Zapojení do činnosti PS Rady

Zapojení do činnosti pracovních skupin Rady EU 

ÚNMZ zajišťuje v návaznosti na  usnesení vlády ČR č. 427/2003 k Institucionálnímu zajištění členství ČR v EU a ke koordinaci procesu rozhodování (ve znění pozdějších změn – naposledy pozměněno usnesením vlády  571/2007 o změně některých usnesení vlády v souvislosti s členstvím ČR v EU) činnost gestora a koordinátora Pracovní skupiny Rady EU pro technickou harmonizaci G7 (dále jen „PS G7“) v rámci SS Technická harmonizace a Spotřebitel, která je čtvrtou sektorovou skupinou Resortní koordinační skupiny Ministerstva průmyslu a obchodu (DOCX; 20 kB) (SS technická harmonizace byla zřízena  Opatřením  č. 33/2004 ministra průmyslu a obchodu o aktualizaci Resortní koordinační skupiny pro EU ze dne 22. prosince 2004, které bylo naposledy změněno Opatřením  č. 6/2014 ze dne 30. června 2014 (DOCX; 60 kB).

SS TH (Opatřením č.  4/2011 rozšířena na SS TH a Spotřebitel) byla zřízena v rámci RKS MPO jako pracovní orgán pro problematiku EU v oblasti technické harmonizace a zajišťuje plnění úkolů souvisejících s činností v PS G7 v ostatních pracovních skupinách a orgánech Rady EU a EK, které tematicky spadají do oblasti působnosti ÚNMZ.

PS G7 je tvořena několika pracovními podskupinami (PDF; 530 kB),  jejichž složení se mění v závislosti na prioritách jednotlivých předsednictví Rady EU a na stavu projednávání legislativního návrhu.

V rámci centrálně koordinovaného procesu zajištění českého předsednictví (PDF; 105 kB) v Radě EU ÚNMZ předsedal z ústředí jednotlivým pracovním podskupinám.

 

K datu jsou v rámci PS G7 projednávány následující legislativní návrhy:

 

Projednávání ukončeno (archiv):

Upozornění: Odkazy na dokumenty se otevírají v novém okně prohlížeče jako dokument PDF, nebo zahájí stahování (velikost souboru nepřesahuje 600 kB).

 

Na zasedáních PS G7 jsou také projednávány předpisy přijímané v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU (akty v přenesené pravomoci). 

Podrobnější informace k projednávaným aktům v přenesené pravomoci jsou k dispozici na stránce Aktuální dění v agendách ÚNMZ.

Do přímé gesce ÚNMZ spadají legislativní návrhy z oblastí Normalizace, Strojírenství a hluk, Měřicí přístroje, Měřicí jednotky, Nový přístup, Hračky, Stavební výrobky, Tlaková zařízení, Revize evropské normalizace, přizpůsobení Novému legislativnímu rámci, Osobní ochranné prostředky. Legislativní návrhy z ostatních uvedených oblastí jsou v gesci věcně příslušných ministerstev či ostatních orgánů (Motorová vozidla – MD, Nebezpečné látky a přípravky – MŽP, Kosmetika – MZ, Pyrotechnické výrobky – Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva/MPO, Prekurzory výbušnin - Český báňský úřad /MPO, Rádiová zařízení - Český telekomunikační úřad) a ÚNMZ plní v rámci nastaveného mechanismu spolupráce funkci koordinátora při přípravě podkladů pro jednotlivé pracovní orgány Rady EU.

Dle aktuálně projednávaných témat se ÚNMZ průběžně podílí jako spolugestor na přípravě materiálů pro účely zasedání dalších přípravných orgánů  Rady EU, jako např.:

  • PS G1 pro konkurenceschopnost a růst 
  • PS A4 – Výbor pro obchodní politiku
    • Stálí zástupci - projednávání obchodních dohod mezi EU a třetími zeměmi (oblasti působnosti ÚNMZ - technické předpisy a normy, posuzování shody, akreditace a certifikace, technické překážky obchodu)
    • Odborníci - vzájemné uznávání.

Oficiální stránky chorvatského předsednictví Rady EU naleznete na následující adrese: https://eu2020.hr/ .

Informace o průběhu jednání za českého předsednictví Rady EU jsou k dispozici v dokumentu: CZPRES (PDF; 105 kB).

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti