Veřejná výzva k podávání návrhů projektů pro naplňování “Strategické vize pro evropské normy“

Vážení, Evropská komise zveřejnila dne 1. června 2011 dokument Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru „Strategická vize pro evropské normy - další pokroky v posílení a urychlení udržitelného růstu evropského hospodářství do roku 2020 (dále jen „Strategická vize“).

Ve Sdělení je formulováno 29 opatření adresovaných evropským normalizačním organizacím (ENO) (CEN, CENELEC, ETSI), národním normalizačním organizacím, členským státům a Evropské komisi. Přímý dopad na národní normalizační organizace a členské státy má celkem 9 opatření. V letošním roce se Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „Úřad“) bude stejně jako v roce 2014 soustředit na naplňování dvou následujících opatření:

Opatření č. 5: Očekává se, že ENO, členské státy a další normalizační orgány zlepší povědomí a vzdělávání v oblasti technické normalizace a potenciální vazby s výzkumnými projekty. Informovanost veřejnosti o technické normalizaci by měla být zlepšena prostřednictvím odborné přípravy, osvětových činností a cílených seminářů.

Opatření č.13: Členské státy by měly podporovat účast národních organizací zastupujících malé a střední podniky a národních zúčastněných společenských subjektů, včetně případné finanční podpory.

V rámci výše uvedeného tímto Úřad vypisuje pro rok 2015 veřejnou výzvu k podávání návrhů projektů pro naplňování dvou výše uvedených opatření.

Z jednotlivých návrhů projektů musí být patrné, k jakému opatření se vztahují, včetně toho, jakým způsobem bude projekt konkrétně naplňovat obsah daného (daných) opatření. Obsahem jednotlivých návrhů tak bude konkrétní návrh, jak pomocí navrhovaného projektu bude možné zlepšit povědomí a podpořit vzdělávání v oblasti technické normalizace (v případě opatření č. 5) nebo jak pomocí navrhovaného projektu bude možné reálně podpořit a zapojit malé a střední podniky a společenské subjekty do procesu tvorby technických norem (v případě opatření č. 13).

Vybrané projekty, které budou v letošním realizovány, budou spolufinancovány Úřadem.

Návrhy projektů zasílejte elektronicky na adresu: normalizace@unmz.cz , a to do 28. února 2015.

S pozdravem

Viktor Pokorný - předseda Úřadu

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti