Světový den technické normalizace a Cena Vladimíra Lista 2015

Období podzimu a následného předvánočního času s sebou již tradičně přináší dvě významné události české technické normalizace – Světový den technické normalizace a slavnostní předávání Ceny a Čestných uznání Vladimíra Lista.

Světový den technické normalizace je z mezinárodního pohledu nejvýznamnějším dnem technické normalizace. Každý rok je tento svátek, který připadá na 14. října, oslavován mezinárodními normalizačními organizacemi ISO, IEC a ITU a jejich národními členy. K této tradici se každoročně hlásí i český národní normalizační orgán, dnes Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), do roku 2008 Český normalizační institut (ČNI).

Historie slavnostního předávání Ceny a Čestných uznání Vladimíra Lista se píše od roku 2002, kdy byla tato tradice tehdejším ČNI založena u příležitosti 80. výročí československé technické normalizace.

Letošní rok znamenal významnou změnu v pořádání těchto dvou významných událostí, protože obě akce se poprvé uskutečnily v týž slavnostní den, a to 22. října. Místem konání byla Fakulta stavební ČVUT v Praze v pražských Dejvicích a celá slavnostní akce proběhla za významné podpory děkanky fakulty profesorky Aleny Kohoutkové.

ÚNMZ zaznamenal o účast na tomto slavnostním setkání mimořádný zájem a již 12. října musela být z důvodů kapacity sálu předčasně uzavřena registrace. Nakonec si cestu na Fakultu stavební našlo úctyhodných 168 registrovaných účastníků.

Celou akci zahájil dopolední seminář věnovaný významu technické normalizace pro obor stavebnictví. Seminář moderoval ředitel Odboru technické normalizace ÚNMZ a člen Rady ISO Ing. Jiří Kratochvíl. Odborně-popularizační příspěvky zazněly z úst renomovaných přednášejících, členů poradních orgánu ÚNMZ a zástupců zpracovatelů technických norem.

Jako první zazněl tradičně poutavý příspěvek předsedy TNK 27 Požární bezpečnost staveb Ing. Václava Kratochvíla, Ph.D., na téma Technická normalizace v požární ochraně. Inženýr Kratochvíl v rámci své prezentace připomenul, že se v případě požární bezpečnosti staveb jedná o velmi „žhavé“ téma a dosažení konsenzu nad konečným zněním technických norem v této oblasti nebývá jednoduché.

Druhý vstup patřil Ing. Štěpánce Tomanové, která zaujala přednáškou z oblasti Building Information Modelling (BIM). V případě BIM se jedná o poměrně mladý a progresivní obor, pro který prozatím neexistuje na národní úrovni technická normalizační komise. Ing. Tomanová upozornila zejména na aktivity probíhající na mezinárodní úrovni a na benefity vyplývající z aplikace BIM na národní úrovni.

Třetím přednášejícím byl prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc., předseda  TNK 136 Dopravní telematika, se svým příspěvkem Standardizace a role dopravní telematiky. Prof. Přibyl upozornil na vysokou významnost technických norem v této oblasti pro ekonomiku státu.

K dalšímu průběhu dopolední části přispěl svým vstupem i moderátor akce, když citoval z knihy profesora Lista „Normalisace“ pasáž věnující se tomu, co předcházelo založení národní normalizační organizace Česká společnost normalisační v roce 1922, a konstatoval, že slova a myšlenky profesora Lista jsou stále inspirativní a na jejich základě je postaven princip fungování řady mezinárodních a národních normalizačních organizací.

Poslední přednáška dopoledního bloku nazvaná Technické normy pro navrhování betonových mostů zazněla z úst Ing. Romana Šafáře, Ph.D. Inženýr Šafář, který je zaměstnancem Fakulty stavební ČVUT v Praze a působí v TNK 36 Betonové konstrukce a TNK 146 Projektování pozemních komunikací, mostů a tunelů, prokázal, že technická normalizace v této oblasti má zdárné pokračovatele.

Ing. Jiří Kratochvíl moderoval v závěru dopolední části také zajímavou a podnětnou diskusi k tématům jednotlivých přednášek. Tato diskuse se následně přenesla do předsálí.

V odpolední části nastal čas pro slavnostní ocenění a symbolického poděkování všem, kteří se v předchozích letech svou prací podíleli na šíření dobrého jména české technické normalizace, předávání Čestných uznání a Ceny Vladimíra Lista.

Odpolední část moderovala Magdaléna Marešová, ředitelka agentury Phoenix Communication. Přivítala všechny přítomné účastníky a předala slovo Mgr. Zdeňkovi Veselému, sekčnímu řediteli ÚNMZ, který je zodpovědný za oblast technické normalizace, metrologie a státní zkušebnictví. Ten pronesl úvodní slovo, ve kterém zmínil aktuální výzvy, které stojí před českou technickou normalizací a před ÚNMZ v nadcházejícím období.

Jako první byla předána z rukou Mgr. Veselého a Ing. Kratochvíla zvláštní Cena předsedy Úřadu dlouholetému zaměstnanci Ing. Tesařovi za celoživotní přínos v oblasti technické harmonizace a státního zkušebnictví a za přípravu zákona o posuzování shody stanovených výrobků.

Výběrová komise pro Cenu a Čestná uznání Vladimíra Lista, v níž každoročně zasedají zástupci Hospodářské komory ČR, českého vysokého školství, Rady pro technickou normalizaci, České společnosti pro technickou normalizaci a Odboru technické normalizace, měla svou letošní práci ještě zajímavější než obvykle.

V tomto roce byla totiž kromě tradičních ocenění poprvé udělena Cena pro nejlepší bakalářskou/diplomovou práci se zaměřením na technickou normalizaci. Nejvyšší ocenění si zasloužil Ing. David Lábr ze Západočeské univerzity v Plzni, který na katedře technologií a měření obhájil diplomovou práci zabývající se problematikou statistických přejímek. Z hlediska technické normalizace je v práci významné zejména to, že jsou v ní v příslušných souvislostech relevantní technické normy nejen citovány, ale také dále zdařile aplikovány.

O komplexnosti a propracovanosti této diplomové práce hovoří jistě i fakt, že tato práce vzešla jako vítězná z několika desítek došlých návrhů bakalářských a diplomových prací z celé ČR.

Než bylo dále v programu přistoupeno k předání čtyř Čestných uznání a hlavní Ceny Vladimíra Lista, vystoupil krátce Ing. Kříž z Elektrotechnického svazu českého, který účastníkům slavnostního setkání stručně představil publikaci Profesor Vladimír List, Paměti. Publikaci následně obdrželi zdarma všichni účastníci slavnostního dne.

 

Čestná uznání Vladimíra Lista byla v roce 2015 udělena těmto významným osobnostem české technické normalizace:

Ing. Ludvíkovi Koudelkovi, CSc. – za dlouhodobý významný přínos pro rozvoj technické normalizace v oboru chladicí a klimatizační techniky,

Ing. Václavovi Skleničkovi, CSc. – za dlouhodobý významný přínos pro rozvoj technické normalizace v oboru elektroenergetika,

Ing. Lubomíru Tichému, CSc. – za dlouhodobý významný přínos pro rozvoj technické normalizace v oboru pozemních komunikací, dopravních staveb a stavebních konstrukcí

a Ing. Vladimíru Vejrostovi – za dlouhodobý významný přínos pro rozvoj technické normalizace v oblasti elektrických zdravotnických prostředků.

Před samotným vrcholem slavnostního setkání byla představena podoba zcela nové hlavní ceny, Ceny Vladimíra Lista. Cena byla vytvořena v dlouhodobé spolupráci mezi ÚNMZ a Vysokou školou uměleckoprůmyslovou (UMPRUM). Jejími autory jsou vedoucí Ateliéru skla doc. ak. soch. Rony Plesl a studentka této katedry Daniela Chodilová. Inspirací našla nová cena v poměrovém pravítku jako základním symbolu pro měření, udávání přesných hodnot a tvorbu a užívání technických norem. Půdorysem ceny je jednostranný trojúhelník. Na jedné straně jsou vybroušené řezy tak jako na pravítku, prostředek pravítka je protkán zlatou linií symbolizující cestu, moudrost a uznání.

Hlavní cena byla studentskou realizací projektu, byla zhotovena z technického hutního skla a broušením. Její konečná realizace proběhla ve spolupráci se sklárnou v Novém Boru.

Zbrusu novou hlavní Cenu Vladimíra Lista pak převzal z rukou zástupců ÚNMZ prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ph.D.

Hlavní cena, Cena Vladimíra Lista, byla profesoru Holickému udělena za celoživotní významný přínos pro rozvoj technické normalizace v oboru spolehlivosti stavebních konstrukcí.

Profesor Holický je od roku 1992 předsedou TNK 38 Spolehlivost stavebních konstrukcí. V letech 1992 až 1998 se významnou měrou podílel na zavádění základních evropských norem pro navrhování stavebních konstrukcí, nejdříve předběžných norem (ENV) páteřních Eurokódů 0, 1 a 2 a národních aplikačních dokumentů k nim, později pak na jejich nesnadném a náročném převádění na evropské normy.

Profesor Holický vypracoval příručky pro usnadnění aplikace a propagaci Eurokódů, které od r. 2010 platí v České republice jako jediné normy pro navrhování stavebních konstrukcí. Od vzniku CTN Kloknerův ústav ČVUT v roce 2009 je jeho vedoucím a je jedním z národních technických kontaktů v rámci CEN/TC 250 Eurocodes. V současné době zastupuje českou technickou normalizaci v  ISO/TC 98 Zásady navrhování stavebních konstrukcí.

Profesor Holický je autorem nebo spoluautorem většiny technických norem patřících do gesce TNK 38, a to jak původních českých, tak také evropských a mezinárodních. Vedle toho, že se věnuje pedagogické činnosti, je autorem více než 300 vědeckých a technických publikací a spolupodílí se na výzkumných a koordinačních národních a mezinárodních projektech týkajících se spolehlivosti stavebních konstrukcí.

Po ukončení slavnostního aktu pozvala moderátorka všechny přítomné do foyer, kde pro ně bylo v příjemném prostředí, umožňujícím další, již méně formální jednání, připraveno občerstvení.

 

Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku

 

Prezentace z akce

Prezentace Ing. Kratochvíl

Prezentace Ing. Tomanová

Prezentace Ing. Přibyl

Prezentace Ing. Šafář

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti