EHK OSN

Pracovní skupina pro regulatorní spolupráci a normalizaci (WP.6) EHK OSN 

Pracovní skupina pro regulatorní spolupráci a normalizaci (WP.6) byla zřízena v rámci Výboru pro obchod Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů jako fórum pro výměnu názorů mezi všemi zainteresovanými subjekty, pokud jde o široké spektrum otázek z oblastí

Výstupem je řada doporučení směřujících k podpoře regulatorních politik za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů a pracovníků, a to aniž by byly vytvářeny nezbytné překážky obchodu. Doporučení jsou k nahlédnutí (v anglickém, francouzském a ruském jazyce) na stránkách WP.6.

ÚNMZ se také aktivně podílí na přípravě mezinárodních setkání, konferencí a seminářů, které tato pracovní skupina organizuje či se na jejich organizaci podílí.

V roce 2018 byl na další dvouleté období opět zvolen druhým místopředsedou WP.6 Ing. M. Chloupek, ředitel Sekce vnějších vztahů a odborných působností ÚNMZ, což umožňuje ČR se i nadále aktivně podílet na formulování dalších směrů činnosti WP.6 a expertních podskupin pracujících pod záštitou této pracovní skupiny. ÚNMZ zastupuje aktivně ČR i v těchto podskupinách, konkrétně se jedná o skupinu expertů v oblasti dozoru nad trhem a ochrany spotřebitele (MARS), skupinu expertů pro oblast normalizace a regulatorní postupy (START) a iniciativu týkající se vzdělávání v oblasti normalizace. 

Informace k aktuálnímu vývoji dění ve WP.6

Ve dnech 20. - 22. 11. 2019 v Ženevě se uskutečnilo 29. výročního zasedání Pracovní skupiny pro regulatorní spolupráci a normalizaci (WP. 6) EHK/OSN. Zasedání WP. 6 EHK/OSN proběhlo dle stanoveného programu za účasti velmi širokého spektra subjektů přes mezinárodní organizace (např. EHK OSN, ISO, CEN/CENELEC, IEC, ILAC, OIML, EK), národní normalizační úřady (ÚNMZ, Jihoafrická republika, Indie, Bělorusko), univerzity (Jiliang University, Čína, Berlin University of Technology, Německo, Matej Bel University, Slovensko, Rotterdam School of Management, Nizozemsko), až po zástupce ministerstev, komerční sféry a subjektů posuzování shody z různých zemi.

Nejdůležitější závěry z jednání WP. 6 jsou následující:

·         WP. 6 schválila Zprávu zhodnocující plnění cílů projektu "Enhancing usage and uptake of the standards for achieving the Sustainable Development Goals (SDGs)”, za uplynulé období, předloženou sekretariátem WP. 6

·         WP. 6 vzala na vědomí zprávu „Standardy pro udržitelný rozvoj“ zpracovanou pod záštitou WP. 6, založenou na případových studiích, které ilustrují použití standardů v oblastech: SDG 6 Čistá voda a sanitace; SDG 7 Cenově dostupná a čistá energie; SDG 11 Udržitelná města a obce; a SDG 13 Klima.

·         WP. 6 schválila program práce na období 2019 – 2020 vč. návrhu programu práce v oblasti subprogramu „Obchod pro r. 2020“. V příštím roce EHK/OSN upřednostní podporu členským státům při přijímání norem pro dosažení cílů udržitelného rozvoje. S tímto cílem bude pracovní skupina pokračovat v rozšiřování portálu „Standardy pro cíle udržitelného rozvoje“.

·         Účastníci zasedání byli seznámeni se zprávou WP. 6 o vývoji v oblasti  iniciativy Gender Responsive Standards (iniciativa r.2016). Hlavním úspěchem iniciativy v r. 2019 bylo předložení Deklarace dne 14.5.2019, kterou podepsalo 56 subjektů m. j. ISO, IEC, ITU, CEN/CENELEC, Africká organizace pro normalizaci (ARSO) a mnoho národních normalizačních orgánů.

·         WP. 6 přijala zprávu předloženou sekretariátem WP. 6 o vývoji aktivit Expertní skupiny pro řízení rizik v regulačních systémech k září 2019 a vzala na vědomí návrh nového Doporučení V předložený sekretariátem WP. 6 „Doporučení  o řešení rizik nedodržování shody u výrobků v mezinárodním obchodu“. Práce na návrhu budou pokračovat i v r. 2020 a jeho finální přijetí se předpokládá na dalším výročním zasedání WP. 6.

·         WP. 6 schválila zprávu ze zasedání Expertní skupiny odborníků na dozor nad trhem (MARS), které se konalo v červenci 2019 v Moskvě, vč. slovníku terminologie dozoru nad trhem.

·         Účastníci zasedání se seznámili s příručkou pro školení o regulatorních rámcích a dozoru nad trhem, kterou vydal sekretariát EHK/OSN ve spolupráci s odborníky.

·         Účastníci byli seznámení se zprávou EHK/OSN o zahrnutí normalizace do univerzitních osnov, ve které je vyzdvihnutý význam norem jako součásti vzdělání technických i netechnických profesí a celoživotního vzdělávání.

·         Účastníci vzali na vědomí aktualizaci vývoje v normalizaci, kterou představili zástupci mezivládních organizaci a mezinárodních a regionálních normalizačních orgánů (ISO, IEC, ITU, Bělorusko, Čína)

 

Podrobné informace k výročnímu zasedání WP. 6 včetně jednotlivých prezentací, reportů a zpráv jsou přístupné na webových stránkách EHK/OSN.

 

U příležitosti Světového dne normalizace 14.10.2019 Evropská hospodářská komise OSN (UNECE) zprovoznila „Portál norem pro cíle udržitelného rozvoje“ (Portal on Standards for the SDGs). Tento webový portál vytvořený pracovní skupinou EHK OSN pro regulatorní spolupráci a normalizační politiky (WP.6) prezentuje informace o normách v rozdělení podle cílů Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj. V současné době databáze pokrývá čtyři cíle udržitelného rozvoje: SDG 6 Voda a sanitace; SDG 7 Dostupná a čistá energie; SDG 11 Udržitelná města a obce; SDG 13 Opatření v oblasti klimatu, další budou postupně přidávány. Kromě databáze norem portál obsahuje také případové studie a e-learningová školení, zahrnující řízení rizik, posuzování shody a dozor nad trhem.

Za účelem rozšíření databáze, WP. 6 vyzývá organizace, které vyvíjí normy, aby je předaly pro začlenění do portálu. Pro zájemce o předložení norem je na portálu připravena šablona, do které se uvedou potřebné informace viz. https://standards4sdgs.unece.org/sites/default/files/inline-files/Standards%20for%20the%20SDGs%20case%20study%20template.docx .

Kromě toho se normotvůrci a uživatelé vyzývají, aby předložili případové studie, které prokazují praktické uplatňování norem pro dosažení udržitelného rozvoje. Pro vložení případové studie lze rovněž použít šablonu, která se nachází na stejném odkazu.

EHK WP.6 doufá, že tato databáze bude užitečná pro vyhledání a implementaci standardů v jednotlivých zemích nebo pro jednoduchý přístup k informacím a sdílení „best practice“ v záležitostech souvisejících s používáním norem pro udržitelný rozvoj.

Detailní informace ohledně portálu najdete na stránce: https://standards4sdgs.unece.org/

Poradní skupina odborníků pro dozor nad trhem MARS

Ve dnech 8. – 9. 7. 2019 se konalo v Moskvě 17. zasedání skupiny MARS (Advisory Group of Experts on Market Surveillance), která pracuje pod záštitou Pracovní skupiny pro regulatorní spolupráci WP.6 EHK/OSN.

Hlavním účelem tohoto zasedání byla prezentace zkušeností a související diskuse k níže uvedeným oblastem:

·         dozor nad trhem v rámci EU – prezentace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1020 ze dne 20. června 2019 o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy, použitelné od r. 2021;

·         dozor nad trhem v rámci Euroasijského hospodářského společenství (EEC) – prezentace finální podoby dohody členských států EEC o harmonizaci státních kontrol a pilotního projektu navrhovaného alertního systému pro nebezpečné výrobky, který by měl být zpuštěn od září 2019 (vč. přístupu veřejnosti);

·         aktualizace v oblasti státní kontroly dodržování požadavků EU legislativy založeného na osvědčených postupech expertní skupiny MARS – GRM (Group of Experts on Risk Management in Regulatory Systems) a Doporučení S zpracovaného WP.6 EHK OSN (Applying Predictive Risk Management Tools for Targeted Market Surveillance);

·         prezentace dvou regionálních projektů PTB/Německo realizovaných v rámci Východního partnerství a pro státy jihovýchodní Evropy;

·         návrh revize terminologie dozoru nad trhem (Market Surveillance Glossary) z roku 2011 – plánované projednání online v září 2019;

·         zkušenosti s prováděním dozoru nad trhem na národní úrovni (Čína, Turecko, Švédsko, ČR, Srbsko).

Z jednání vyplynuly následující závěry:

·         pokračovat ve výměně informací a zkušeností mezi orgány dozoru nad trhem zejména v oblasti plánování inspekci, „New Goods Package“, e-commerce a kybernetické bezpečnosti;

·         pokračovat v revizi „Market Surveillance Glossary“ s využitím konzultací s mezinárodními organizacemi a ostatním zainteresovanými stranami;

·         zpracovat pokyny pro spolupráci orgánů dozoru nad trhem a celních orgánů;

·         iniciovat proces aktualizace doporučení M týkajících se využití infrastruktury dozoru nad trhem v boji s paděláním a pirátstvím;

·         aktualizovat databázi kontaktů a dokument „Network of regional networks“

·         posílit spolupráci se vzdělávacími institucemi a s expertními skupinami STARTed Group (vzdělávání a normalizace) a GRM Group (řízení rizik).

Detailní informace k výše uvedenému jsou uvedeny na stránkách EHK/OSN.

Detailní informace o činnosti WP.6 je možné získat na stránce http://www.unece.org/trade/wp6/welcome.htm.

Další informace týkající se činnosti WP.6 lze získat na adrese unece.wp6@unmz.cz.

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti