Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice) a související nařízení vlády

Zveřejněn v částce 84 Sbírky zákonů 20. srpna 2015

Dne 4. 9. 2015 nabyly účinnosti zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), nařízení vlády č. 207/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení a nařízení vlády č. 208/2015 Sb., o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh /PDF 1,6 MB/.

Podle § 42 odst. 1 zákona o pyrotechnice Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zajišťuje stanovení a provádění nezbytných postupů pro oznamování oznámených subjektů Evropské komisi a jiným členským státům Unie podle tohoto zákona a provádí kontrolu oznámených subjektů.

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti