Sdělení k autorizaci podle zákona č. 22/1997 Sb.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „ÚNMZ“), orgán státní správy, do jehož působnosti spadá udělování autorizace právnickým osobám k činnostem při posuzování shody, vydává v souvislosti s nabytím účinnosti poslední novely zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „zákon č. 22/1997“) následující sdělení.

Uvedenou novelou je zákon č. 490/2009 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2010 a který v České republice implementuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh (dále jen „Nařízení 765/2008“).

Ustanovení týkající se pověřování subjektů k činnostem při posuzování shody, tj. autorizace, a činnosti takto pověřených subjektů, tj. autorizovaných osob, jsou v zákoně č. 22/1997 uvedena v § 11 a § 11a. Tato ustanovení zmíněnou novelou zákona č. 22/1997 dotčena nebyla. Vzhledem k tomu, že se právní rámec upravující oblast autorizace a oblast činnosti autorizovaných osob oproti právní úpravě platné do 31. prosince 2009 nijak nezměnil, neplyne z výše uvedené novely zákona č. 22/1997 potřeba změny postupu ÚNMZ v této oblasti. ÚNMZ tedy při autorizaci jakožto činnosti, která je výlučně v jeho působnosti, postupuje a nadále bude postupovat podle zavedených principů, které jsou stanoveny v uvedených ustanoveních zákona č. 22/1997 a rozvedeny v dokumentu „Zásady pro autorizaci k činnostem při posuzování shody výrobků“ zveřejněném na internetové stránce ÚNMZ zasady-autorizace-r82. V souladu s ustanovením § 11, odst. 2 zákona č. 22/1997 bude ÚNMZ při této činnosti využívat osvědčení o akreditaci, a to stejným způsobem, jak to činil doposud. Tento přístup je zcela v souladu se zmíněným evropským Nařízením 765/2008 a ostatní současnou evropskou legislativou platnou v dotčené oblasti.

Uvedeným způsobem bude ÚNMZ postupovat, dokud nebude vyvolána nutnost jeho úpravy, například jako důsledek změny právních předpisů upravujících tuto oblast v reakci na případnou změnu příslušné evropské legislativy, zejména směrnic týkajících se jednotlivých sektorů. K takové úpravě pravidel na evropské úrovni vzdor obecně proklamovanému očekávání do současné doby nedošlo. Proto i tomu odpovídající úvahy a z nich vzešlé přípravné kroky, které ÚNMZ učinil ve snaze být na podobnou situaci připraven, nejsou v současné době aktuální a mohou v budoucnu posloužit jako podklad pro využití v případě, že k takové změně dojde. Pak bude ÚNMZ i ve svém přístupu k autorizaci adekvátním způsobem reagovat.

1.2.2010

Ing. Milan Holeček

předseda ÚNMZ

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti