Conformity Assessment

 

Committee on Consumer

Policy 

 

Committee on Developing Country Matters 

 

Information Network

 

Committee on Reference Materials

Mezinárodní  organizace pro normalizaci

 

Výbor pro posuzování shody


Výbor pro strategii spotřebitelů

 

Výbor pro pomoc rozvojovým zemím


 

Informační síť

 

 

Výbor pro referenční materiály

www.iso.org

 

 


www.iso.org/iso/Casco

 


www.iso.org/iso/copolco

  


www.iso.org/iso/aboutiso/isostructure/DEVCO.html


 


www.iso.org

 

více o ISO/REMCO naleznete zde

ITC

International Trade Center

Mezinárodní obchodní centrum

www.intracen.org

ITU

International Telecommunication Union

Mezinárodní telekomunikační unie

www.itu.int

IVWO

International Vine and Wine Office

Mezinárodní úřad pro vinařství a víno

 

JRC

Joint Research Center

Společné výzkumné centrum

www.ec.europa.eu/jrc

EU

NAFTA

North American Free Trade Agreement

Severoamerická dohoda

o volném obchodu

www.naftanow.org

NAMAS

National Measurement Accreditation Service

Národní akreditační

služba pro měření

Velká Británie

NATO

North Atlantic Treaty Organization

Organizace Severoatlantického paktu

www.nato.int

NEA

Nuclear Energy Agency

Agentura pro atomovou energii

www.oecd-nea.org

NEN

Nederlands Normalisatie-instituut

Netherlands Standardization Institute

Nizozemský normalizační institut

www.nen.nl

NIST

National Institute of Standards and Technology

Národní institut pro normy a techniku 

USA

www.nist.gov

NMI

National Metrology Institute of the Netherlands

Národní metrologický institut Nizozemska

www.nmi.nl

 

NPL

National Physical Laboratory

Národní fyzikální laboratoř

Velká Británie

www.npl.co.uk

NWML

National Weights and Measures Laboratory

Národní laboratoř vah a měr

Velká Británie

OAPC

Organization of Arabic Petroleum Exporting Countries

Organizace arabských zemí vyvážejících ropu

 

OAU

Organization of African Unity

Organizace africké jednoty

více o OAU naleznete zde

OCTI

Office Central des Transports Internationaux par Chemin de Fer

Central Office for International Railway Transport

Ústřední úřad pro mezinárodní přepravu po železnici

 

OECD

Organization for Economic Cooperation and Development

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

www.oecd.org

 

OEEC

Organization for European Economic Cooperation

Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci

více informací o OEEC naleznete zde

OIML

 

 

 - BIML

 


 


- TAGCERT

Organization Internationale de Métrologie Légale

International Organization of Legal Metrology

Bureau International de Métrologie

International Bureau of Legal Metrology

 

Technical Advisory Group for Certification of Measuring Instruments

Mezinárodní  organizace pro legální metrologii
Mezinárodní úřad pro legální metrologii (sekretariát OIML)


Technická poradní skupina pro certifikaci měřících přístrojů

www.oiml.org

 

 

 

 

 

www.oiml.org/en/structure/biml

OLAF

Office européen de Lutte

Antifraude

European Anti-Fraud Office

Evropský úřad pro potírání podvodů

EU

http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_cs.htm

 

OPEC

Organization of Petroleum Exporting Countries

Organizace zemí vyvážejících  ropu

www.opec.org

OSCE

Organization for Security and Cooperation in Europe

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE)

www.osce.org

PE

Parlement Européen

European Parliament

Evropský parlament

www.europarl.europa.eu/portal/cs

EU

REMCO

Committee on Reference Materials

Výbor pro referenční materiály

viz ISO

RILEM

International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures

Mezinárodní unie laboratoří

pro zkoušení a výzkum materiálů a struktur

www.rilem.org

SEATO

South-East Asia Treaty Organization

Organizace paktu jihovýchodní Asie

 

TAGCERT

Technical Advisory Group for Certification of Measuring Instruments

Technická poradní

skupina pro certifikaci měřících přístrojů 

viz OIML

TAIEX

Technical Assistance Information Exchange Office

Úřad pro výměnu

informací o technické

pomoci

www.ec.europa.eu/enlargement/taiex

EU

 

TRA

Translation Center for the Bodies of the European Union

Překladatelské středisko

pro instiuce EU

www.cdt.europa.eu/CS/Pages/Homepage.aspx

UEAtc

Union Européenne pour l´Agrément Technique dans la Construction

European Union for Technical Approvals in Construction

Evropský svaz pro technické schvalování ve stavebnictví

www.ueatc.eu

UIC

International Union of Railways

Mezinárodní železniční svaz

www.uic.org

UN

United Nations

Spojené národy

www.un.org/en/

OSN

UN ECE

 

 


- CTIED

 

 

 


- CEFACT

United Nations Economic Commission for Europe

 

Committee for Trade, Industry and Enterprise Development

 

Centre for Trade Facilitation and Electronic Business

Evropská hospodářská komise (EHK) OSN

 

Výbor pro rozvoj obchodu, průmyslu a podnikání

 


Centrum pro usnadnění obchodu a elektronický obchod

www.unece.org

 

 

 

 

 

 

 

 

www.unece.org/cefact

 

UNCTAD

United Nations Conference on Trade and Development

Konference pro obchod a rozvoj OSN

www.unctad.org

 

UNDP

United Nations Development Programme

Rozvojový program OSN

www.undp.org

UNEP

United Nations Environment Programme

Program pro životní prostředí OSN

www.unep.org

UNICEF

United Nations Children’s Fund

Dětský fond OSN

www.unice.org

OSN

UNIDO

United Nations Industrial Development Organization

Organizace pro průmyslový rozvoj OSN

www.unido.org

 

UNIPEDE

Union Internationale des Producteurs et Distributeurs d´Énergie Électrique

International Union of Producers and Distributors of Electrical Energy

Mezinárodní svaz  výrobců

a distributorů elektřiny

 

UNPROFOR

United Nations Protection Force

Ochranné síly OSN

www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unprofor.htm

OSN

UPU

Universal Postal Union

Světový poštovní svaz

www.upu.int

VDA

Verband Deutscher Automobilindustrie

Spolek německého automobilového průmyslu

www.vda.de

SRN

WELMEC

European Cooperation in Legal Metrology

Evropská spolupráce v legální metrologii

www.welmec.org

 

WHO

World Health Organization

Světová zdravotnická organizace

OSN

www.who.int/en/

WIPO

World Intellectual Property Organization

Světová organizace pro duševní vlastnictví

www.wipo.int

OSN

WMO

World Meteorological Organization

Světová meteorologická organizace

www.wmo.int

OSN

WTO 

 

 

- CTBT
 

 

 

- CSPM

 

World Trade Organization

 

Committee on Technical Barriers to Trade

 

Committee on Application of Sanitary and Phytosanitary Measures

Světová obchodní organizace

 

Výbor pro technické překážky obchodu


Výbor pro uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření

www.wto.org

 

 

www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_e.htm

 2. Domácí instituce

Zkratka

Cizojazyčný název

Český název

Poznámka

AAAO

Association of Accredited and Authorized Organizations

Asociace akreditovaných a autorizovaných  organizací

www.aaao.cz

CAI

Czech Accreditation Institute

Český institut pro akreditaci, o. p. s.

(ČIA)

www.cai.cz

 

CEMC

Czech Environmental Management Centre

České ekologické manažerské centrum

www.cemc.cz

CFA

Centre for Foreign Assistance

Centrum pro zahraniční pomoc

MF ČR

základní informace o Centru pro zahraniční pomoc naleznete zde

CMI

Czech Metrology Institute

Český metrologický institut (ČMI)

www.cmi.cz

 

COI

Czech Trade Inspection

Česká obchodní inspekce (ČOI)

www.coi.cz

CQS

Czech Association for Quality Certification

České sdružení pro certifikaci systémů jakosti

www.cqs.cz

CSNI

Czech Standards Institute

Český normalizační institut (ČSNI)

zrušen,

od r. 2009 viz ÚNMZ

CSO

Czech Statistical Office

Český statistický úřad (ČSÚ)

www.czso.cz

CSQ

Czech Society for Quality

Česká společnost pro jakost (ČSJ)

www.csq.cz

ÚNMZ

 

Czech Office for Standards, Metrology and Testing

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

www.unmz.cz

B. Ostatní zkratky

ADCO

Administrative Cooperation Groups (EC)

Skupiny pro administrativní spolupráci (ES)

 

ARS

African Regional Standards

Africké regionální normy

 

BIC

Business Innovation Centre

Podnikatelské inovační centrum

 

CAB

Conformity Assessment Body

Právnická osoba pro posuzování shody

 

CAP

Common Agricultural Policy

Společná zemědělská politika

EU

CBC

Cross Border Cooperation

Přeshraniční spolupráce

EU

CCE

Countries of Central Europe

Státy střední Evropy

 

CFCU

Central Financing and Contracting Unit

Centrální finanční a kontraktační jednotka

MF ČR

Více informací o CFCU naleznete zde

COP

Country Operational Programme

Územní operační program

EU

COREPER

Comité des Représentants Permanent
Permanent Representatives Committee

Výbor stálých zástupců

EU

Více informací o Coreperu naleznete zde

COST

European Cooperation Science and Technology

Evropská spolupráce v oblasti  vědeckého a technického výzkumu

www.cost.eu

EDF

European Development Fund

Evropský rozvojový fond (ERF)

EU

Více informací o EDF naleznete zde

EDI

Electronic Data Interchange

Výměna  elektronických dat

 

EINECS

European Inventory of Existing Chemical Substances

Evropský seznam existujících chemických látek

 

ELINCS

European List of Notified Chemical Substances

Evropský seznam registrovaných  chemických látek

 

EMAS

Eco-Management and Audit Scheme

Systém řízení podniků a auditů z hlediska ochrany životního prostředí

Program ekomanagementu a ekoauditu

EU

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm

EMS

 

Environmental Management System

European Monetary System

Systém enviromentálního managementu

Evropský měnový systém

 

EMU

European Monetary Unit

Evropská měnová jednotka

EUR

EN

Norme Européenne
European Standard Europäische Norm

Evropská norma

EU

ERDF

European Regional Development Fund

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)

ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/regional/index_en.cfm

EU

ESCB

European System of Central Banks

Evropský systém centrálních bank

www.ecb.europa.eu/ecb/orga/escb/html/index.en.html

ESI

Export Supporting Institutions

Instituce podporující export

 

ESF

European Social Fund

Evropský sociální fond

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp

EU

GDP

Gross Domestic Product

Hrubý domácí produkt

 

GIS

Geographical Info System

Zeměpisný informační systém

 

GLP

Good Laboratory Practice

Správná laboratorní praxe

 

GMP

Good Manufacturing Practice

Správná výrobní praxe

 

HACCP

Hazard Analysis of Critical Control Points

Systém kritických bodů

 

IFAD

International Fund for Agriculture Development

Mezinárodní fond pro zemědělský rozvoj

www.ifad.org

OSN

IPPC

Integrated Pollution Prevention and Control

Integrovaná prevence a omezování znečištění

 

IT

Information Technologies

Informační technologie

 

JEPs

Joint European Projects

Společné evropské projekty

 

LAP

Legal Approximation Project

Projekt právního sbližování

EU

MIP

Multiannual Indicative Programme

Víceletý indikativní program

EU

MLA

Multi-Lateral Agreement

Mnohostranná dohoda

 

MOU

Memorandum of Understanding

Memorandum o porozumění

 

MRA

Mutual Recognition Agreement

Dohoda o vzájemném uznávání

 

NAO

National Authorising Officer

Národní schvalující úředník

MF ČR

NPPA

National Programme of Preparation for the Accession of the Czech Republic to EU

Národní program přípravy vstupu České republiky do EU

 

NGO

Non Governmental Organization (NGOs –

mn. č.)

Nevládní organizace

 

PAO

Programme Authorising Officer

Schvalující úředník programu

MF ČR

Phare

Pologne-Hongrie: Actions pour la Reconversion Économique (= PHARE)

Poland and Hungary: Action for Restructuring of Economy (original name)

Polsko a Maďarsko: Akce

pro přestavbu ekonomiky (původní název)

EU

v současné době jde o program Phare, do něhož je zapojeno 13 středoevropských a východoevropských států

 

Více o programu PHARE se můžete dozvědět zde

PIU

Project Implementation Unit

Jednotka pro realizaci projektu

EU

PMU

Programme Management Unit

Jednotka pro řízení programu

 

PRAQ

Regional Programme for Quality Assurance

Regionální program zajišťování jakosti

EU

PROSAFE

Product Safety Enforcement Forum of Europe

Evropské fórum pro prosazování bezpečnosti výrobků

EU

www.prosafe.org

PSU

Project Support Unit

Jednotka pro podporu projektu

 

QA

Quality Assessment

Posuzování jakosti

 

QMS

Quality Management System

Systém managementu jakosti

 

QS

Quality System

Systém jakosti

 

QSAR

Quality System Assessment Recognition

Uznávání systému posuzování jakosti

 

RDP

Regional Development Plan

Regionální rozvojový plán

EU

ROP

Regional Operational Programme

Regionální operační program

EU

SAPARD

Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development

Speciální program rozvoje zemědělství a venkova v období přístupu k EU

EU

SF

Structural funds

Strukturální fondy

EU

SIMI

Support to Internal Market Institutions

Podpora institucí vnitřního trhu

EU

SMES

Small and Medium-Size Enterprises

Malé a střední podniky

 

SOGS

Senior Officials Group for Standardization and Conformity Assessment

Skupina vyšších úředníků pro normalizaci a posuzování shody

EU

SOP

Sector Operational Programme

Sektorový operační program

EU

SPO

Senior Programme Officer

Vedoucí úředník programu

MF ČR

TA

Technical Assistance

Technická pomoc

 

TACIS

Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States

Technická pomoc Společenství nezávislých států

EU

TBT

Technical Barriers to Trade

Technické překážky obchodu

www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_e.htm

TF

Transition Facility

Přechodový nástroj

MF ČR

TQM

Total Quality Management

Komplexní řízení jakosti

 

TQMS

Total Quality Management System

Komplexní systém
řízení jakosti

 

TOR

Terms of Reference

Rozsah působnosti/soupis podkladů (např. pro projekt)

 

UCFA

Unit for Coordination of Foreign Assistance

Jednotka koordinace zahraniční pomoci

MF ČR

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti