Oznamování k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích

Informace

Dne 25. dubna 2013 byla ve Sbírce zákonů publikována novela zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (novela zákona 22/1997 Sb.).

Novela zákona č. 22/1997 Sb. nabude účinnosti dne 10. května 2013. Od tohoto data bude Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví jako jediný orgán ustanovený dle § 7 odst. 7 písm. c) novely zákona 22/1997 Sb. přijímat žádosti subjektů o ověření, že splňují požadavky na oznámený subjekt stanovený v odstavcích 2 až 11 čl. 43 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích (CPR).

Informace k procesu oznamování subjektů působících ve smyslu CPR je dostupná na www.unmz.cz v sekci Státní zkušebnictví/Aktuality, případně na tel. 224 907 170 (Ing. Alena Šimková).

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti