Rozhodnutí ministra č. 189/2002

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Č.j.:   43126/02/4640/1000
 PID: MIPOX00F6PRH    

V Praze dne 25. října 2002

Rozhodnutí
ministra průmyslu a obchodu

č.  189/2002, 

kterým se zřizuje

Komise pro technické překážky obchodu

Z usnesení vlády České republiky ze dne 6. března 2002 č. 232, bod č. III.2a)  a bodu 7a) Zásad pro řízení a koordinaci procesu přijímání a uplatňování technických předpisů Evropských společenství, přílohy k tomuto usnesení vlády, vyplývá nutnost zřízení Komise pro technické překážky obchodu. Jejím posláním je vytvářet podmínky pro zajištění meziresortní spolupráce, koordinaci a řízení procesu technické harmonizace, výměnu informací a spolupráci s pracovními orgány působícími v souvisejících oblastech a spolupráci s dalšími dotčenými institucemi a organizacemi, včetně hospodářských a sociálních partnerů, a proto 

1. zřizuji  

Komisi pro technické překážky obchodu (dále jen Komise) pro zajištění meziresortní spolupráce a koordinace ve smyslu Přílohy č. 2 - Zásady pro řízení a koordinaci procesu přijímání a uplatňování technických předpisů Evropských společenství, usnesení vlády č. 232 ze dne 6. března 2002.

Předsedou této Komise jmenuji předsedu Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a zajišťováním sekretariátu Komise pověřuji  ÚNMZ.

Komise je orgánem poradním a její působnost  stanovuji takto: 

Komise zejména:

a) projednává  informace o technických předpisech (TP) připravovaných nebo přijímaných v orgánech Evropské unie (EU),  získané prostřednictvím zástupců resortů v Komisi,

b) projednává problematiku spojenou  se zaváděním technických předpisů Evropských společenství (ES) do legislativy ČR s cílem koordinovat transpozici TP ES  a zajistit fungování systému v ČR,

c) projednává plnění povinností ústředních a dalších správních úřadů při zavádění a uplatňování technických předpisů ES v ČR a navrhuje opatření k odstranění nedostatků,

d) projednává aktuální otázky řešené v pracovní orgánech Komise ES, ve kterých má Česká republika své zástupce (výbory, pracovní skupiny,  apod.),

e) projednává a koordinuje přípravu stanovisek ČR k významným otázkám zejména průřezového charakteru, včetně informativních výstupů pro orgány a instituce  ČR a EU, které jsou diskutovány v rámci pracovních orgánů Komise ES nebo ke kterým je ČR těmito pracovními orgány vyzvána,

f) zabývá se  další  problematikou volného pohybu zboží, zejména otázkami souvisejícími obecně s harmonizací technických předpisů, harmonizovanými technickými normami a jinými technickými dokumenty, akreditací, autorizací a notifikací subjektů pro posuzování shody, plněním notifikačních povinností ve smyslu směrnice 98/34/ES ve znění 98/48/ES, vzájemným uznáváním výsledků posuzování shody a průmyslových výrobků vůči třetím stranám, technickými překážkami obchodu vč. vazby na WTO/TBT (World Trade Organization/ Technical Barrier to Trade),

g) projednává problematiku standardizace a technické harmonizace ve vazbě na příslušné orgány OSN/EHK (Organizace spojených národů/Evropská hospodářská komise),

h) schvaluje program své činnosti vždy na  následující kalendářní rok a následně svou činnost vyhodnocuje,

i) na základě projednávaných skutečností v pracovních orgánech Komise ES přijímá stanoviska za ČR.

2. Postup při přijímání stanovisek upravuje Jednací řád. 

3. Stálými členy Komise jsou zástupci:

  • ústředních a dalších správních úřadů, kterých se týká problematika řešená Komisí,
  • orgánů dozoru nad trhem,
  • autorizovaných a notifikovaných osob nebo jejich sdružení,
  • Českého institutu pro akreditaci, 
  • Českého normalizačního institutu,
  • Českého metrologického institutu,
  • hospodářských a sociálních partnerů (např. Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR, apod.),
  • dalších  orgánů a institucí působících v této  oblasti,
  • předseda Komise,
  • tajemník Komise  

Každá organizace určí jednoho zástupce s právem hlasovat. Hlasovací právo je možné, na základě písemného pověření vystaveného jmenovaným zástupcem organizace, přenést na zástupce. Pověření musí obsahovat jméno zástupce, datum jednání, pro které je zástupce pověřen hlasovat a podpis stálého (jmenovaného) zástupce dané organizace, včetně jejího názvu. 

Na zasedání Komise může její předseda přizvat další odborníky a hosty. 

4.   schvaluji 

„Jednací řád Komise pro technické překážky obchodu“, který je v příloze tohoto Rozhodnutí.

5. Pověřuji Doc. Ing. Zdeňka Vorlíčka, CSc., náměstka ministra zajištěním jmenovacích dopisů do 31. října 2002 

6.   Rozhodnutí nabývá účinnosti dnem vydání.

  

Ing. Jiří Rusnok
ministr průmyslu a obchodu

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti