Tiché stroje – vyšší konkurenceschopnost a lepší zdraví

V úterý 18. června 2013 se konal v Bruselu seminář nazvaný „Tiché stroje – vyšší konkurenceschopnost a lepší zdraví“. Seminář byl zaměřen na problematiku hluku strojů spadajících pod směrnice 2006/42/ES (strojní směrnice) a 2000/14/ES (směrnice pro emise hluku).

Hlavním důvodem pro uspořádání semináře byly neuspokojivé výsledky studie NOMAD provedené pod záštitou Skupiny pro administrativní spolupráci (AdCo) pro směrnici 2006/42/ES. Tato studie byla zaměřena na ověření plnění požadavků uvedených směrnic na uvádění informací o hluku strojů v jejich doprovodné dokumentaci.

Semináře se zúčastnili zástupci Evropské komise, národních institucí, které pracují v této oblasti, organizací sdružujících výrobce, organizací sdružujících uživatele, zkušebních institucí (notifikovaných osob) a samozřejmě také někteří členové skupiny, která zpracovala studii NOMAD.

Seminář zahájil a moderoval předseda skupiny AdCo pro Strojní směrnici pan Etienne. Na úvod pozdravil přítomné zástupce Evropské komise pan Luis Filipe Girão, který připomněl význam obou směrnic pro jednotný evropský trh.

Dále pak probíhal program s následujícími přednáškami:

Některé byly na programu především proto, aby osvěžily znalosti o fyzikální podstatě zvuku, o způsobech jeho měření nebo o vlivu hluku na lidský organizmus.

Témata přednášek postihovala celou oblast problematiky hluku strojů.

Požadavky na hluk strojů ve směrnic 2006/42/ES připomněl pan I. Fraser z EK. Tyto požadavky se dotýkají hluku ve 3 oblastech:

-          snižování rizika způsobeného hlukem stroje;

-          ochrana před hlukem, když nemůže být dostatečně snížen;

-          informace pro uživatele stroje o zbytkových rizicích způsobených hlukem stroje.

Všechny tyto požadavky se týkají hluku stroje z hlediska jeho obsluhy.

Směrnice 2000/14/ES má jiný cíl: snižování hluku v životním prostředí. O této směrnici mluvil pan M. Dodds. Směrnice má zcela jiný charakter, má konkrétní požadavky na způsoby měření pro 57 typů strojů, ze kterých 55 spadá také pod Strojní směrnici. Stroje jsou rozděleny do dvou skupin podle přísnosti přístupu k posuzování hluku. V článku 12 směrnice je 22 typů, pro které jsou stanoveny limity pro emise hluku, v článku 13 je 35 typů, pro které je stanovena jen povinnost deklarace hluku. Rozdělení a požadavky odráží stav, jaký byl v době, kdy se směrnice vytvářela.

V případě, že se u stroje překrývají požadavky obou směrnic, se postupuje následujícím způsobem:

-                     U zařízení, která spadají jen pod strojní směrnici, se měří akustický tlak v místě obsluhy, pokud je hodnota vyšší než 85dB(A), měří se také akustický výkon.

-                     U zařízení, která spadají pod obě směrnice, se měří akustický tlak podle strojní směrnice a akustický výkon podle směrnice pro emise hluku (bez ohledu na velikost akustického tlaku).

Podstatnou část programu byla přednáška o studii NOMAD.

Studie proběhla v letech 2008 až 2012 pod hlavičkou ADCO pro Strojní směrnici. Byla zaměřena na prověření uvádění údajů o hluku strojů na trhu v EU v návodech k obsluze podle požadavků strojní směrnice a směrnice pro emise hluku a zahrnovala příspěvky ze 14 států EU a EFTA.

Do konečné analýzy bylo zahrnuto 1531 návodů pro 40 kategorií strojů. 30% strojů spadalo pod obě směrnice. Analýza návodů byla provedena za všech možných hledisek:

-          sledovatelnost údajů o hluku;

-          chybějící kvantitativní údaje;

-          důvěryhodnost hodnot emisí hluku (odkazy na použité postupy měření a pracovní podmínky stroje, použité normy);

-          informace o zbytkovém riziku hluku (např. pokyny pro používání ochranných pomůcek);

-          terminologie;

-          jazyk návodu.

Zjištěné nedostatky byly různé povahy a důležitosti (absence jakýchkoli údajů o hluku stroje, odkazy na nevhodné normy, uvádění nedůvěryhodných údajů atd.). Z celkového počtu prověřovaných návodů vykazovalo 80% nějaké nedostatky.

Z výsledků studie vyplývá řada otázek, které se dotýkají všech zainteresovaných stran:

Proč by měli výrobci uvádět údaje o hluku, když to kupující nevyžadují? Kupující se nevyznají v systému, neví, jak nakládat s údaji o hluku. Má snižování hluku prioritu u národních autorit? Stáhl z trhu některý členský stát stroj kvůli hluku? Kontrolují notifikované osoby u strojů hluk a dokumentaci? Je těžké vytvořit normy se snadnějšími postupy měření hluku?

Na semináři byly také uvedeny některé dobré příklady, ale také špatné příklady uvádění údajů o hluku v návodu k obsluze.

Byly zde také příspěvky výrobců a uživatelů strojů. Kritický byl příspěvek zástupkyně firmy STIHL. Důsledky požadavků směrnic shrnula do několika bodů:

-          podstatné zvýšení nákladů na provádění zkoušek podle obou směrnic;

-          příliš mnoho údajů o hluku v návodu a na stroji, kterým uživatelé nerozumí;

-          pro životní prostředí nepřináší žádný význam;

-          žádná veřejná podpora pro nákup a používání tišších strojů;

-          kvůli nedostatečné kontrole trhu existuje neférová konkurence;

-          pro volný pohyb na trhu má význam Strojní směrnice.

 

Navrhla také některá řešení situace:

-          značení hluku podle směrnice pro emise hluku je pro zákazníky nesrozumitelné. Pokud zákazníka zajímá hluk, potřebuje vědět, jaký je výrobek v porovnání s ostatními. Uvedla návrh značení, kde je vyznačena jedna z hladin hluku (malý, střední, vysoký);

-          zlepšení a posílení dozoru nad trhem;

-          zlepšení postavení tišších strojů na trhu – informační kampaně, případně úlevy při nákupu tišších strojů.

 

Z příspěvků zástupců uživatelů strojů vyplynulo, že hluk je všeobecně zajímá pouze z hlediska povinností zaměstnavatelů při ochraně zdraví zaměstnanců, tzn. poskytování ochranných pracovních pomůcek.

 

Pro zlepšení situace vyplynula na semináři některá doporučení:

-          Zlepšení informovanosti o hluku a jeho působení. Výrobci tím, že neposkytují dostatek informací, brání efektivnímu působení evropských směrnic. Návrh na širokou informační a propagační kampaň pro výrobce strojů.

-          Informační a propagační kampaň pro uživatele strojů a společnosti zaměstnanců pro bezpečnost a zdraví.

-          Návrh na zpracování příručky pro výrobce, jak zpracovat obsah návodu z hlediska informací o hluku. Příručka by byla zpracována detailně pro každou kategorii strojů.

-          Vytvoření přístupné databáze pro publikované harmonizované zkušební postupy pro měření hluku.

-          Současná situace v normách pro emise hluku, způsoby měření, vzájemné odkazy apod., je příliš složitá. Navrhují navázat kontakt s CEN a CENELEC pro nalezení způsobu řešení.

-          Navrhují cílené dozorové akce na trhu EU pro kontrolu dokumentace strojů a souběžně akci pro měření emisí hluku strojů, která by ověřila deklarované hodnoty.

-          Cílený výcvik příslušných pracovníků dozoru nad trhem, který by zvýšil jejich znalosti v této oblasti.

-          Vyjasnění povinností notifikovaných osob v oblasti posuzování hluku strojů spadajících pod Přílohu IV směrnice 2006/42/ES.

 

Na závěr pan Etienne shrnul výsledky semináře, který přispěl k seznámení se širokou problematikou hluku strojů a přinesl některé návrhy na zlepšení. Důležitost omezování hluku v životním prostředí je stále vysoká, i přes to, že často jsou zdůrazňovány jiné priority. Další podobná akce se předpokládá v příštím roce ve Francii.

 

Vypracoval: Ing. Vladimír Havliš

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti