Statut a jednací řád Technických komisí ÚNMZ

1.  Základní ustanovení

1.1  Technické komise ÚNMZ jsou stálým poradním orgánem ÚNMZ pro zavádění směrnic Rady ES/EHS nového přístupu event. i jiných technických předpisů ES, jejichž garantem je ÚNMZ, do právních předpisů ČR a pro jejich uplatňování.

1.2  Technické komise ÚNMZ vytvářejí odborné zázemí pro pracovníky ÚNMZ, kteří se jako zástupci ČR, pověření předsedou ÚNMZ, zúčastňují jednání stálých výborů resp. pracovních skupin organizovaných Komisí ES.

1.3 Technické komise ÚNMZ se podílejí na přípravě stanovisek za ČR pro jednání pracovní skupiny pro technickou harmonizaci G 7 Rady EU v oblastech, kde je gestorem ÚNMZ. V těchto případech mohou plnit úlohu Pracovních podskupin ve smyslu Opatření č. 11/2003 ministra průmyslu a obchodu o zřízení Resortní koordinační skupiny pro EU, ze dne 23. května 2003.

2.  Působnost Technických komisí ÚNMZ

2.1  Projednávají výstupy z jednání stálých výborů resp. pracovních skupin sjednocující problematiku aplikace předpisů a postupy notifikovaných osob při posuzování shody, zaujímají k nim odborná stanoviska a podílejí se na přijímání závěrů, popřípadě i na plnění úkolů z výstupů vyplývajících.

2.2  Připravují stanoviska a názory k příslušným dokumentům a problémovým otázkám a přijímají k nim konsolidovaná stanoviska za ČR.

2.3  Zajišťují vyžádání stanovisek dalších problematikou dotčených subjektů, pokud jsou k projednávaným dokumentům potřebná.

2.4  Projednávají odborné otázky spojené s uplatňováním příslušných technických předpisů ČR a doporučují návrhy jejich změn.

2.5  Spolupracují s dalšími poradními a pracovními orgány v působnosti ÚNMZ, zejména: Komisí pro posuzování shody, Radou pro technickou normalizaci, Radou pro metrologii, Komisí pro technické překážky obchodu.

3.  Složení Technických komisí ÚNMZ

3.1 Členy Technických komisí ÚNMZ jsou zástupci sfér a subjektů podle bodu 3.2 na základě jejich delegování jednotlivými ÚNMZ oslovenými subjekty.

3.2  Členy Technických komisí ÚNMZ jsou zejména zástupci:

  • zainteresovaných orgánů státní správy
  • autorizovaných osob spolupracujících při koordinaci jednotného postupu autorizovaných osob
  • Českého normalizačního institutu, Českého metrologického institutu, Českého institutu pro akreditaci, o. p. s.
  • orgánů dozoru nad trhem
  • podnikatelské sféry (sdružení podnikatelské samosprávy a profesních asociací)
  • Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

3.3 Pokud některý z členů přestane být zástupcem subjektu, který jej delegoval, pak je jeho povinností toto oznámit včas pověřenému zástupci ÚNMZ. Návazně pak ÚNMZ vyzve příslušný subjekt k delegování nového člena.

3.4  Do činnosti Technických komisí ÚNMZ mohou být dále podle potřeby zapojeni další odborníci či zástupci dalších zainteresovaných subjektů.

4.  Činnost a jednání Technických komisí ÚNMZ

4.1 Činnost Technických komisí ÚNMZ organizují pověření zástupci ÚNMZ podle potřeby. Členové se osobně účastní činnosti Technické komise ÚNMZ a vyjadřují a koordinují stanoviska za subjekt, který zastupují. Pokud se členové nemohou činnosti Technické komise ÚNMZ osobně zúčastnit, zajistí účast rovnocenného náhradníka. Základní formou činnosti a komunikace je výměna písemných materiálů a připomínek k nim, zejména elektronickou formou. Pověření zástupci ÚNMZ archivují doklady o činnosti a o komunikaci v rámci Technických komisí ÚNMZ.

4.2 V případě potřeby pověření zástupci ÚNMZ svolávají a řídí jednání Technických komisí ÚNMZ. Členům zasílají příslušné podklady pro jednání a ke stanoviskům v přiměřeném časovém předstihu. Jednání se vedou na základě věcné argumentace, nepoužívá se formy hlasování a závěry se přijímají konsensem. Konsensus znamená všeobecný souhlas charakterizovaný tím, že žádná z důležitých zainteresovaných stran nemá odůvodněné námitky vůči podstatným otázkám, vedený snahou vzít v úvahu stanoviska všech zainteresovaných stran a smířit se s protichůdnými argumenty. Odchylný názor člena se uvede v záznamu z jednání v případě, že o to požádá. Případné rozpory ve stanoviscích členů k projednávaným dokumentům řeší předseda ÚNMZ nebo jím určený zástupce. Pověření zástupci ÚNMZ informují o uplatnění závěrů ve stálých výborech resp. v pracovních skupinách organizovaných Komisí ES.

4.3 Z každého jednání zajišťuje příslušný pověřený zástupce ÚNMZ vyhotovení stručného záznamu, který do 10 dnů po jeho konání rozešle členům, vedoucím příslušných útvarů ÚNMZ a náměstkovi předsedy ÚNMZ. Kopie záznamu podepsaná pověřeným zástupcem ÚNMZ se ukládá v příslušných útvarech ÚNMZ.

4.4  ÚNMZ zajišťuje a  hradí technicko organizační a administrativní činnost Technických komisí ÚNMZ.

4.5  ÚNMZ nehradí náklady spojené s účastí členů na činnosti Technických komisí ÚNMZ.

5.  Závěrečné ustanovení

Statut a jednací řád Technických komisí ÚNMZ nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti