ODKAZY

VEŘEJNÁ SPRÁVA

Portál veřejné správy

www.portal.gov.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu

www.mpo.cz

Czech POINT - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

www.czechpoint.cz

Úřad průmyslového vlastnictví http://www.upv.cz/cs.html

Ministerstvo vnitra - Sbírka zákonů

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

PARTNERSKÉ ORGANIZACE

Český metrologický institut

www.cmi.cz

Český institut pro akreditaci, o. p. s.

www.cia.cz

České kalibrační sdružení

www.cks-brno.cz

Česká metrologická společnost

www.csvts.cz/cms

Česká společnost pro technickou normalizaci (ČSTN)

www.cstn.cz

AAAO - Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací

www.aaao.cz

EUROLAB CZ - Asociace českých měřicích, zkušebních a analytických laboratoří

www.eurolabcz.cz

EURACHEM-ČR – sdružení vědeckých, pedagogických a odborných pracovníků oboru analytické chemie

www.eurachem.cz

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE V NORMALIZACI

CEN - Evropský výbor pro normalizaci

www.cen.eu

CENELEC - Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

www.cenelec.eu

ETSI - Evropský ústav pro telekomunikační normy

www.etsi.org

ISO - Mezinárodní organizace pro normalizaci

www.iso.org

IEC - Mezinárodní elektrotechnická komise

www.iec.ch

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE V METROLOGII

BIPM – Mezinárodní úřad pro váhy a míry

www.bipm.org

OIML – Mezinárodní organizace pro legální metrologii

www.oiml.org

WELMEC – Evropská spolupráce v legální metrologii

www.welmec.org

EURAMET e.V. - Evropská asociace národních metrologických institutů

www.euramet.org  

TECHNICKÁ NORMALIZACE - INFORMACE

Informační centrum technické normalizace (ÚNMZ)

www.unmz.cz/urad/
sluzby-informacniho-centra

KONTAKTNÍ MÍSTA ÚNMZ

Kontaktní místo 98/34 (ÚNMZ)

www.unmz.cz/urad/
kontaktni-misto-98-34-r112

Informační středisko WTO/TBT

www.unmz.cz/urad/
informacni-stredisko-wto-tbt-r113

Registr OID, ICD, RID, IIN, OBU

www.unmz.cz/urad/
registrace-podle-oid-
icd-rid-iin-a-obu

NĚKTERÁ DALŠÍ KONTAKTNÍ MÍSTA

Jednotná kontaktní místa (JKM)

www.businessinfo.cz/cz/rubrika/
metrologie-normalizace-jkm/1001790/

SOLVIT (MPO)

www.mpo.cz/cz/
eu-a-vnitrni-trh/solvit/

ProCoP (MPO)

www.mpo.cz/cz/eu-a-vnitrni-trh/
pozadavky-na-vyrobky/

REACH/CLP

echa.europa.eu/help/
nationalhelp_cs.asp
 

EU A VNITŘNÍ TRH

Stálé zastoupení ČR při EU - EU pro podnikatele

www.mzv.cz/representation_
brussels/cz/evropska_unie/
eu_pro_podnikatele/index.html

Pomoc při problémech v Evropské unii

www.euroskop.cz/12/sekce/
pomoc-pri-problemech-v-eu
 

Stránky Evropské komise o vnitřním trhu

ec.europa.eu/
internal_market/index_en.htm

Přístup k právu Evropské unie

www.eur-lex.europa.eu/cs/
index.htm

Notifikované osoby v EU – Informační systém NANDO

www.ec.europa.eu/
enterprise/newapproach/nando

Evropské veřejné zakázky

simap.europa.eu/index_cs.htm

Enterprise Europe Network

www.enterprise-europe-network.cz

Portál Vaše Evropa

ec.europa.eu/youreurope/index.htm

Evropské spotřebitelské centrum v ČR

www.coi.cz/cs/esc-2/

VZDĚLÁVÁNÍ A KURZY

Vzdělávání a kurzy v oblasti technické normalizace a státního zkušebnictví

http://www.didactex.info/

DALŠÍ ODKAZY

Řadu dalších odkazů naleznete zde:

www.unmz.cz/urad/
zkratky-a-symboly-instituci

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti