Světový den technické normalizace a Cena Vladimíra Lista 2016

Dne 20.10.2016 od 10:00 proběhly v Kongresovém centru Masarykovy koleje ČVUT oslavy Světového dne technické normalizace spojené s předáním Ceny a Čestných uznání Vladimíra Lista 2016.

Světový den technické normalizace a Cena Vladimíra Lista 2016

Oslavy Světového dne technické normalizace, který připadá každoročně na 14. říjen, a slavnostní předání Cen
a Čestných uznání Vladimíra Lista proběhly letos v Kongresovém centru Masarykovy koleje ČVUT. Ve čtvrtek
20. října se zde sešli účastníci z řad vedení a pracovníků ÚNMZ, zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, členů Technických normalizačních komisí, Rady pro technickou normalizaci, Normalizačního výboru, z řad zpracovatelů norem, nejvýznamnějších zákazníků ČSN online a dalších organizací věnujících se technické normalizaci.

 

Úvodní slovo již tradičně patřilo předsedovi ÚNMZ Mgr. Pokornému, zástupci MPO (náměstku ministra)
Mgr. Novotnému a zástupkyni ředitele Odboru technické normalizace ÚNMZ Zdeňce Slané.

 

Zdeňka Slaná shrnula vývoj a současný stav plnění úkolů Plánu technické normalizace v letech
2014-2016 včetně překladů a tvorby ČSN i současný stav portfolia CEN-CENELEC obsahujícího 23 223 dokumentů (z nichž 4 329, tedy 19 %, je citovaných v oficiální publikaci OJEU). Rekapitulovala také aktuální stav Technických Normalizačních Komisí: v současné době jich je 114 a sdružují 2249 členů. Novým přírůstkem v minulém roce byla TNK 151 Potraviny, v letošním roce pak vzniká TNK Organizace informací o stavbách. Komise spadají v rámci ÚNMZ pod čtyři odborná oddělení s celkem 33 odbornými referenty.

Rekapitulována byla také spolupráce a zapojení ÚNMZ a jeho spolupracovníků do aktivit organizací CEN, CLC, ISO a IEC a představila aktivity úřadu na sociálních sítích, zejména Facebookovou stránku https://www.facebook.com/normy.unmz/, kde jsou zveřejňovány aktuální informace a užitečné odkazy pro všechny, kdo pracují v oblasti technické normalizace nebo se o normy zajímají.

 

Seminář: Společenská odpovědnost

 

Po úvodním bloku proběhl devadesátiminutový seminář na téma společenská odpovědnost. V jeho úvodní části Ing. Ondřej Hykš z České společnosti pro jakost (ČSJ) představil nový model národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj. Při jejím udělování je brána v úvahu řada faktorů dopadajících nejen na životní prostředí a komunity (ekologická stopa, řízení celého životního cyklu produktů), ale také zaměstnance (školení, rozvoj, pracovní prostředí, podpora rozličnosti), zákazníky (kvalita, bezpečnost a ochrana zdraví, odpovědná komunikace) a pravidla i postupy dodržované vlastníky a vedením či partnery organizací (soulad s předpisy, protikorupční pravidla, odpovědný nákup a další). Ocenění je možné získat ve čtyřech stupních – ocenění za účast v NC CSR a ocenění „Společensky odpovědná organizace“ ve třech stupních.

 

Auditorka normy ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) Ing. Zuzana Kubínová se zaměřila na třetí vydání této normy z minulého roku. Ve svém vstupu shrnula jeho hlavní přínosy – zejména kompatibilitu struktury, definic a terminologie s dalšími ISO normami, možnost lepšího využíti pro strategické řízení organizace, zvýšenou ochranu životního prostředí pomocí aktivních opatření, větší důraz kladený na problematiku životního cyklu produktů, nebo důraz na roli vedení a explicitně procesní přístup. Ing. Kubínová také představila novou terminologii i to, jak se aktuální podoba normy promítá do požadavků na chování a postup organizací a jejich vedení.

 

Poradce ředitele oddělení metodiky Odboru technické normalizace Ing. Stefan Krebs se ve třetí části semináře zaměřil na oblast Pokynů pro bezpečnost látek (CBRNE) ve zdravotních zařízeních podle jejich životního cyklu. Jako příklad zvolil použití radioaktivních látek ve zdravotnických zařízeních a jejich standardní životní cyklus od výroby, přes obchod, použití, odvoz a likvidaci a rizika ztrát tohoto materiálu v jednotlivých fázích, otázky odpovědnosti, existence příslušných předpisů i možného zneužití takto „uniklého“ materiálu například teroristy. Následně ve své přednášce shrnul proces tvorby potřebných předpisů a norem pro tuto oblast v rámci TNK 148 (prevence kriminality a ochrana obyvatel), příslušných CEN/BT 325 a 391 a EK – počínaje žádostí o grant, přes vlastní postup CEN projektu, příslušné týmy a pracovní skupiny až po aktuální stav tohoto projektu.

 

 

Ceny a Čestná uznání Vladimíra Lista za rok 2016

 

Cena Vladimíra Lista

Tradice udělování Ceny a Čestných uznání Vladimíra Lista vznikla v roce 2002 u příležitosti 80. výročí československé technické normalizace. Vladimír List (1877-1971) se jako elektrotechnický inženýr a vysokoškolský pedagog zasloužil o elektrifikaci Československa a zavedení československých technických norem. Mezi jeho nejznámější publikace patří Normalisace (1930) a Elektrické sítě (1940).

Letos Cenu Vladimíra Lista obdržela Ing. Danuše Marusičová, která ocenění vnímá především jako vyznamenání svého pracovního kolektivu: „Jsem přesvědčena, že bych cenu nezískala nebýt perfektní podpory a spolupráce svých kolegů. Především pak těch z Centra technické normalizace, se kterými jsme se úspěšně podíleli na bezmála
300 projektech technické normalizace.“

 

Ing. Danuše Marusičová

Cena Vladimíra Lista za celoživotní významný přínos pro rozvoj technické normalizace v oboru železničního průmyslu

 

Ing. Marusičová se z pozice technické manažerky v Asociaci podniků českého železničního průmyslu (ACRI) věnuje oblasti technické normalizace železniční infrastruktury a traťového hospodářství. Výsledkem její práce bylo například ustavení komise TNK 141 – Železnice, kde působí doposud. V rámci svého aktivního působení v CTN se také podílí na zahraniční spolupráci a koordinaci normalizace či řešení sporných případů nejen v oblasti infrastruktury, ale také v oblasti železničních kolejových vozidel a MHD.

 

Ing. Ivana Nováková

Čestné uznání za dlouhodobý významný přínos pro rozvoj technické normalizace

 

Od roku 1995 působila Ing. Nováková jako vedoucí oddělení elektrotechniky, později jako zástupkyně ředitele úseku normalizace Českého normalizačního institutu. Za jejího působení se podařilo v roce 1997 České republice jako první zemi z bývalého východního bloku splnit potřebná kritéria a stát se plnoprávným členem CENELEC. V rámci své přednáškové a publikační činnosti se rovněž dlouhodobě podílela na popularizaci technické normalizace a na spolupráci s elektrotechnickým průmyslem. Před svým odchodem do penze působila naposledy ve funkci ředitelky Odboru technické normalizace ÚNMZ.

Ing. Václav Mach

Čestné uznání za dlouhodobý významný přínos pro rozvoj technické normalizace v oboru stavebnictví

 

Jako předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) stál
Ing. Mach u zrodu projektu informační podpory zavádění a používání Eurokódů, tj. evropských norem pro navrhování stavebních konstrukcí, který zahrnuje vydávání příruček i helpdesk na portálu komory
a stal se vzorem pro další inženýrské organizace v EU. V současné době působí jako nezávislý expert
a konzultant, čestný předseda ČKAIT a člen Rady pro technickou normalizaci při ÚNMZ.

 

Mgr. Jan Pivoňka

Čestné uznání za dlouhodobý významný přínos pro rozvoj technické normalizace v oboru aplikovaná statistika.

 

Ing. Pivoňka je autorem desítek ČSN a především souboru norem ČSN ISO 3534 – Statistika – Slovník a značky
a souboru norem ČSN ISO 5725 – Přesnost metod a výsledků měření. Podílel se rovněž na zpracování technických norem z oblasti řízení kvality (SPC, statistické přejímky, vzorkování hromadných materiálů aj.). V současné době je odborným pracovníkem firmy ECOSOFT, s. r. o, kde se zaměřuje na oblast řízených technologických procesů
a problematiku technické normalizace.

 

Ing. Vladimír Třebický

Čestné uznání za dlouhodobý významný přínos pro rozvoj technické normalizace v oboru motorová paliva

 

Ing. Třebický je zkušeným odborníkem v oblasti kvality a zkoušení paliv a maziv, které se věnuje již čtyřicet let. Dvacet let působí v TNK 118 (Ropa a ropné výrobky), které od roku 2003 předsedá a od roku 2009 je členem TNK 139 (Biomasa pro energetické využití, od r. 2015 součást TNK 138).  Jako vedoucí pracovních skupin i odborník podílející se na technické normalizaci pracoval na bezmála dvou stovkách norem. V současné době pracuje v SGS Česká Republika.

 

 

Cena předsedy ÚNMZ

Společně s Cenou a Čestnými uznáními Vladimíra Lista byla letos již druhým rokem udělena i Cena předsedy ÚNMZ. Letošním laureátem Ceny předsedy ÚNMZ se stal Ing. Viktor Brach: „Velmi si ceny vážím a vnímám ji především jako ocenění mých 15 let působení na ÚNMZ. Jsem rád, že celý Úřad v čele s předsedou tímto způsobem ocenil především můj podíl na vzniku zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků a nařízení vlády, která tento zákon implementují.“

 

Ing. Viktor Brach

Cena předsedy ÚNMZ za dlouhodobý přínos v oblasti státního zkušebnictví a za přípravu zákona
č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků.

 

Ing. Brach zastupoval z pozice referenta, vedoucího oddělení, a nakonec ředitele Odboru státního zkušebnictví ÚNMZ, Českou republiku v pracovních skupinách Evropské komise pro směrnice o nízkém napětí,
o elektromagnetické kompatibilitě a ATEXu. Působil také v poradní skupině Evropské komise pro akreditaci a dozor nad trhem a v roce 2009 se v rámci českého předsednictví EU podílel i na jednáních o novém evropském nařízení pro stavební výrobky. Jeho pečlivě a vyčerpávajícím způsobem připravené přednášky
a semináře byly vždy přínosem pro všechny zúčastněné.

 

Oceněné studentské práce

 

V rámci vyhlášení Cen Vladimíra Lista bylo uděleno také 1. místo a Čestné uznání v kategorii Diplomové práce
a 2x Čestné uznání v kategorii Bakalářské práce ve 2. ročníku soutěže o nejlepší studentskou práci v oblasti technické normalizace. První místo letos obdržel Ing. Michal Peč: „Velmi mne těší, že jsem letos obsadil první místo. Ve své práci jsem musel zohlednit a dbát na soulad norem českých, evropských a amerických, což bylo relativně náročné a v mém celkovém prvenství to mohlo hrát významnou roli.“

 

1. místo v kategorii Diplomové práce

 

Ing. Michal Peč (VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství – Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky) „Rozbor únosnosti vybraných svařovaných konstrukčních uzlů zatěžovaných staticky a cyklicky“

 

Čestné uznání v kategorii Diplomové práce

 

Ing. Pavel Beneš (ZČU Plzeň, Fakulta elektrotechnická – katedra elektroenergetiky a ekologie) „Porovnání způsobilosti systémů měření“

 

Čestná uznání v kategorii Bakalářské práce

 

Bc. Filip Skalický (ČVUT Praha, Fakulta Stavební – katedra betonových a zděných konstrukcí) „Administrativní budova Brno“

 

Bc. Daniel Vyskočil (ČVUT Praha, Fakulta Stavební – katedra betonových a zděných konstrukcí) „Administrativní budova firmy Strabag, Rychnov nad Kněžnou“

 

Prezentace přednášejících z akce připojujeme ke stažení níže.

Prezentace Hykš

Prezentace Krebs

Prezentace Kubínová

Prezentace Slaná

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti