POVINNÉ INFORMACE

Přehled povinně zveřejňovaných informací

Přehled informací povinně zveřejňovaných ÚNMZ podle zákona č. 106/1999 Sb.
- aktualizace k 1.1.2018

 

1.         Úplný název povinného subjektu         

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví


2.         Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:

Informace je obsažena na stránce "O úřadu".


3.         Popis organizační struktury povinného subjektu

Informace je obsažena na webových stránkách ÚNMZ v části "O Úřadu / Organizační schéma".


4.         Kontaktní poštovní adresa, telefon, fax, e - podatelna, datová schránka: zdkaa2i

Informace je obsažena na webových stránkách ÚNMZ v části "O Úřadu / Kontakty".


5.         Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:

ČNB, pob. Praha, č.ú.: 21622001/0710


6.         Identifikační číslo organizace (IČ):        48135267


7.         Daňové identifikační číslo (DIČ):          ÚNMZ není plátcem DPH


8.         Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok:

Informace je obsažena na webových stránkách ÚNMZ v části "O Úřadu / Dokumenty / Zprávy o činnosti Úřadu".


9.         Místo a způsob, jak získat příslušné informace:

 • telefonicky podaná žádost (telefonní čísla jsou uvedena na webových stránkách ÚNMZ v části "O Úřadu / Kontakty".),
 • písemně podaná žádost (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Biskupský dvůr 5, 110 00 Praha 1, popř. podatelna),
 • žádost podaná datovou schránkou (id schránky: zdkaa2i),
 •  vstupní formáty pro DS (maximální velikost 20 MB): PDF, verze 1.7 a vyšší, PDF/A, ISO 19005, TXT, RTF, DOC, DOCX, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší, XLS/XLSX, ODT, ZFO, PNG, ISO/IEC 15948, TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný, JPG/JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918, MPEG-2, ISO/IEC 13818, MPEG-1, ISO/IEC 11172, GIF, MPEG-1 Audio Layer II, MPEG-2 Audio Layer II (MP2), MPEG-1 Audio Layer III, MPEG-2 Audio Layer III (MP3), WAV, PCM, XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD).
 • elektronicky podaná žádost (podatelna@unmz.cz).
 
Přehled dotazů a odpovědí podaných dle zákona č. 106/1999 Sb. naleznete pod odkazem zde

10.       Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožadování anebo obdržet rozhodnutí:

 • podatelna ÚNMZ (Po — Pá 08:30 - 10:00 a 13:00 - 14:00 hod. Mimo provozní dobu podatelny je možno Vaše podání předat do sekretariátu Úřadu.)
 • datová schránka ÚNMZ ( zdkaa2i )
 • elektronická podatelna ÚNMZ (podatelna@unmz.cz)

11.       Místo, lhůta a způsob podání opravného prostředku proti rozhodnutí povinného subjektu podle § 15 zákona č. 106/1999 Sb.:

Proti rozhodnutí ÚNMZ o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí (nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti). Odvolání se podává u Úřadu a rozhoduje o něm Ministerstvo průmyslu a obchodu do 15 dnů od předložení odvolání Úřadem. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. 

Odvolání lze podat:

 1. ústně do protokolu nebo písemně na adrese Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Biskupský dvůr 5, 110 00 Praha 1,;
 2. prostřednictvím elektronického formuláře podepsaného zaručeným elektronickým podpisem;
 3. pomocí jiných technických prostředků (např. dálnopis, telefax, elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu), pokud bude do 5 dnů doplněn způsobem podle písmena a) nebo b).

12.       Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat

Formulář žádosti o poskytnutí informace [doc, 29 kB]
a
Formulář žádosti o odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace [doc, 27 kB]
jsou k dispozici v příloze ke stažení.


13.       Popis postupů (návody pro řešení životní situace)

Informace jsou obsaženy na webových stránkách ÚNMZ v částech „Metrologie / Autorizace“ a „Státní zkušebnictví / Autorizované osoby“.


14.       Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:

 • Zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví;
 • Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii;
 • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů;
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád;

Uvedené i navazující předpisy jsou k nahlédnutí na webových stránkách ÚNMZ v části  "Právní předpisy".


15.           Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad nákladů  vzniklých v souvislosti s poskytováním informací je k dispozici v příloze.


16.       Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací:

Informace je obsažena na webových stránkách ÚNMZ v části "O Úřadu / Dokumenty / Zprávy o činnosti Úřadu", v kapitole 12.2 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Výroční zpráva 2012 , Výroční zpráva 2013 , Výroční zpráva 2014 , Výroční zpráva 2015 , Výroční zpráva 2016 , Výroční zpráva 2017 , Výroční zpráva 2018 , Výroční zpráva 2019


17.       Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu:

Česká agentura pro standardizaci ( http://www.agentura-cas.cz/ )

 

 

-------------------------------------------------------------------------

Příloha:

Sazebník úhrad nákladů  vzniklých v souvislosti s poskytováním informací podle
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

úkon

Kč/stránka

Tisk nebo kopírování jednostranné A4 černobílé

1,50

Tisk nebo kopírování oboustranné A4 černobílé

2,00

Tisk nebo kopírování jednostranné A3 černobílé

2,50

Tisk nebo kopírování oboustranné A3 černobílé

3,50

Tisk nebo kopírování jednostranné A4 barevné

30,00

Tisk nebo kopírování jednostranné A3 barevné

44,00

1 ks nenahrané diskety

cca. 15,00 - podle skutečných nákladů

1 ks nenahraného CD

cca. 35,00 - podle skutečných nákladů

Poštovné a balné

dle aktuálního ceníku poštovních služeb

Každá započatá hodina práce

400 Kč

Nepřesáhne-li úhrada za informaci poskytnutá jednomu žadateli částku 50,-- Kč, lze ji poskytnout zdarma.

 

Informace a přístup k osobním údajům  

Informace o plnění Akčního plánu boje s korupcí  

Vyřízené žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb.  

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti