Rozsudek Soudního dvora Evropské unie č. C-100/13 proti Spolkové republice Německo v oblasti volného pohybu zboží

Stavební výrobky

Soudní dvůr Evropské unie vydal dne 16. 10. 2014 rozsudek ve věci dodatečných požadavků nad rámec harmonizovaných evropských norem, které uplatňuje Spolková republika Německo v jednotlivých spolkových zemích prostřednictvím seznamů vnitrostátních stavebních norem ("Bauregellisten"). Tyto dodatečné požadavky byly soudem shledány v rozporu se směrnicí č. 89/106/EEC, o stavebních výrobcích (tzv. CPD), přičemž tento nález je relevantní i pro aktuálně platné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (tzv. CPR). Evropská komise a Německo musí nyní spolupracovat na naplnění tohoto nálezu.

Dle názoru Evropské komise plyne z této kauzy ponaučení pro všechny členské státy, že není přípustné jednostranně vyvíjet a zavádět další zkušební metody nad rámec harmonizovaných norem; dodatečné zkušební metody musí být pro výrobce dobrovolné a nesmí podmiňovat přístup stavebních výrobků na trh. Členské státy a Komise mají společnou zodpovědnost za zdokonalování harmonizovaných norem tak, aby pokrývaly všechny oprávněné požadavky jednotlivých členských států.

Výrok soudu v českém jazyce lze najít pod tímto odkazem: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160394&pageIndex=0&doclang=cs&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2236

Celé znění rozsudku si můžete stáhnout v německém /PDF 244 kB/ a anglickém /PDF 174 kB/ jazyce.

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti