Světový den normalizace 2012

Dne 18. října 2012 se v Konferenčním centru na Biskupském dvoře (pracoviště Odboru technické normalizace) uskutečnil seminář při příležitosti oslav Světového dne normalizace.

Seminář proběhl pod záštitou ředitele Odboru technické normalizace Ing. Jiřího Kratochvíla. Byl tematicky zaměřen na problematiku úspor energie a jejich podporu aktivitami technické normalizace a jeho název zněl „Technické normy a energetické úspory“. Podobně jako v loňském roce se také letos podařilo zvolenou tematikou přilákat přibližně 60 účastníků. Mediální podporu semináři poskytl časopis ELEKTRO.

V rámci přednáškového bloku vystoupili odborně vysoce fundovaní přednášející jak z akademické sféry, tak z praxe. Seminář zahájil úvodním slovem ředitel Odboru technické normalizace Ing. Jiří Kratochvíl, který účastníky akce uvítal a krátce pohovořil o významu Světového dne normalizace. Pan ředitel se úspěšně zhostil i role moderátora a celou akcí účastníky provázel. Pak již přišla na řadu odborná vystoupení. Prvním přednášejícím byl Ing. Simon Palupčík, MBA, (SGS Czech Republic, s.r.o.) s příspěvkem k problematice energetického managementu jako nástroje konkurenceschopnosti. Následovalo vystoupení Ing. Pavla Chyského (Svaz chladicí a klimatizační techniky), který se zabýval tématem invertorových technologií v chladicí technice. Jako třetí přišel na řadu doc. Ing. Jiří Hirš, CSc., (Fakulta stavební VUT v Brně), který přiblížil problematiku snižování energetické náročnosti budov. Po této velmi obsáhlé přednášce následovala přestávka a po ní pak pokračoval druhý přednáškový blok. Ten započal vystoupením Ing. Petra Vogela zastupujícího Českou radu pro šetrné budovy. Prezentace vyvolala krátkou, ale velmi živou a podnětnou diskuzi. Jako předposlední přednášející tohoto dne vystoupil Ing. František Kysnar (EnerGoConsult České Budějovice) s problematikou, která nás opět více přiblížila k oblasti energetiky – Inteligentní sítě a obnovitelné zdroje energie. Celý přednáškový blok završilo vystoupení Ing. arch. Kláry Bukolské (VELUX Česká republika), která představila koncept moderního domova – koncept Model Home 2020. K pobavení všech hostů jeden z účastníků semináře paní architektku zaskočil dotazy z ryze českého prostředí, se kterými si ani Evropská komise neví rady. Vystoupení všech přednášejících byla oceněna potleskem účastníků a celý seminář provázela vzájemná výměna názorů a věcná diskuze.

Na závěr poděkoval ředitel Odboru technické normalizace Ing. Jiří Kratochvíl přednášejícím a účastníkům za aktivní přístup k řešené problematice a pozval přítomné k občerstvení ve foyer. Podle reakcí zúčastněných jak během semináře, tak i při dílčích diskuzích nad občerstvením byla obsahová náplň semináře podnětná nejen pro zúčastněné, ale i pro další aktivity realizované ÚNMZ. Prezentace přednášejících naleznete pod tímto článkem.

Energetický management jako nástroj konkurenceschopnosti

Snižování energetické náročnosti budov

Inteligentní sítě a obnovitelné zdroje energie

Výhody invertorové technologie

Budovy s téměř nulovou spotřebou

Aktivní dům Model home 2020

Hodonocení komplexní kvality budov s využitím technických norem

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti