Postup procesu oznamování subjektů působících v roli třetí strany při plnění úkolů při postupu posuzování a ověřování stálosti vlastností ve smyslu nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích (oznámené subjekty)

Informace

Dne 25. dubna 2013 byla ve Sbírce zákonů publikována novela zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (novela zákona 22/1997 Sb.).

Novela zákona č. 22/1997 Sb. nabude účinnosti dne 10. května 2013. Od tohoto data bude Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví jako jediný orgán ustanovený dle § 7 odst. 7 písm. c) novely zákona 22/1997 Sb. přijímat žádosti subjektů o ověření, že splňují požadavky na oznámený subjekt stanovený v odstavcích 2 až 11 čl. 43 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích (CPR).

Shrnutí časově posloupných kroků:

1.      novelou zákona 22/1997 byl oznamujícím orgánem stanoven Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (Úřad);

2.      subjekt podá žádost o oprávnění provádět úkoly třetí strany v postupu posuzování a ověřování stálosti vlastností (v souladu s čl. 47 nařízení č. 305/2011) počínaje 10. 5. 2013;

3.      Úřad v rámci správního řízení posoudí, zda subjekt splňuje požadavky stanovené v čl. 43 nařízení č. 305/2011; v kladném případě provede oznámení do informačního systému NANDO Input podle § 7 odst. 7 písm. c) zákona 22/1997 a vyrozumí o tom žadatele; v záporném případě žádost zamítne;

4.      pokud Evropská komise nebo ostatní členské státy ve stanovené lhůtě (14 dní v případě žádosti podložené akreditací, 2 měsíce bez akreditace) nevznesou žádné námitky proti oznámení, Úřad vydá žadateli rozhodnutí o udělení oprávnění;

5.      pokud Evropská komise nebo ostatní členské státy ve stanovené lhůtě vznesou námitky proti oznámení, Úřad vyzve žadatele k odstranění nedostatků; po jejich odstranění Úřad provede opakované oznámení, v opačném případě žádost zamítne;

6.      oznámenému subjektu zůstane identifikační číslo, které používal dosud jako notifikovaná osoba; Komise zveřejní odkaz v seznamu subjektů oznámených podle nařízení č. 305/2011, včetně identifikačního čísla a činností, pro něž byly oznámeny; v případě nového subjektu Komise přidělí nové identifikační číslo;

7.      Úřad zveřejní ve Věstníku Úřadu oznámení o udělení oprávnění, včetně rozsahu oprávnění, data, od kterého může subjekt provádět činnosti oznámeného subjektu, identifikačního čísla oznámeného subjektu, jednacího čísla a data vydání rozhodnutí o udělení oprávnění.

 

Zpracovala: Ing. Alena Šimková, odd. 4300

7. 5. 2013

 

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti