Příručka ke směrnici 89/106/EHS o stavebních výrobcích (základní svazek)

 

Příručka ke směrnici 89/106/EHS o stavebních výrobcích (základní svazek)
úvod

Aktualizované znění

příloha I

Interpretační dokumenty

1 Mechanická odolnost a stabilita
2 Požární bezpečnost
3 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí
4 Bezpečnost užívání
5 Ochrana proti hluku
6 Úspora energie a ochrana tepla
příloha II

Pokyny Stálého výboru pro stavebnictví

A Jmenování notifikovaných subjektů v oblasti působnosti směrnice o staveních výrobcích
B Definování řízení  výroby u výrobce v technických specifikacích pro stavební výrobky
C Význam termínů sestavy a systémy v oblasti působnosti směrnice o stavebních výrobcích
D Označení CE podle směrnice o stavebních výrobcích
E Úrovně třídy ve směrnici o stavebních výrobcích
F Trvanlivost a směrnice o stavebních výrobcích
G Evropský klasifikační systém pro reakci stavebních výrobků na oheň
H Harmonizovaný přístup k nebezpečným látkám podléhajícím směrnici o stavebních výrobcích
I Používání čl.4 odst. 4 směrnice o stavebních výrobcích
J Přechodné režimy v rámci směrnice o stavebních výrobcích
K Systémy prokazování shody a úloha a úkoly notifikovaných subjektů v oblasti působnosti směrnice o stavebních výrobcích
L Uplatňování a používání eurokódů
příloha III

Rozhodnutí Komise -

O Evropská technická schválení
94/23/ES - o společných pravidlech postupu pro evropské technické schvalování
97/571/ES - o všeobecné úpravě evropského technického schválení pro stavební výrobky
O Požárně technické charakteristiky
96/603/ES - kterým se zavádí seznam výrobků patřících do tříd A „Bez příspěvku k požáru“
stanovených v rozhodnutí 94/611/ES, kterým se provádí článek 20 směrnice Rady
89/106/EHS o stavebních výrobcích
2000/147/ES - kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci z hlediska reakce
stavebních výrobků na oheň
2003/43/ES - kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň
2000/367/ES - kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci z hlediska
požární odolnosti stavebních výrobků, staveb a jejich částí
2000/553/ES - kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o chování střešních krytin při
vnějším požáru
2001/671/ES - kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci z hlediska
chování střech a střešních krytin při vnějším požáru
O Postupy prokazování shody jednotlivých skupin stavebních výrobků
95/467/ES - kterým se provádí čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS pro stavební výrobky
96/577/ES - o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady
89/106/EHS, pokud jde o stabilní požární systémy
96/578/ES - o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady
89/106/EHS, pokud jde o vybavení pro hygienické prostory
96/579/ES - o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady
89/106/EHS, pokud jde o vybavení komunikací
96/580/ES - o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady
89/106/EHS, pokud jde o lehké obvodové pláště
96/581/ES - o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady
89/106/EHS, pokud jde o geotextilie
97/176/ES - o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady
89/106/EHS, pokud jde o konstrukční výrobky ze dřeva a spojovací prvky
97/177/ES - o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady
89/106/EHS, pokud jde o kovové injektované kotvy do zdiva
97/462/ES - o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady
89/106/EHS, pokud jde o desky na bázi dřeva
97/463/ES - o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady
89/106/EHS, pokud jde o plastové kotvy/hmoždinky do betonu a zdiva
97/464/ES - o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady
89/106/EHS, pokud jde o výrobky pro kanalizační systémy
97/555/ES - o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady
89/106/EHS, pokud jde o cementy, stavební vápna a další hydraulická pojiva
97/556/ES - o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady
89/106/EHS, pokud jde o vnější tepelněizolační kompozitní systémy/sestavy s omítkou
97/597/ES - o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady
89/106/EHS, pokud jde o výztužnou a předpínací betonářskou ocel
97/638/ES - o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady
89/106/EHS, pokud jde o spojovací prostředky pro konstrukční dřevo/dřevěné dílce
97/740/ES - o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady
89/106/EHS, pokud jde o zdivo a související výrobky
97/808/ES - o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady
89/106/EHS, pokud jde o podlahoviny a venkovní povrchy
98/143/ES - o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady
89/106/EHS, pokud jde o systémy mechanicky kotvených střešních hydroizolačních pásů
a fólií
98/213/ES - o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady
89/106/EHS, pokud jde o sestavy vnitřních příček
98/214/ES - o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady
89/106/EHS, pokud jde o konstrukční kovové výrobky a doplňky
98/279/ES - o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2
směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o sestavy/systémy nenosného ztraceného bednění
z dutých tvárnic nebo panelů z izolačních materiálů, popřípadě z betonu
98/436/ES - o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady
89/106/EHS, pokud jde o střešní krytiny, střešní světlíky, střešní okna a doplňkové
výrobky
98/437/ES - o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady
89/106/EHS, pokud jde o vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn a stropů
98/456/ES - o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2
směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o předpínací sestavy pro dodatečné předpínání
konstrukcí
98/598/ES - o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady
89/106/EHS, pokud jde o kamenivo
98/599/ES - o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady
89/106/EHS, pokud jde o střešní lité hydroizolační sestavy
98/600/ES - o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady
89/106/EHS, pokud jde o samonosné průsvitné střešní sestavy
(kromě sestav na bázi skla)
98/601/ES - o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady
89/106/EHS, pokud jde o výrobky pro konstrukce vozovek
1999/89/ES - o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady
89/106/EHS, pokud jde o prefabrikované schodišťové sestavy
1999/90/ES - o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady
89/106/EHS, pokud jde o hydroizolace
1999/91/ES - o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady
89/106/EHS, pokud jde o tepelněizolační výrobky
1999/92/ES - o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady
89/106/EHS, pokud jde o lehké nosníky a sloupy z kompozitních materiálů na bázi dřeva
1999/93/ES - o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady
89/106/EHS, pokud jde o dveře, okna, uzávěry/okenice, rolety, vrata a příslušné stavební
kování
1999/94/ES - o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady
89/106/EHS, pokud jde o prefabrikované výrobky z obyčejného/lehkého betonu
a autoklávovaného pórobetonu
1999/453/ES - kterým se mění rozhodnutí 96/579/ES a 97/808/ES o postupu prokazování shody
stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde
o vybavení komunikací a o podlahoviny a venkovní povrchy
1999/454/ES - o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady
89/106/EHS, pokud jde o výrobky pro požární přepážky, požární těsnění a pro požární
ochranu
1999/455/ES - o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady
89/106/EHS, pokud jde o dřevěné rámové a roubené
prefabrikované stavební sestavy
1999/469/ES - o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady
89/106/EHS, pokud jde o výrobky pro beton, malty a injektážní malty
1999/470/ES - o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2
směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o stavební adheziva/maltoviny a lepidla
1999/471/ES - o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2
směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o zařízení pro vytápění vnitřních prostor
1999/472/ES - o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2
směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o trubky, nádrže a příslušenství, které nejsou
v kontaktu s vodou určenou pro lidskou spotřebu
2000/245/ES - o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice
Rady 89/106/EHS, pokud jde o výrobky z plochého skla, profilovaného skla a ze
skleněných tvárnic
2000/273/ES - o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice
Rady 89/106/EHS, pokud jde o sedm výrobků pro evropská technická schválení bez
řídícího pokynu
2000/447/ES - o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice
Rady 89/106/EHS, pokud jde o prefabrikované nosné sendvičové panely na bázi dřeva
a samonosné lehké kompozitní panely
2000/606/ES - o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice
Rady 89/106/EHS, pokud jde o šest výrobků pro evropská technická schválení bez
řídícího pokynu
2001/19/ES - o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice
Rady 89/106/EHS, pokud jde o dilatační závěry pro silniční mosty
2001/308/ES - o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice
Rady 89/106/EHS, pokud jde o tepelně-izolační obkladové prvky vnějších stěn
2001/596/ES - kterým se mění rozhodnutí 95/467/ES, 96/578/ES, 96/580/ES, 97/176/ES, 97/462/ES,
97/556/ES, 97/740/ES, 97/808/ES, 98/213/ES, 98/214/ES, 98/279/ES, 98/436/ES,
98/437/ES, 98/599/ES, 98/600/ES, 98/601/ES, 1999/89/ES, 1999/90/ES, 1999/91/ES,
1999/454/ES, 1999/469/ES, 1999/470/ES, 1999/471/ES, 1999/472/ES, 2000/245/ES,
2000/273/ES a 2000/447/ES o postupu prokazování shody některých stavebních výroků
podle článku 20 směrnice Rady 89/106/EHS
2002/359/ES - o postupu prokazování shody stavebních výrobků přicházejících do styku s vodou
určenou pro lidskou spotřebu, ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS
2002/592/ES - kterým se mění rozhodnutí 95/467/ES, 96/577/ES, 96/578/ES a 98/598/ES o postupu
prokazování shody stavebních výrobků podle čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS,
pokud jde o výrobky ze sádry, stabilní hasicí systémy, vybavení hygienických prostorů
a kamenivo
2003/639/ES - o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice
Rady 89/106/EHS, pokud jde o čepy pro konstrukční spoje
2003/640/ES - o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice
Rady 89/106/EHS, pokud jde o sestavy pro obklady vnějších stěn
2003/655/ES - o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice
Rady 89/106/EHS, pokud jde o sestavy pro vodotěsné povrchové úpravy podlah a stěn
v mokrých prostorech
2003/656/ES -  o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice
Rady 89/106/EHS, pokud jde o sedm výrobků pro evropská technická schválení bez
řídícího pokynu
2003/722/ES - o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice
Rady 89/106/EHS, pokud jde o sestavy pro lité hydroizolace mostovek
2003/728/ES - o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice
Rady 89/106/EHS, pokud jde o kovové rámové stavební sestavy, betonové rámové
stavební sestavy, prefabrikované stavební prostorové dílce, sestavy pro chladírenské
komory a sestavy pro ochranu proti padajícímu kamení

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti