Program podpory investic

o tvorbě, schvalování, realizaci a financování Programu podpory investic (aktuální znění ke dni 6. 3. 2006)

Účelem Programu podpory investic je přispět k zajištění potřebné úrovně technického vybavení autorizovaných osob v systému státního zkušebnictví a autorizovaných subjektů, pracovišť Českého metrologického institutu, jeho smluvně přidružených laboratoří a subjektů pověřených k uchovávání státních etalonů (dále jen „autorizované osoby a subjekty“) v systému metrologického zabezpečení České republiky, nutné k zajištění předpokladů pro plnění povinností ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

Pro zajištění transparentního a objektivního postupu při tvorbě Programu podpory investic a jeho realizaci podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, vydávám tuto interní směrnici.

 

1.   Úvodní ustanovení

1.1    Program podpory investic (dále PPI) je určen k řešení mimořádných případů veřejného zájmu na podpoře zajištění technického vybavení nezbytně nutného pro dosažení a udržení technické způsobilosti autorizovaných osob a subjektů, popřípadě jejich potřebné úrovně, odpovídající požadavkům příslušných právních předpisů, harmonizovaných a určených technických norem či jiných určených dokumentů.

1.2    Program je realizován formou pořízení a nájmu speciálního technického vybavení, které je majetkem státu, jehož jménem jedná věcně příslušná organizační složka státu, tj. ÚNMZ.

1.3    Jedná se především o měřicí a zkušební techniku (dále jen „technické zařízení“) investičního charakteru s dlouhodobou ekonomickou návratností, avšak nepostradatelnou k zajištění výkonu státního zkušebnictví v procesu posuzování shody a k  zajištění metrologických výkonů na potřebné úrovni.

1.4    Program je řádně zaregistrován a schválen v systému ISPROFIN. Je sestavován na kalendářní rok a může být měněn formou dodatků.

 

2.   Tvorba PPI

2.1    ÚNMZ vyhlašuje cestou Rady pro metrologii a Komise pro posuzování shody termín pro předkládání návrhů pro sestavení PPI. ÚNMZ může současně vyhlásit věcné priority PPI na příslušný kalendářní rok.

2.2    Návrhy jsou předkládány v závazné jednotné formě (viz formulář v příloze) autorizovanými osobami a subjekty (potenciálními budoucími nájemci technického zařízení), a to i pokud námět na pořízení technického zařízení od nich nepochází.

2.3    Návrhy obsahují zejména věcné zdůvodnění ve vazbě na příslušný právní předpis, technickou normu či jiný dokument, účel použití, technickou specifikaci, prioritu potřeby, nabídkovou cenu a ekonomické zdůvodnění realizace investice ze státního rozpočtu. Ekonomické zdůvodnění musí zahrnovat komplexní analýzu souvisejících nákladů a výnosů. Jedná-li se o technické zařízení, které by mělo být využíváno více autorizovanými osobami a subjekty formou uznaných subdodávek či jeho zpřístupněním pro přímé využití k posouzení shody, je nutné i tuto skutečnost v ekonomickém zdůvodnění zohlednit. Pro realizaci návrhu je dále nezbytné, v rámci platformy pro koordinaci jednotného postupu, docílení konsensu autorizovaných osob a subjektů aktivně působících v dané oblasti. V případě státních etalonů, etalonů nejvyšší přesnosti a zabezpečení návaznosti měřidel a měření pak stanovisko Českého metrologického institutu.

2.4    Dále návrhy obsahují zejména:

  • Čestné prohlášení navrhovatele o řádném vypořádání všech závazků vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám.

  • Čestné prohlášení navrhovatele, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs nebo mu nebylo povoleno vyrovnání nebo nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku. Není proti němu veden výkon rozhodnutí, není v úpadku, není v likvidaci a neprobíhá u něho organizační změna s dopady na výkon činnosti autorizované osoby nebo subjektu.

  • Rozvahu a výkaz zisku a ztrát navrhovatele za poslední dva kalendářní roky a rozpočtový výhled na kalendářní rok, ve kterém je návrh a na další dva kalendářní roky.

2.5    Předložené návrhy posoudí odbor 20 (za oblast metrologie) a odbor 30 (za oblast posuzování shody) z hlediska formální úplnosti a z hlediska  splnění kritérií výběru (podle bodu 2.7), příp. zajistí zpracování odborných posudků k naplnění vybraných výběrových kritérií. Návrhy, které jsou předloženy jako formálně neúplné nebo po stanoveném termínu, jsou z dalšího projednávání vyřazeny.

2.6    Z návrhů je příslušným odborem sestaven „Seznam návrhů k realizaci v rámci PPI“ pro příslušnou oblast setříděný podle důležitosti (priorit). Tyto seznamy jsou průběžně udržovány v aktuálním stavu s minimálně roční revizí a jsou využívány pro další období.

2.7    Při setřídění jednotlivých návrhů do „Seznamu návrhů k realizaci v rámci PPI“ a při rozhodování o zařazení do „Návrhu investic k realizaci v rámci PPI“ budou uplatněna tato výběrová kritéria:

 • Potřebnost příslušného zkušebního postupu, ke kterému je technické zařízení určeno nebo potřebnost měřidla pro zabezpečení návaznosti.

 • Míra priority, kterou ovlivňuje nový či změněný měřicí nebo zkušební postup, nově stanovený výrobek k posuzování shody nebo nově zařazený etalon či jiné měřidlo a aktuálnost návrhu.

 • Vhodnost konkrétního navrhovaného technického zařízení, která vyplývá z porovnání nabídek na základě technické specifikace, ceny, dodacích podmínek, podmínek provozu a dalších hledisek dle konkrétního případu.

 • Inovační přínosy navrhovaného technického zařízení.

 • Absence navrhovaného technického zařízení z hlediska technické a kapacitní způsobilosti v systému posuzování shody nebo v oblasti metrologie (dle seznamu autorizovaných osob a subjektů k datu projednávání návrhů).

 • Společná kritéria pro výběr akceptování navrhovatele jako budoucího nájemce:

  • personální vybavení zajišťující optimální používání a využití navrhovaného   technického zařízení 
  • ekonomická stabilita navrhovatele
  • zkušenosti s využíváním zařízení dříve poskytnutého autorizované osobě nebo subjektu z Národního programu ACQUIS nebo PPI

   Kritéria pro oblast posuzování shody:
  • autorizace k posuzování shody v dané oblasti
  • preference koordinačních pracovišť
  • dostatečný okruh zákazníků

   Kritéria pro oblast metrologie:
  • autorizace, eventuálně jinak doložená odborná způsobilost subjektu
  • preference pracovišť, která realizují rozvoj státní etalonáže
  • soulad s Koncepcí rozvoje národního metrologického systému ČR (s potřebami mezinárodní spolupráce,   s potřebami rozvoje metrologie)
    

2.8    „Seznam návrhů k realizaci v rámci PPI“ pro příslušnou oblast s návrhem doporučení nebo nedoporučení k realizaci předkládá odbor 20 k posouzení předsednictvu Rady pro metrologii, odbor 30 k posouzení řídícímu výboru Komise pro posuzování shody (dále jen „posuzovatelé“).

2.9    Posuzovatelé posoudí za účasti zástupců navrhovatelů naplnění výběrových kriterií.

2.10  Posuzovatelé vyhodnotí „Seznam návrhů k realizaci v rámci PPI“, zohlední výsledky projednání s navrhovateli a na tomto základě doporučí upravit „Seznam“ do formy „Návrhu investic k realizaci na rok ....“ s ohledem na výši určených finančních prostředků v konkrétním kalendářním roce s uvedením vybraných autorizovaných osob a subjektů, včetně pořadí naléhavosti.

2.11  V souladu s principem zamezení střetu zájmů u členů posuzovatele, kteří jsou současně v ekonomickém propojení (zaměstnanecké či jiné ekonomické vazby) s navrhovatelem, popřípadě autorizovanou osobou nebo subjektem, která je autorizovanou osobou nebo subjektem působícím v oblasti jeho autorizace, jsou tito z jednání o návrzích na vybavení autorizovaných osob a subjektů technickým zařízením investičního charakteru v rámci PPI vyloučeni.

2.12 „Návrh investic k realizaci na rok …. “, doporučují posuzovatelé  předsedovi ÚNMZ ke schválení formou záznamu z jednání.

2.13 S ohledem na eventuální připomínky členů Komise pro posuzování shody, nebo Rady pro metrologii, kteří jsou se stanoviskem posuzovatelů seznámeni rovněž formou záznamu z jednání, zpracují odbory 20 a 30, každý za oblast své působnosti,  „Návrh investic k realizaci na rok …. “.

2.14. Pracovní skupina, kterou tvoří náměstek předsedy a ředitelé odborů 20, 30 a 40, připraví z obou návrhů celkový společný „Návrh investic k realizaci na rok ….“, který odbor 40 předloží k projednání Poradě vedení ÚNMZ.

 

3.   Schvalování PPI

3.1    Na základě Poradou vedení ÚNMZ odsouhlaseného „Návrhu investic k realizaci na rok ….“ zpracuje odbor 40 „Návrh PPI na rok ...“ a předloží ho předsedovi ÚNMZ ke schválení.

3.2    Při schvalování návrhů dodatků PPI, zpracovaných odbory 20 a 30 ve spolupráci s odborem 40 na základě  nerealizovaných položek z odsouhlaseného „Návrhu investic k realizaci na rok ...“, popřípadě na základě dodatečných návrhů pro sestavení PPI, projednaných podle bodu 2, se postupuje obdobně jako v bodech 2.14 a 3.1.

 

4.   Realizace PPI

4.1    Při realizaci PPI musí být dodržen postup ve smyslu zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Pokud není nutné výběrové řízení (cena nepřesahuje stanovený limit), pak musí být zakázka zadána transparentním způsobem za cenu obvyklou v místě plnění.

4.2    Odbor 40 vyzve písemnou formou příslušnou autorizovanou osobu nebo subjekt (budoucího nájemce) k zabezpečení výběrového řízení podle zákona č. 40/2004 Sb., nebo k zabezpečení přímého nákupu podle předpokládané ceny předmětu veřejné zakázky pro potřeby ÚNMZ.

4.3    Dokumentaci (objednání u dodavatele, kupní smlouva, předávací protokol uživateli, faktura)  týkající se buď výběrového řízení nebo přímého nákupu posuzuje a zpracovává odbor 40 ve spolupráci s oddělením 04. Pokud je nákup investice předmětem výběrového řízení ve smyslu zákona č. 40/2004 Sb., členem výběrové komise musí být zaměstnanec ÚNMZ, kterého určí věcně příslušný ředitel odboru 20 nebo 30.

4.4    Zakoupené technické zařízení je majetkem státu. Organizační složkou státu - ÚNMZ je smluvně pronajato do užívání schválené autorizované osobě nebo subjektu formou nájemního vztahu za úplatu podle § 27 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. První nájemní vztah je pětiletý.  Nájemce zaplatí každoročně částku ve výši 6 % z pořizovací ceny technického zařízení.

4.5    V případě, že technické zařízení zůstává využitelné pro účely PPI i po ukončení platnosti nájemní smlouvy, nájemní smlouva se prodlouží. V takovém případě se též stanoví doba dalšího nájmu a roční splátky. V opačném případě se postupuje podle bodu 6. O využitelnosti technického zařízení po ukončení platnosti nájemní smlouvy rozhoduje porada vedení ÚNMZ na základě návrhu věcně příslušného ředitele odboru 20 nebo 30.

 

5.   Financování PPI

Pořízení technického zařízení je  realizováno z finančních prostředků státního rozpočtu přidělených v příslušném rozpočtovém roce Ministerstvem průmyslu a obchodu do rozpočtu Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

 

6.   Odprodej nepotřebného technického zařízení ÚNMZ pořízeného v rámci PPI

V případě, že technické zařízení pořízené v rámci PPI se stane pro účely PPI nadále nepotřebným, je realizován jeho odprodej nebo likvidace v souladu s § 19 zákona č. 219/2000 Sb. a prováděcím právním předpisem (vyhláška MF ČR č.62/2001 Sb.). Věcný podklad pro rozhodnutí o nepotřebnosti zpracovává a předkládá  k projednání Škodní a likvidační komisi ÚNMZ odbor 20 nebo odbor 30 cestou odboru 40.

Odprodej technického zařízení ve prospěch autorizované osoby nebo subjektu (za 20 % pořizovací ceny, pokud jde o ukončení pětiletého nájmu, v ostatních případech za cenu stanovenou na základě znaleckého posudku se zohledněním plateb provedených podle bodu 4.4 a 4.5) je možný až poté, neprojeví-li zájem o toto zařízení, na základě širší nabídky, jiná organizační složka státu, které je třeba vždy vyhovět. Další postup v rámci ÚNMZ probíhá dle vnitřních předpisů.

7.   Podle potřeby mohou být k provádění této interní směrnice vydány další pokyny formou písemných dodatků.

8.   Tato interní směrnice nabývá účinnosti dnem vydání.

           

   

Příloha k IS č. 1/2006

  

Návrh na zakoupení technického zařízení z Programu podpory investic na rok ….  

 1. Název technického zařízení

 1. Podrobná  specifikace technického zařízení

 1. Výrobce (dodavatel) technického zařízení

 1. Nabídková cena včetně DPH v Kč

 1. Vazba technického zařízení na právní předpis a další dokumenty (nařízení vlády, technická norma, určený dokument, jiný právní předpis)

 1. Účel použití technického zařízení

 1. Inovační přínosy technického zařízení

 1. Obdobná technická zařízení u jiných autorizovaných osob a subjektů v systému státního zkušebnictví nebo metrologie (výhody, nevýhody – v porovnání s navrhovaným technickým zařízením)

 1. Efektivně dostupné obdobné technické zařízení v zahraničí

 1. Prohlášení o zajištění konsenzu zainteresovaných autorizovaných osob a subjektů působících v předmětné oblasti nebo stanovisko ČMI k zabezpečení návaznosti měřidel a technických zařízení z oblasti metrologie

 1. Ekonomické zdůvodnění realizace investice

   • komplexní analýza nákladů a výnosů 
   • očekávané požadavky zákazníků
   • předpokládaná míra a forma využívání více autorizovanými osobami a subjekty (v oblasti posuzování shody) 
     
 1. Místo instalace technického zařízení

 1. Personální zabezpečení obsluhy technického zařízení

 1. Ekonomická situace navrhovatele

 1. Identifikace navrhovatele

 1. Statutární zástupce navrhovatele: (podpis a otisk razítka)

 1. Datum

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti