Terminologická databáze ÚNMZ

V letošním roce byl zahájen pilotní projekt Terminologická databáze ÚNMZ, jehož cílem je efektivně zpracovat a sjednotit terminologii používanou v existujících terminologických normách, a přispět tak k vyšší kvalitě a srozumitelnosti normativních dokumentů.

V rámci jedné z priorit ÚNMZ, jíž je „Kvalita obsahu českých technických norem“, je v odboru technické normalizace řešen dlouhodobý úkol zaměřený na vytvoření a správu jednotné terminologické databáze (dále TDB) v oblasti působnosti ÚNMZ. To znamená, že výchozími materiály pro její tvorbu jsou technické normy a normativní dokumenty, zejména terminologické normy a terminologické části předmětových norem.

Vzhledem k náročnosti tohoto projektu i vzhledem k úloze a postavení Center technické normalizace (dále CTN), která jsou podle svého statutu profesionálními pracovišti, která spolupracují s ÚNMZ při řešení normalizačních úkolů a která také podchycují přední odborníky v jednotlivých oborech a oblastech, je přirozené, že se stanou primárními a nezastupitelnými partnery ÚNMZ také v tomto projektu. CTN by měla působit jako klíčové subjekty při naplňování a správě dílčích (oborových) TDB a výhledově by se měla stát dlouhodobými garanty oborové terminologie. Počítá se s postupným zapojením všech CTN.

Na CTN leží hlavní odpovědnost při projednávání a konečném řešení oborové terminologie spadající pod jejich gesci. Po této stránce tedy pro ně při zapojení do projektu nedojde k žádným výraznějším změnám. Eventuální počáteční obtíže způsobené zvládáním nového softwaru a jednotné metodiky více než vynahradí terminologická databáze (oborová i centrální), která významným způsobem přispěje ke snadnějšímu vyhledávání terminologických ekvivalentů i k jednotné a systémové tvorbě termínů nových, usnadní kontrolu překladu a přispěje k jeho jednotnosti. To ve svém důsledku povede ke snížení pracnosti a časové náročnosti při překladu normativních dokumentů i ke zlepšení jejich kvality.

HLAVNÍ CÍLE

  • efektivní zpracování terminologie používané v existujících technických normách a vytvoření soustavné terminologické základny v této oblasti;
  • konsolidace terminologie v současných technických normách, identifikace duplicit, nejednotností a mezioborových přesahů v oblasti terminologie, což přispěje nejen k postupnému sjednocování odborného názvosloví a ke zlepšení kvality technických norem, ale také k racionalizaci postupů v normotvorné činnosti;
  • postupné slaďování normalizované terminologie a technické terminologie z jiných zdrojů;
  • vybudování otevřeného informačního systému a zlepšení spolupráce s externími subjekty, a to i s vazbou na tvorbu národních legislativních dokumentů;
  • možnost sdílení dat, široká kompatibilita a interoperabilita jak v rámci ČR, tak s vazbou na orgány EU, zejména na překladatelská oddělení Evropského parlamentu a Evropské komise, která zajišťují překlad legislativních dokumentů EU a s nimiž ÚNMZ právě v oblasti terminologie úzce spolupracuje.

Vedle toho jednotná terminologická databáze skýtá také rozsáhlé možnosti využití pro překlad podporovaný počítačem.

CÍLOVÁ SKUPINA

Terminologická databáze ÚNMZ bude sloužit jednak jako jednotné východisko pro potřeby ÚNMZ a jeho externích partnerů v souvislosti s překlady normativních a souvisejících dokumentů, jednak také pro širší aplikaci, včetně oblasti školství.

SOFTWAROVÉ VYBAVENÍ A DŮVODY PRO JEHO VOLBU

Bylo zvoleno programové vybavení SDL Trados, které obsahuje dva základní produkty: SDL MultiTerm (pro správu terminologie) a SDL Trados Studio 2009 (pro správu terminologie, správu překladových pamětí a pro překlady dokumentů různých formátů). Především proto, že se jedná o komerční, uživatelsky přátelský produkt dobře popsaný nápovědou, s optimální návazností na překlad. Tento produkt je široce uplatňován v rámci EU, a to včetně řešení terminologie a překladu v působnosti Evropské komise, s níž ÚNMZ úzce spolupracuje. Jedná se dále např. o standardní produkt v rámci NATO, s jehož pomocí je zpracována i veškerá terminologie v působnosti Ministerstva obrany ČR. Tento produkt je rovněž široce využíván jak překladatelskými agenturami, tak také jednotlivými překladateli; v současné době představuje nejrozsáhleji využívaný segment na překladatelském trhu.

Zajištění softwaru je záležitostí CTN.

PŘÍPRAVA A SPECIFIKACE PROJEKTU 2010

V roce 2010 byla formou interního testování a ověřování zpracovávána pracovní databáze s cílem vytvoření optimální struktury dílčích terminologických databází a vyprofilování šablon pro vkládání termínů do databáze.

PILOTNÍ PROJEKT 2011

V roce 2011 je plánováno řešení pilotního projektu ve spolupráci se třemi vybranými CTN (ČVUT Fakulta strojní; Silmos, s.r.o.; Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o.) tak, aby získané zkušenosti mohly sloužit počínaje rokem 2012 k postupnému rozšíření spolupráce o další CTN.

Pilotní projekt předpokládá časové rozdělení do čtyř čtvrtletních etap, které budou zahájeny společnou poradou všech řešitelů:

Etapa 1: Zadání projektu, jednotná šablona

Na 1. pracovní poradě 2011-02-03 byla projednána jednotná šablona pro vkládání termínů do TDB a další otázky účasti CTN na projektu.

Etapa 2: Zvládnutí SW, tematický okruh prací CTN

Druhé společné jednání (duben 2011) bude věnováno výměně zkušeností, projednání problémů a nejasností a potřebných úprav jednotného postupu. Dalším důležitým bodem bude orientační kvantifikace práce provedená na základě získaných zkušeností.

Etapa 3: Vlastní terminologická práce

Soustředění na obsahové záležitosti; upřesnění kvantifikace práce.

Etapa 4:  Vyhodnocení práce, příprava metodiky pro rok 2012

Na základě výsledků a závěrů pilotního projektu dojde ke stanovení postupu, kapacitních a finančních nároků při postupném zapojování dalších cca 5 CTN v průběhu každého následujícího roku.

VÝHLED 2012 a dále

V dalších letech bude projekt pokračovat s využitím získaných zkušeností podle schválené metodiky s rozšířeným počtem účastníků (CTN). Výhledově se počítá i s orientací na postupy překladatelské práce (využití TDB pro zpracování překladu podporovaného počítačem, který by bylo možno využít k neautorizovaným překladům návrhů normativních dokumentů a projednávaným materiálům jednotlivých technických komisí, a to na úrovni ISO, IEC, CEN, CENELEC a ETSI).

Výstupy (dílčí oborové TDB) budou počínaje rokem 2012 postupně uveřejňovány na stránkách ÚNMZ.

 

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti