Technické normalizační komise: nové znění statutu a jednacího řádu

Byla provedena revize statutu a jednacího řádu technických normalizačních komisí (TNK). Nové znění je platné od 1. 1. 2015.

Technické normalizační komise (TNK) jsou odbornými normalizačními orgány s celostátní působností, registrovanými, metodicky řízenými a koordinovanými ÚNMZ. ÚNMZ zřizuje TNK na návrh zainteresovaných stran a na základě doporučení příslušného normalizačního výboru ke komplexnímu řešení všech otázek technické normalizace ve vymezeném rozsahu oboru jejich působnosti. Statut a jednací řád TNK jsou závazné pro každou TNK.

Současnou platnou verzi statutu a jednacího řádu TNK jste v předchozím období měli možnost připomínkovat. Všechny připomínky byly vyhodnoceny a při zvážení všech relevantních mezinárodních dokumentů (např. Nařízení o Evropské normalizaci EC 1025/2012, CEN/CENELEC Guide 20 atd.) bylo na jejich základě zpracováno revidované znění statutu a jednacího řádu, které bylo projednáno v normalizačním výboru. Nové znění statutu a jednacího řádu je platné od 1. 1. 2015.

Zásadní změny v novém znění statutu jsou:

•      Zásady jsou identické s Nařízením o evropské normalizaci a s CEN/CENELEC Guide 20.

•      Kategorie a subkategorie zainteresovaných stran včetně příkladů jsou ve shodě s kategorizací CEN/CENELEC.

•      Je uvedena definice MSP podle doporučení EU.

•      Je uvedena definice konsenzu z ČSN EN 45020.

•      Zejména zodpovědnosti tajemníka a předsedy TNK jsou přesněji vymezené.

•      Odpovědnost, složení a funkčnost pracovních orgánů TNK (subkomise SK a pracovní skupina PS) jsou lépe specifikovány.

•      Zákaz distribuce materiálů získaných v rámci činnosti TNK je lépe specifikován.

•      Bylo upřesněno použité číslování a terminologie.

 

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti