Základní informace o činnosti Informačního střediska WTO/TBT

Informační středisko WTO/TBT bylo zřízeno podle čl. 10 Dohody o technických překážkách obchodu (TBT), která je nedílnou součástí Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.      
Text české verze Dohody

S cílem přiblížit všem zainteresovaným subjektům, zejména malým a středním podnikům, jednoduchým a názorným způsobem účel Dohody o technických překážkách obchodu, zpracovala Evropská komise video, které je dostupné na níže uvedeném odkaze: http://youtu.be/czClLU3pdqk

Úkolem Informačního střediska WTO/TBT (dále jen IS) je zodpovídat přiměřené dotazy ostatních Členů a zainteresovaných stran ostatních Členů a dále poskytovat příslušnou dokumentaci, týkající se přijatých nebo navrhovaných technických předpisů v ČR (10.1.1) a jakýchkoliv postupů posuzování shody nebo navrhovaných postupů posuzování shody, které jsou na našem území uplatňovány (10.1.3).

IS poskytuje na vyžádání dokumentaci českým zainteresovaným subjektům ze státní i soukromé sféry a zodpovídá jejich dotazy.
Kontaktní e-mailová adresa IS je wto.tbt@unmz.cz. 

Pro zajištění informovanosti odborné veřejnosti připravuje IS týdenní přehledy o návrzích technických přepisů, norem a postupů posuzování shody oznamovaných členy Dohody a publikovaných Sekretariátem WTO v anglickém a českém jazyce, které jsou zveřejňovány na webu ÚNMZ - Notifikace členů Dohody. Dále připravuje měsíční přehledy těchto notifikací, které jsou  publikovány ve Věstníku Úřadu v části B - Informace a rovněž jsou k dispozici na internetu - Věstník ÚNMZ. Vybraným ústředním správním úřadům a subjektům soukromé sféry jsou jednotlivá oznámení členů Dohody zasílána automaticky podle obsahu.

IS zajišťuje plnění notifikačních povinností ČR podle ustanovení článků 2.9 a 5.6 Dohody a na základě zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

IS oznamuje Sekretariátu WTO návrhy všech českých technických předpisů nebo postupů posuzování shody, které mohou mít významný vliv na obchod ostatních Členů.

IS zabezpečuje
vypořádání připomínek od ostatních členů Dohody k těmto návrhům.

Od 1. května 2004 ČR notifikuje Sekretariátu WTO jen návrhy technických předpisů spadajících do neharmonizované sféry, které mohou vytvářet technické překážky obchodu. Návrhy předpisů EU s technickým obsahem, které budou implementovány do legislativy členských států EU, jsou Sekretariátu WTO notifikovány Komisí. Komise rovněž zodpovídá dotazy a připomínky členů Dohody k návrhům technických předpisů notifikovaných ČR.

Informační středisko WTO/TBT poskytuje podnikatelům, výrobcům, dovozcům odkaz na databázi Evropské komise: http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm  pro usnadnění přístupu na trhy třetích zemí (nečlenů EU). Databáze umožňuje seznámit se před zamýšlenou transakcí s používanými cly, s dovozními formalitami a administrativními požadavky té které země, na základě informací vyhledaných kombinací následujících hledisek: země, sektor průmyslu nebo služeb, opatření.
Součástí databáze je registr, kde lze uplatnit stížnosti Evropské komisi na překážky mezinárodního obchodu s těmito zeměmi.

Kontaktním místem v České republice je: 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Biskupský dvůr 1148/5
110 00   Praha 1

Mgr. Irena Karasová

tel: 221 802 212

e-mail: wto.tbt@unmz.cz

Informace z pravidelných setkání Kontaktních míst dle Dohody WTO o technických překážkách obchodu

2012 (DOCX; 14 kB), 2013 (DOCX; 18 kB), 2014 (DOC; 41 kB), 2015 (DOC; 5 253 kB) 2016 (DOCX; 18,2 kB) 2019 (DOCX; 16,7 kB)

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti