Slavnostní předávání Ceny a čestných uznání Vladimíra Lista za rok 2014

Dne 9. 12. 2014 uskutečnil ÚNMZ na půdě Fakulty architektury ČVUT slavnostní předávání Ceny a čestných uznání Vladimíra Lista. Odborná komise v letošním roce na základě podaných nominací udělila pět čestných uznání Vladimíra Lista a jednu Cenu Vladimíra Lista. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnilo více než 80 pozvaných hostů. Vedle zástupců ÚNMZ a čestných hostů byli přítomni především předsedové TNK a zástupci nejvýznamnějších odběratelů ČSN online.

Moderátorské úlohy se v letošním roce ujal Ing. Otakar Kunc, CSc., dlouholetý ředitel Českého normalizačního institutu, osoba stále vysoce respektovaná na mezinárodní úrovni (viceprezident CEN/CENELEC, člen ISO Council).

Úvodní slovo pronesl předseda Úřadu Mgr. Viktor Pokorný. Slavnostní setkání u příležitosti udělování čestných uznání a Ceny Vladimíra Lista představil nejen jako důvod k bilancování, ale také jako příležitost pro prezentaci vizí a výzev. V souvislosti s tím se zamýšlel také nad fungováním národní normalizační organizace a definoval základní priority pro následující období, mezi které patří:

- vytvoření dlouhodobě udržitelné koncepce české technické normalizace,

- vnímání potřeb partnerů (stakeholderů) a zákazníků,

- vytváření kvalitních výstupů - technických norem a jejich vhodné předávání veřejnosti,

- aktivní členství v mezinárodních normalizačních organizacích,

- otevření se veřejnosti.

Poslední jmenovaná priorita byla ostatně také jedním z důvodů, proč se letos toto slavnostní setkání konalo na akademické půdě ČVUT v Praze a nikoliv na tradičním místě v Biskupském dvoře.

Poté krátce vystoupil Ing. Vladimír Ripka, CSc., děkan Elektrotechnické fakulty ČVUT, aby na půdě Fakulty architektury ČVUT přivítal jménem ČVUT v Praze všechny přítomné.

Myšlenky předsedy Úřadu byly následně rozvedeny v rozsáhlé týmové prezentaci odboru technické normalizace, kterou uvedl, řídil a komentoval Ing. Jiří Kratochvíl, ředitel odboru technické normalizace. Postupně se pak u řečnického pultu vystřídali další členové jeho týmu. Jako první vystoupil Ing. Stefan Krebs, asistent ředitele odboru technické normalizace, který se zaměřil na aktuální téma revize Statutu a jednacího řádu technických normalizačních komisí. Po něm dostala slovo Ing. Ivana Kolínská, vedoucí oddělení informační centrum, která se věnovala otázkám týkajícím se distribuce technických norem. Posledním vystupujícím byla paní Zdeňka Slaná, vedoucí oddělení mezinárodní komunikace a plánování. Její prezentace se soustředila na problematiku související s projekty mezinárodní spolupráce. Bližší informace o obsahu přednášek jsou dostupné v níže připojené prezentaci.

 

Odpolední část programu uvedl předseda Úřadu Mgr. Viktor Pokorný tím, že Cena Vladimíra Lista má v letošním roce zcela nový původ a byla připravena ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou (UMPRUM). Sdělil, že tuto ideu chce ÚNMZ dále rozvíjet. V příštím roce by tak měla být představena technické veřejnosti Cena Vladimíra Lista vytvořená ve spolupráci s UMPRUM, která bude mít trvalý charakter, což znamená, že bude v nezměněné podobě předávána i v dalších letech a bude symbolizovat základní principy technické normalizace.

Ve svém vystoupení také zdůraznil, že princip otevřenosti vůči veřejnosti se odráží rovněž ve způsobu, jakým byli vybráni letošní laureáti Ceny a čestných uznání Vladimíra Lista. Ty letos vybrala komise, v níž nechyběli zástupci hlavních partnerů ÚNMZ, jimiž jsou mimo jiné Česká společnost pro technickou normalizaci (její jednatel), akademický sektor (děkan Fakulty strojní ČVUT), Rada pro technickou normalizaci (předseda RTN) a Hospodářská komora (člen představenstva).

Po krátké technické přestávce pak následovalo slavnostní předání čestných uznání a Ceny Vladimíra Lista. Ocenění pro rok 2014 získali:

Hlavní ocenění, Cena Vladimíra Lista 2014

Ing. Jaroslav Bárta za celoživotní významný přínos pro rozvoj technické normalizace v oboru elektroenergetika; technickou normalizací se aktivně zabývá přes třicet let – a to nejen na domácí, ale i na mezinárodní úrovni (IEC, CENELEC); od založení TNK 97 Elektroenergetika je jejím předsedou a aktivně se podílí rovněž na činnosti TNK 22 Elektrotechnické předpisy; svou rozsáhlou publikační a přednáškovou činností významnou měrou přispívá k propagaci normalizační činnosti a užívání technických norem.  

Čestná uznání Vladimíra Lista 2014

Ing. František Jiřík: významně se zasloužil o rozvoj norem v oblasti navrhování, provádění a přejímky komínů, což výrazně přispělo k zajištění bezpečnosti; je mezinárodně uznávaným odborníkem v oblasti komínů a na mezinárodní úrovni působí také jako konzultant; je rovněž soudním znalcem v oboru Stavebnictví – specializace kominictví;

doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc.: působí v oblasti národní i mezinárodní normalizace, je významnou a respektovanou osobností zejména v oboru veličin a jednotek, a to jak na mezinárodní úrovni v rámci IEC, ISO a DIN, tak v domácím prostředí;

Ing. Vladimír Reichel, DrSc.: stál u zrodu norem pro požární bezpečnost staveb a je autorem základních norem pro požární bezpečnost nevýrobních i výrobních objektů; je rovněž autorem rozsáhlé řady publikací, které tuto problematiku přibližují širší veřejnosti;

doc. Ing. Jaroslav Řehánek, DrSc.: jeho největší přínos tkví nejen v normalizaci v oblasti tepelné techniky a měření spotřeby tepla, ale také v propagaci technické normalizace a technických norem;

Ing. Taťána Ujházy: vedle své práce ve společnosti ArcelorMittal Ostrava zaměřené na technickou normalizaci úzce spolupracuje s ÚNMZ na tvorbě technických norem v oboru hutnictví železa a také v řadě strojírenských oblastí; aktivně se podílí rovněž na činnosti evropských a mezinárodních komisí.

Velmi podnětné a příjemné setkání uzavřel po skončení ceremoniálu závěrečným slovem Ing. Otakar Kunc a pozval všechny přítomné do předsálí, kde pro ně bylo připraveno občerstvení.

Prezentace zástupců odboru technické normalizace

 

Fotografie z akce

Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti