Adaptace právního řádu ČR na nařízení (EU) o lanových drahách, o osobních ochranných prostředcích a o spotřebičích plynných paliv, ukončení činnosti současných notifikovaných osob podle stávajících předpisů a započetí činnosti budoucích oznámených subjektů podle uvedených nařízení

Informace k implementaci

Dne 31. března 2016 byla v Úředním věstníku Evropské unie v čísle L081 zveřejněna

  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/424 ze dne 9. března 2016 o lanových dráhách a o zrušení směrnice 2000/9/ES,
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS a
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/426 ze dne 9. března 2016 o spotřebičích plynných paliv a o zrušení směrnice 2009/142/ES.

Tato nařízení jsou závazná v celém rozsahu a přímo použitelná ve všech členských státech. Bližší informace jsou uvedeny v aktualitě ÚNMZ ze dne 6. 4. 2016.

ÚNMZ předpokládá, že adaptace právního řádu ČR na uvedená tři nařízení (EU) bude provedena novelou zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. Adaptační ustanovení, která se budou speciálně týkat jednotlivých nařízení (EU), budou kromě odkazu na příslušné nařízení (EU) stanovit orgán dozoru a upřesnění pro jazykové požadavky.

ÚNMZ dále předpokládá, že zrušení dosavadních předpisů ČR, které transponují v současnosti platné evropské směrnice, tedy nařízení vlády č. 70/2002 Sb., o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob (směrnice 2000/9/ES), nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky (směrnice 89/686/EHS) a nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv (směrnice 2009/142/ES), bude provedeno nařízením/-ími vlády provádějícími zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,  a to s účinností od 21. dubna 2018.

S ohledem na ustanovení o vstupu v platnost a použitelnost u všech třech nařízení (EU) je možné podávat ÚNMZ žádosti o oznámení k těmto nařízením podle zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh počínaje dnem 21. října 2016.

Pro účely podání žádosti o oznámení využije žadatel revidovaný Pokyn 1 odboru státního zkušebnictví ÚNMZ, který je k náhledu a stažení zde: zasady-pro-podavani-zadosti-o-oznameni-subjektu-posuzovani-shody.

Vzhledem k tomu, že oznámení subjektů posuzování shody, které nyní působí jako notifikované osoby k příslušným platným evropským směrnicím a chtějí dále působit jako oznámené subjekty k výše uvedeným nařízením (EU), by mělo být provedeno do 21. dubna 2018, ÚNMZ doporučuje, aby žádosti o oznámení byly ÚNMZ podány nejpozději do 31. prosince 2017 a výstupy akreditace, které subjekt posuzování shody hodlá využít k prokázání své způsobilosti, byly dokončeny a k dispozici do stejného data.

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti