ZMĚNY V LEGISLATIVĚ

 

Zákon č. 265/2017 Sb. /21. 8. 2017/

Novela zákona č. 90/2016 Sb. a zákona č. 22/1997 Sb.

Nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh /12. 1. 2017/

Sbírka zákonů

Atomový zákon a prováděcí vyhláška /14. 11. 2016/

Sbírka zákonů

Nařízení vlády č. 345/2016 Sb. o lodní výstroji /14. 11. 2016/

Sbírka zákonů

Nařízení vlády č. 215/2016 Sb. ze dne 22. června 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. /18. 7. 2016/

Sbírka zákonů

Nařízení vlády č. 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh /18. 7. 2016/

Sbírka zákonů

Nařízení vlády o posuzování shody, která respektují principy nového legislativního rámce /26. 4. 2016/

Sbírka zákonů

Nařízení vlády č. 97/2016 Sb., o technických požadavcích na výbušniny /14. 4. 2016/

Sbírka zákonů

Nařízení vlády č. 96/2016 Sb., o rekreačních plavidlech a vodních skútrech /6. 4. 2016/

Sbírka zákonů

Nová nařízení (EU) o lanových drahách, o osobních ochranných prostředcích a o spotřebičích plynných paliv /6. 4. 2016/

Informace k novým nařízením Evropského parlamentu a Rady

Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a novela zákona č. 22/1997 Sb. /6. 4. 2016/

Sbírka zákonů

Nové změny směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček /3. 12. 2015/

Změny směrnice a jejich transpozice

Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice) a související nařízení vlády /14. 9. 2015/

Zveřejněn v částce 84 Sbírky zákonů 20. srpna 2015

Nová právní úprava v oblasti zdravotnických prostředků /1. 4. 2015/

Zákon a nařízení vlády

Dvě nová nařízení Komise pro stavební výrobky /29. 5. 2014/

Úřední věstník EU

Směrnice Nového legislativního rámce /23. 5. 2014/

Rádiová zařízení

Směrnice, které respektují principy Nového legislativního rámce /4. 4. 2014/

Úřední věstník EU

Návrhy nových právních předpisů v oblasti osobních ochranných prostředků a zařízení pro dopravu osob /31. 3. 2014/

Evropská komise dne 27. března 2014 zveřejnila návrhy nových právních předpisů - nařízení Evropského parlamentu a Rady - stanovících požadavky na osobní ochranné prostředky a zařízení pro dopravu osob a pravidla pro jejich volný pohyb v Evropské unii.

Aktuální informace k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích /25. 2. 2014/

Nařízení Komise (EU) č. 157/2014, o podmínkách týkajících se zpřístupňování prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků.

Nové právní předpisy v oblasti zdravotnických prostředků /13. 12. 2013/

Právní předpisy upravující autorizaci a činnost subjektů posuzování shody.

Změna směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček měnící hodnoty limitů pro baryum /18. 7. 2013/

Informace

Pracovní úplné znění zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

Rozhodnutí Komise č. 2012/160/EU týkající se bezpečnosti hraček /25. 6. 2012/

Rozhodnutí Komise o vnitrostátních předpisech oznámených německou spolkovou vládou ponechávajících limitní hodnoty pro olovo, baryum, arsen, antimon, rtuť a nitrosaminy a nitrosovatelné látky v hračkách po nabytí účinnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček (2012/160/EU)

Rozhodnutí Komise ze dne 19. ledna 2012, kterým se členským státům ukládá povinnost zakázat uvádění na trh řezacích příslušenství mulčovacího typu k přenosným křovinořezům /26. 1. 2012/

Úř. věst. EU, L 18, 21.1.2012, s. 5—6

Nové nařízení vlády o technických požadavcích na hračky a novela zákona o technických požadavcích na výrobky /21. 7. 2011/

Nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti