Zkratky směrnic EU

(zkratky jsou užívány v rámci Plánu technické normalizace a v oznámeních ve Věstníku ÚNMZ, přičemž se nejedná vždy o oficiální zkratky používané v institucích Evropské unie)

Název směrnice

Číslo směrnice

Zkratka

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES ze dne 12.prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí (kodifikované znění)

Low Voltage Electrical Equipment Directive
 

2006/95/ES

LVD

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/29/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů týkajících se dodávání jednoduchých tlakových nádob na trh

Simple Pressure Vessels
 

2014/29/EU

SPVD

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček

Toys
 

2009/48/ES

TOYS

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES ze dne 15. prosince 2004 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a o zrušení směrnice 89/336/EHS

Electromagnetic Compatibility
 

2004/108/ES

EMC

Směrnice Rady 89/686/EHS ze dne 21.prosince 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků

Personal Protective Equipment
 

89/686/EHS

PPE

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/23/ES ze dne 23. dubna 2009 o vahách s neautomatickou činností (kodifikované znění)

Non-Automatic Weighing Instruments
 

2009/23/ES

NAWI

Směrnice Rady 90/385/EHS ze dne 20. června 1990 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aktivních implantabilních zdravotnických prostředků

Active Implantable Medical Devices
 

90/385/EHS

AIMD

Směrnice Rady 92/42/EHS ze dne 21. května 1992 o požadavcích na účinnost nových teplovodních kotlů na kapalná nebo plynná paliva

efficiency requirements for new hot-water boilers fired with liquid or gaseous fuels
 

92/42/EHS

BED

Směrnice Rady 93/15/EHS ze dne 5. dubna 1993 o harmonizaci předpisů týkajících se uvádění na trh a dozoru nad výbušninami pro civilní použití

Explosives for civil uses
 

93/15/EHS

EXPL

Směrnice Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 1993, o zdravotnických prostředcích

Medical Devices Directive
 

93/42/EHS

MDD

Směrnice 94/9/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. března 1994 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres
 

94/9/ES

ATEX

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/25/ES ze dne 16. června 1994 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se rekreačních plavidel

Recreational Craft Directive
 

94/25/ES

RCD

Směrnice 95/16/ES Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES ze dne 29. června 1995 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výtahů

Lifts
 

95/16/ES

LIFTS

Směrnice 2014/68/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení

Pressure Equipment Directive
 

2014/68/EU

PED

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění)

Machinery Directive
 

2006/42/ES

MD

Směrnice 98/79/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. října 1998, která se týká diagnostických zdravotnických prostředků in vitro

In vitro diagnostic medical devices
 

98/79/ES

IVDD

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody

Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive
 

1999/5/ES

RTTED

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/35/EU ze dne 16. června 2010 o přepravitelných tlakových zařízeních a o zrušení směrnic Rady 76/767/EHS, 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS a 1999/36/ES

Transportable Pressure Equipment Directive
 

2010/35/ES

TPED

Směrnice 2000/9/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. března 2000 o lanových drahách pro dopravu osob

Cableway installations designed to carry persons
 

2000/9/ES

CAB

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES ze dne 8. května 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se emisí hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostředí

2000/14/ES

NOI

Názvy přímo použitelných předpisů EU

Číslo předpisu

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, ve znění opravy

Construction Products Regulation

2011/305/EU CPR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/426/EU ze dne 9. března 2016 o spotřebičích plynných paliv a o zrušení směrnice 2009/142/ES

Gas Appliances Directive

2016/426/EU

GAR

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti