Princip vzájemného uznávání, ProCoP (Product Contact Point) - informační místo o požadavcích na výrobky na MPO

Princip vzájemného uznávání se uplatňuje ve sféře volného pohybu zboží u výrobků, které nejsou na evropské úrovni harmonizovány. Podle tohoto principu musí členský stát povolit uvedení výrobku na svůj trh, pokud je tento výrobek legálně vyroben či obchodován v  jiném členském státě nebo v Turecku nebo je v souladu s právními předpisy vyráběn ve státě ESVO, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a to i tehdy, je-li výrobek vyroben podle odlišných technických a kvalitativních hledisek. Omezení volného pohybu zboží opodstatněná na základě důvodů popsaných v článku 36 Smlouvy o fungování EU (bývalý článek 30 Smlouvy o ES) nebo na základě prvořadých požadavků obecného veřejného významu uznaných na základě judikatury Evropského soudního dvora jsou jedinou výjimkou z aplikace tohoto principu. Více zde.

Za účelem posílení principu vzájemného uznávání a odstranění praktických problémů s jeho aplikací bylo přijato Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 3052/95/ES.
Text nařízení (PDF; 119,43 Kb)

Upozornění: Odkazy na dokumenty se otevírají v novém okně prohlížeče jako dokument DOC, DOCX nebo PDF, nebo zahájí stahování.

Nařízení o vzájemném uznávání stanovuje povinnost všech členských států EU určit na svém území kontaktní místa pro výrobky, které mají povinnost poskytovat informace na žádost hospodářských subjektů a orgánů jiných členských států (viz čl. 10 Nařízení EP a Rady č. 764/2008). V ČR bylo zřízeno kontaktní místo pro výrobky na Ministerstvu průmyslu a obchodu - ProCoP(Product Contact Point) - informační místo o požadavcích na výrobky.

Od ledna 2018 projednává Pracovní skupina Rady pro technickou harmonizaci návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě, který nahradí stávající nařízení EP a Rady č. 764/2008. Cílem nového návrhu nařízení je zpřesnit práva a povinnosti podnikatelů a úřadů, zjednodušit požadavky, které musí splňovat jak jednotlivé podnikatelské subjekty, tak i příslušné orgány státní správy, a napomoci tak rozšíření využívání tohoto institutu, zvýšení důvěry v jeho použitelnost a jeho využívání především malými a středními podnikateli. Více informací k novému návrhu nařízení naleznete zde.

Interpretační dokument Evropské Komise o uplatnění principu vzájemného uznávání v praxi  ->  pracovní překlad

Kontakty na ProCop:

e-mail: procop@mpo.cz
telefonní číslo: (00420) 224 852 470 
fax: (00420) 224 853 079

Korespondenční adresa:
Ministerstvo průmyslu a obchodu, ProCoP, Na Františku 32, Praha 1, 110 00
Více zde

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti