Komise pro technické překážky obchodu (KTPO)

Komise pro technické překážky obchodu byla v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 232 ze dne 6. března 2002 a ve smyslu Zásad pro řízení a koordinaci  procesu přijímání a uplatňování technických předpisu ES zřízena Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu č. 189 ze dne 25. října 2002

Hlavní poslání  KTPO je zejména:

  • vytvářet podmínky pro zajištění meziresortní spolupráce,
  • zajišťovat koordinaci a řízení procesu technické harmonizace,
  • zajišťovat výměnu informací a spolupráci s pracovními orgány, institucemi a organizacemi působícími v souvisejících oblastech včetně hospodářských a sociálních partnerů. 

Komise je poradním orgánem ministra průmyslu a obchodu.

Předseda: předseda ÚNMZ, v současné době Mgr. Viktor Pokorný.

Tajemník: ředitelka Odboru mezinárodních vztahů ÚNMZ, v současné době Ing. J. Kafková.

ÚNMZ zajišťuje i sekretariát Komise.

Zasedání Komise se předpokládá minimálně 2x ročně. Archiv uskutečněných zasedání naleznete zde.

Seznam členů KTPO naleznete zde.

Působnost KTPO je vymezena v Rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu č. 189/2002.  Základní povinnosti předsedy, tajemníka a členů Komise jsou uvedeny v Jednacím řádu KTPO.

Na 1. setkání zástupců rezortů, které se uskutečnilo dne 10. prosince 2002 byli zástupci rezortů vyzváni k nominování svých zástupců do tzv. subkomisí, kterými k datu jsou: 

1) subkomise  notifikace – 2015/1535/EU (ve vztahu ke směrnici  2015/1535/EU) a subkomise notifikace – TBT (ve vztahu k Dohodě WTO o technických překážkách obchodu) - koordinaci subkomise zajišťuje Mgr. Irena Karasová (karasova@unmz.cz)

2) subkomise EHK/OSN (v návaznosti na činnost Pracovní skupiny 6 pro regulatorní spolupráci a normalizaci (WP.6) Evropské hospodářské komise OSN, která se nově zaměřuje i na dozor nad trhem; v současné době je ČR  zastoupena pracovníkem ÚNMZ – Ing. Miroslav Chloupek). Cílem vytvoření této subkomise je zabezpečení spolupráce jednotlivých resortů pro tuto oblast (např. vyjádření k materiálům WP.6, zpracování informací apod. - koordinaci subkomise zajišťuje RNDr. Klára Popadičová (popadicova@unmz.cz);

 

3) subkomise k Nařízení 1025/2012 - cílem vytvoření této subkomise je zajištění projednání dokumentů předložených výboru se všemi zainteresovanými subjekty na národní úrovni a  k přípravě jednotného stanoviska ČR - koordinaci subkomise zajišťuje Olga Hončová (extrel@unmz.cz).

Pozn.  subkomise SOGS - k 12. 6. 2013 byla subkomise zrušena v důsledku ukončení činnosti Poradní skupiny Evropské komise SOGS (Senior Officials Group on Standardisation and Conformity Assessment), kterou od 1. 1. 2013 nahradila expertní skupina Group of Experts on the Internal Market for Products (IMP), která je rozdělena na tři podskupiny:

a)  IMP Working Group on Accreditation and Conformity Assessment (účast na jednáních zajišťuje ÚNMZ);

b)  IMP Working Group on Market Surveillance (účast na jednáních zajišťuje ČOI);

c)  IMP Working Group on Information and Communication Systém of Market Surveillance (účast na jednáních zajišťuje ČOI).

Tam, kde nebyl nominován zástupce do jednotlivých subkomisí, zůstává členem řádně jmenovaný člen KTPO. 

Na žádost přizvávaných hospodářských a sociálních partnerů je KTPO, vč. subkomisí rozšířena i o tyto zástupce, vč. jmenovacích dopisů.  Ke všem subkomisím jsou sestaveny a průběžně aktualizovány adresáře a rozesílány členům pro informaci a využití.

Sekretariát KTPO, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1, tajemník Ing. Jindra Kafková, tel. 221 802 194, fax 221 802 440, ktpo@unmz.cz

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti