Aktuální dění v agendách ÚNMZ

Aktuální dění v agendách ÚNMZ

Návrhy nařízení aktuálně projednávané v rámci PS Rady EU G7 pro technickou harmonizaci

- aktualizace k 1.01.2020 Upozornění: Odkazy na dokumenty se otevírají v novém okně prohlížeče jako dokument DOC, DOCX nebo PDF, nebo zahájí stahování (velikost souboru nepřesahuje 500 kB).

 

Název návrhu předpisu

(znění předložené EK)

Gestor předpisu

Aktuální stav

Další dokumenty

Návrh nařízení EP a Rady o požadavcích na schválení typu pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, a systémy, části a samostatné technické celky určené pro tato vozidla, z hlediska jejich obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a zranitelných účastníků silničního provozu, kterým se mění nařízení (EU) 2018/… a nahrazují nařízení (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009

 

9006/18 CS

9006/18 ADD1 CS

9006/18 ADD2 EN

9006/18 ADD3 CS

Ministerstvo dopravy

Cílem předkládaného nařízení je stanovit opatření na zvýšení bezpečnosti vozidel, aby se nehodám předcházelo a snížil se jejich počet i závažnost, a dosáhlo se tak poklesu počtu úmrtí a vážných zranění. Předkládané nařízení reviduje základní legislativní rámec tak, aby byly akcentovány technické inovace způsobem, který především zvýší bezpečnost všech účastníků silničního provozu. Tento legislativní rámec v současné době tvoří směrnice 2007/46/ES, dále nařízení č. 661/2009, nařízení č. 78/2009 a nařízení č. 79/2009.

Dne 16.5.2018 představila EK návrh nařízení. Dne 22.5.2018 byl návrh představen na jednání PS G7 (pro motorová vozidla) a následně projednáván v rámci této pracovní skupiny. Dne 10.10.2019 byl návrh přijat plénem EP a dne 8.11.2019 ho schválila Rada.

Nařízení bylo zveřejněno v Úředním věstníku dne 16.12.2019 jako Nařízení EP a Rady (EU) 2019/2144 ze dne 27. listopadu 2019 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a zranitelných účastníků silničního provozu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 a nařízení Komise (ES) č. 631/2009, (EU) č. 406/2010, (EU) č. 672/2010, (EU) č. 1003/2010, (EU) č. 1005/2010, (EU) č. 1008/2010, (EU) č. 1009/2010, (EU) č. 19/2011, (EU) č. 109/2011, (EU) č. 458/2011, (EU) č. 65/2012, (EU) č. 130/2012, (EU) č. 347/2012, (EU) č. 351/2012, (EU) č. 1230/2012 a (EU) 2015/166. V platnost vstoupilo od 5.1.2020 (některá ustanovení se použijí od 6.7.2022).

 

Návrh nařízení EP a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (RDE)

 

10347/19 CS

10347/19 ADD1 CS

 

Ministerstvo dopravy

V návaznosti na zrušení části nařízení EK 2016/646 (emise z lehkých osobních a užitkových vozidel) týkající se faktorů shodnosti Tribunálem EU, navrhuje Komise zavést tyto faktory shodnosti znovu prostřednictvím nařízení EP a Rady. Od data nabytí účinnosti potvrzujícího rozsudku Soudního dvora by totiž stanovené faktory shodnosti přestaly platit a požadavky na přesnost měření emisí se skokově navýší. Na tuto změnu nebude schopna většina výrobců vozidel se spalovacím motorem reagovat, což představuje obrovskou právní nejistotu pro automobilový průmysl a pravděpodobnost vzniku škod velkého rozsahu. Komise také navrhuje, aby bylo možné prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci každoročně přezkoumávat a snižovat faktory shodnosti tak, aby odrážely pokrok v přesnosti přenosného systému pro měření emisí.

Dne 14.06.19 zveřejnila EK návrh nařízení. PS G7 (pro motorová vozidla) projednávala návrh a jeho kompromisní verze v rámci svých zasedání v období červenec – listopad 2019. ČS (vč. ČR) zdůrazňují nutnost rychlého přijetí nařízení, ale staví se negativně k pravomocem EK k vydání delegovaných aktů v této oblasti. ČR považuje za klíčové přijetí předloženého návrhu nařízení pro opětovné zavedení faktorů shodnosti se stávajícími aktuálně platnými hodnotami. Vzhledem k předpokládané delší době platnosti tohoto nařízení a možnému souběhu s dalšími nařízeními je třeba vytvořit předpoklad pro hladký přechod bez skokových změn v požadavcích pro automobilový průmysl. Co se týče budoucích změn faktoru shodnosti a jeho přizpůsobení technologickému vývoji, ČR podporuje použití řádného legislativního procesu. Pouze tento způsob zajistí plnou právní jistotu. Dne 11.12.2019 byl schválen mandát pro jednání s Evropským parlamentem a o návrhu se bude hlasovat  v březnu 2020.

 

 

 

Návrhy aktů v přenesené pravomoci aktuálně projednávané v rámci PS G7 Rady EU pro technickou harmonizaci

- aktualizace k 1.01.2020

Název návrhu aktu v přenesené pravomoci

Text návrhu

Záměr přijetí

Konečné znění a datum publikace v Úředním věstníku EU

 

Podrobnější informace týkající se projednávání výše uvedených návrhů jsou k dispozici na stránce věnující se zapojení ÚNMZ do činnosti Rady EU nebo na adrese radaeu@unmz.cz.

Informace o průběhu rozhodovacího procesu mezi jednotlivými institucemi EU jsou dostupné na http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=cs.

 

Osmnáctiměsíční program Rady EU vypracovaný společně rumunským, finským a chorvatským předsednictvím pro období od 1. ledna 2019 do 30. června 2020 je k dispozici ke stažení.

 

Oficiální stránky probíhajícího chorvatského předsednictví Rady EU naleznete na adrese https://eu2020.hr/ nebo zde.

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti