Jednací řád Komise pro technické překážky obchodu

Příloha k rozhodnutí č. 189/2002 ministra průmyslu a obchodu

JEDNACÍ ŘÁD
Komise pro technické překážky obchodu

1. Základní povinnosti předsedy, tajemníka a členů Komise pro technické překážky obchodu (dále jen „Komise“):

1.1 Předseda Komise řídí její práci vsouladu se stanovenou působností a na základě programu činnosti.

1.2 Tajemník Komise zabezpečuje administrativně organizační práce spojené sčinností a jednáním Komise, zejména:

- připravuje návrh programu činnosti a jednání Komise

- vede spisovou agendu Komise

- organizuje zasedání Komise.

1.3 Členové Komise

- účastní se osobně zasedání Komise, aktivně se podílejí na plnění úkolů Komise vsouladu sjejí stanovenou působností;

- vpřípadě neúčasti delegují své zástupce a písemně o tom informují předsedu Komise. Zástupce je uveden vzápise. Hlasovací právo má zástupce pouze vtom případě, že ktomu byl členem, kterého zastupuje, písemně zmocněn;

- vyjadřují stanoviska orgánu, který zastupují, kpředloženým a projednávaným problematikám a formulují návrhy a doporučení Komise;

- vpřípadě nesouhlasu spřijatými návrhy a doporučeními může člen Komise uplatnit připomínky do zápisu.

2. Jednání Komise

2.1 Jednání Komise svolává předseda Komise, pozvání členů a přizvaných osob zabezpečuje tajemník Komise. Zasedání Komise se koná nejméně 2x ročně.

2.2 Pozvánka nazasedání, vníž je uvedeno místo, čas a program jednání a přiloženy potřebné podklady, se rozesílá tak, aby ji členové Komise obdrželi vdostatečném předstihu před jednáním (nejméně 7 dní).

2.3 Jednání Komise řídí její předseda, vjeho nepřítomnosti jím pověřený člen Komise.

2.4 Jednání Komise se koná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Závěry a doporučení přijímá Komise konsensem. Není-li možno konsensu dosáhnout, pak hlasováním. Vpřípadě rovnosti hlasů rozhoduje předseda Komise. Vpřípadě hlasování je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. Výsledek hlasování se uvádí vzápise.

2.5 Zápis z jednání Komise pořizuje její tajemník. Vzápisu se uvádí:

- počet a jména přítomných členů, popř. jejich zástupců, přizvaných odborníků a hostů,

- stručný průběh jednání,

- závěry, doporučení, stanoviska, návrhy a úkoly vyplývající zjednání.

Čistopis zápisu podepisuje předseda Komise.

2.6 Zápis rozesílá tajemník všem členům Komise.

2.7 Na základě svého rozhodnutí může Komise zveřejnit své závěry a informace ve Věstníku ÚNMZ, na internetových stránkách ÚNMZ nebo jiným vhodným způsobem.

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti