Změna nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, ve znění pozdějších předpisů, a další připravované úpravy v oblasti hraček.

Informace o vývoji právních předpisů z oblasti posuzování shody hraček podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

V částce 1/2010 Sbírky zákonů České republiky bylo zveřejněno nařízení vlády č. 1/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, ve znění nařízení vlády č. 340/2008 Sb. Jedná se o novelizaci zapracovávající změny provedené směrnicí 2008/112/ES ve směrnici 88/378/EHS za účelem jejího přizpůsobení nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. Nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června 2010, s výjimkou ustanovení bodů 3, 7 a 9, která nabývají účinnosti dnem 1. prosince 2010.

Dále je v přípravě nové nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na hračky, a související novela zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Toto nařízení vlády, transponující novou směrnici 2009/48/ES  o bezpečnosti hraček, která nahrazuje dosavadní směrnici 88/378/EHS, bude v souladu s novým legislativním rámcem EU pro uvádění výrobků na trh a nahradí s účinností od 20. července 2011 dosavadní nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, ve znění nařízení vlády č. 340/2008 Sb. a nařízení vlády č. 1/2010 (pro chemické požadavky bude platit přechodné období, kdy před 20. červencem 2013 bude možno uvádět na trh hračky, které budou v souladu s požadavky na chemické vlastnosti podle stávajícího nařízení vlády).

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti