Základní činnosti útvarů Úřadu

Sekretariát Úřadu

Odpovídá zejména za koordinaci přípravy podkladů pro jednání a rozhodování předsedy Úřadu a jeho prvního náměstka, za zabezpečování podmínek a všestranné podpory při plnění úkolů, za organizačně- technickou a administrativní agendu související s vnějšími vztahy Úřadu obecně, přehledné vedení úplné spisové agendy Úřadu a za vydávání interních předpisů Úřadu.

Odbor metrologie

Zodpovídá zejména za zabezpečování metrologie v rozsahu stanoveném zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii ve znění pozdějších předpisů a vyhláškami MPO vydanými k provedení tohoto zákona.

Odbor státního zkušebnictví

Zodpovídá zejména za zabezpečování státního zkušebnictví v rozsahu stanoveném zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízeními vlády vydanými k provedení tohoto zákona, zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a  nařízeními vlády vydanými k jeho provedení nebo přímo použitelnými předpisy EU a zákonem č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), nařízení vlády č. 207/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení a nařízení vlády č. 208/2015 Sb., o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh.  

Odbor mezinárodních vztahů

Zodpovídá zejména za zabezpečování výkonu působnosti MPO v oblasti sbližování technických předpisů ČR se souborem právních předpisů ES s technickým obsahem (dále jen technické předpisy ES), za zabezpečování meziresortní organizace  a koordinace notifikací návrhů technických předpisů v rámci Dohody WTO o technických překážkách obchodu (TBT) a směrnice 98/34/ES, za zabezpečování činnosti sektorové skupiny Technické harmonizace v rámci RKS MPO, a za zabezpečování mezinárodní spolupráce a obecných vztahů s EU v oblastech působnosti Úřadu. Zajišťuje implementaci směrnice 98/34/ES, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor ekonomiky a hospodářské správy

Odpovídá zejména za vedení účetnictví Úřadu v návaznosti na platnou legislativu, dodržení závazných ukazatelů rozpočtu a rozpočtové skladby, dále za problematiku IT, evidenci, správu a údržbu majetku včetně budov, provádění inventarizací majetku a zabezpečení provozních činností Úřadu včetně autoprovozu.

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti