ARCHIV AKTUALIT ODBORU

Stavební výrobky: nové evropské harmonizované normy (hEN) a evropské dokumenty pro posuzování (EAD) byly publikovány v OJEU /18. 12. 2017/

Úřední věstník Evropské unie C 435/03, C 435/07

Pokyn Evropské komise k přechodným ustanovením nařízení (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích /14. 12. 2017/

Informace k implementaci

Pravidla pro aplikaci směrnice 2014/68/EU (PED) – tlaková zařízení (aktualizace 7/17) /25. 9. 2017/

Informace o aktualizaci překladu pokynu Evropské komise

Pozvánka na seminář pro výrobce a uživatele stavebních výrobků /2. 8. 2017/

12. a 13. září 2017 - Seminář pro výrobce a uživatele stavebních výrobků se zaměřením na recyklované materiály a nebezpečné látky ve stavebních výrobcích

Překlad pokynů Evropské komise k přechodu od směrnice 89/686/EHS k nařízení (EU) 2016/425 v oblasti osobních ochranných prostředků /4. 7. 2017/

Informace o překladu pokynu Evropské komise

NOVÁ NAŘÍZENÍ EU PRO OBLAST ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ /9. 5. 2017/

Informace k novým nařízením Evropského parlamentu a Rady

Novela nařízení vlády č. 86/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů /12. 4. 2017/

Nařízení vlády stanoví nové zvláštní limitní hodnoty chemických látek použitých v hračkách určených pro použití dětmi mladšími 36 měsíců.

Adaptace právního řádu ČR na nařízení (EU) o lanových drahách, o osobních ochranných prostředcích a o spotřebičích plynných paliv, ukončení činnosti současných notifikovaných osob podle stávajících předpisů a započetí činnosti budoucích oznámených subjektů podle uvedených nařízení /6. 4. 2017/

Informace k implementaci

Pokyn Evropské komise k přechodu osobních ochranných prostředků ze směrnice 89/686/EHS na nařízení (EU) č. 2016/425  /17. 3. 2017/

Informace

Přírodní radioaktivita stavebních materiálů /9. 3. 2017/

Informace pro výrobce a dovozce stavebních materiálů

ROZVÁDĚČE /7. 2. 2017/

Informace

Výstražné symboly v databázi NANDO /20. 9. 2016/

Vyjádření odboru státního zkušebnictví

Single Market for products: Fresh ideas to unleash the full potential /27. 7. 2016/

Informace z konference

„Modrá příručka“ k provádění pravidel EU pro výrobky 2016 /26. 7. 2016/

Sdělení Komise EU

Veřejná konzultace Evropské komise o vnitřním trhu se zbožím - prosazování a soulad s předpisy  /14. 7. 2016/

Evropská komise zveřejnila veřejnou konzultaci o zhodnocení ustanovení týkajících se dozoru nad trhem v nařízení (ES) č. 765/2008 a o posílení prosazování a souladu s předpisy v rámci jednotného trhu se zbožím.   

Modrá příručka k provádění pravidel EU pro výrobky /6. 4. 2016/

Aktualizace

Nová verze Informace odboru státního zkušebnictví ÚNMZ/I3 /16. 2. 2016/

Razítko AO/NO/OS/UNO_rev1

Příprava Plánu standardizace - Program rozvoje zkušebnictví (PS-PRZ) na rok 2016 /9. 11. 2015/

Výzva na vypracování nabídkového listu

Vodní vleky /26. 10. 2015/

Výstup úkolu PS-PRZ

Označení CE stavebních výrobků /14. 9. 2015/

Informační brožurka EK

Oprava nařízení EP a Rady 765/ES a rozhodnutí EP a Rady 768/ES /14. 7. 2015/

Nová znění

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie č. C-100/13 proti Spolkové republice Německo v oblasti volného pohybu zboží /1. 4. 2015/

Stavební výrobky

Oznámení pro výrobce betonu /11. 9. 2014/

Věstník ÚNMZ

Chyba v seznamu harmonizovaných norem k CPR /25. 8. 2014/

Upozornění Evropské komise

Seznam harmonizovaných norem k nařízení CPR /11. 8. 2014/

Úřední věstník EU

Dohoda o spolupráci ÚNMZ a DÚ /10. 6. 2014/

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zahájil aktivní spolupráci s Drážním úřadem

Často kladené otázky k nařízení CPR /28. 1. 2014/

Informační portál

Aktuální informace k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích /24. 10. 2013/

Změny v právních předpisech

Úprava Informačního portálu pro stavební výrobky /13. 9. 2013/

Upozorňujeme uživatele speciálního Informačního portálu pro stavební výrobky, že v září 2013 byla kromě pravidelné měsíční aktualizace informací rovněž přepracována a upravena struktura a text kapitol pro základní požadavky č. 2, 3 a 6.

Tiché stroje – vyšší konkurenceschopnost a lepší zdraví /24. 7. 2013/

V úterý 18. června 2013 se konal v Bruselu seminář nazvaný „Tiché stroje – vyšší konkurenceschopnost a lepší zdraví“. Seminář byl zaměřen na problematiku hluku strojů spadajících pod směrnice 2006/42/ES (strojní směrnice) a 2000/14/ES (směrnice pro emise hluku).

Všichni žadatelé o výkon činnosti oznámených subjektů ve smyslu nařízení CPR byli zařazeni do elektronické informační databáze Evropské unie NANDO /24. 7. 2013/

Informace

Komentář k článku „Českým hračkám se už zase daří“ pana Jana Brože publikovanému dne 8. 7. 2013 v MF Dnes /11. 7. 2013/

Informace

Informace k zahájení výkonu činnosti oznámených subjektů usazených na území ČR, které od 1. 7. 2013 budou působit ve smyslu nařízení CPR /21. 6. 2013/

V reakci na četné dotazy odborné technické veřejnosti sdělujeme, že žádosti o výkon činnosti oznámených subjektů usazených na území ČR, které od 1. 7. 2013 budou působit ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR), se nyní nacházejí v neveřejné sekci informační databáze NANDO, a to ve fázi připomínkování.

Informace ke konci přechodného období pro požadavky na chemické vlastnosti hraček /22. 5. 2013/

Dne 19. července 2013 končí dvouleté přechodné období, které podle § 25 odst. 2 nařízení vlády č. 86/2011 Sb. umožňuje splnění požadavků na chemické vlastnosti hraček splněním požadavků na chemické vlastnosti podle nařízení vlády č. 19/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Informace o zprovoznění anglické stránky EK s nejčastějšími dotazy a odpověďmi na téma stavební výrobky /22. 5. 2013/

Výrobci, dovozci, distributoři ale i široká spotřebitelská veřejnost budou mít možnost najít odpovědi na základní otázky související se zrušením směrnice č. 89/106/EHS o stavebních výrobcích a jejím nahrazením níže uvedeným nařízením.

Oznamování k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích /7. 5. 2013/

Informace

Postup procesu oznamování subjektů působících v roli třetí strany při plnění úkolů při postupu posuzování a ověřování stálosti vlastností ve smyslu nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích (oznámené subjekty). /7. 5. 2013/

Informace

Aktuální informace k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích /23. 4. 2013/

prohlášení o vlastnostech, označení CE

Aktuální informace k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích /12. 4. 2013/

duben 2013 (navazuje na předchozí informaci z ledna 2013)

Aktuální informace k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích /25. 1. 2013/

leden 2013 (navazuje na předchozí informaci z 16.4.2012)

Informace k EN 15050+A1 Betonové prefabrikáty - Mostní prvky /23. 10. 2012/

říjen 2012

KONFERENCE K NAŘÍZENÍ EP A RADY (EU) Č. 305/2011, O STAVEBNÍCH VÝROBCÍCH /4. 7. 2012/

Informace

Zabezpečení procesu oznamování subjektů působících ve smyslu nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích. /4. 7. 2012/

Informace k zabezpečení procesu oznamování subjektů působících v roli třetí strany při plnění úkolů při postupu posuzování a ověřování stálosti vlastností ve smyslu nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích (oznámené subjekty).

Informace o webové stránce Evropské komise věnované stavebnictví /30. 5. 2012/

Počátkem roku 2012 byla uvedena do provozu webová stránka Evropské komise věnovaná stavebnictví.

Aktuální informace k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích /16. 4. 2012/

duben 2012 (navazuje na předchozí informaci z 16.1.2012)

Informace ÚNMZ k oznamování subjektů pro posuzování shody podle normy ČSN EN 1090-1 /20. 1. 2012/

Informace ÚNMZ k oznamování subjektů pro posuzování shody podle normy ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců (Konstrukční kovové výrobky a doplňky - výrobková skupina 2/4)

Databáze certifikátů ES přezkoušení typu vydaných autorizovanými osobami pro osobní ochranné prostředky kategorie II. a III. a dostupných informací o certifikátech vydaných pro osobní ochranné prostředky I. kategorie akreditovanými osobami /18. 1. 2012/

ÚNMZ zveřejňuje v sektoru Osobní ochranné prostředky odkaz na databázi, která je umístěna na internetových stránkách VÚBP, v.i.i.

Aktuální informace k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích /16. 1. 2012/

leden 2012

Informace ÚNMZ k aplikaci ustanovení § 13a odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. /8. 1. 2012/

leden 2012

Nový běh školení AAAO organizovaný ve spolupráci s ÚNMZ pro odborné pracovníky AO/NO /28. 6. 2011/

Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO) ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) připravila a zahajuje ve druhé polovině roku 2011 nový běh školení pro odborné pracovníky AO/NO.

Brožura o bezpečnosti hraček podle nové směrnice 2009/48/ES /18. 3. 2011/

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti