Revize směrnice 2004/22/ES o měřicích přístrojích (MID)

V současné době probíhají na úrovni Evropské komise přípravné práce pro revizi MID v souladu s článkem 25 směrnice. Podle tohoto článku má Evropská komise předložit do 30. dubna 2011 zprávu o provedení směrnice a případně předložit návrh změn.

Součástí zprávy Evropské komise Radě a Parlamentu bude v souladu s unijními pravidly také studie posouzení dopadů MID i jejích navrhovaných změn. Studie posouzení dopadů bude hotova k 1. červenci 2010.

Na základě studie posouzení dopadů a zpráv členských států a dalších subjektů vypracuje Evropská komise během července 2010 podklady k veřejným konzultacím, které podle předpokládaného časového harmonogramu budou probíhat od 15. srpna do 15. října 2010. Během těchto konzultací budou mít možnost se vyjádřit všechny subjekty, jak na úrovni členských států, organizací a profesních sdružení, tak i jednotlivé podniky a další účastníci trhu. ÚNMZ vypracuje v rámci veřejných konzultací stanovisko za Českou republiku. Harmonogram veřejných konzultací, podklady a veškeré dokumenty uveřejní Evropská komise na svých webových stránkách na adrese http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/legal-metrology-and-prepack/index_en.htm. Na základě získaných komentářů, připomínek a dalších podkladů vypracuje Evropská komise zprávu o veřejných konzultacích a posouzení dopadů a v návaznosti na to pak do poloviny února 2011 celkovou hodnotící zprávu a v případě potřeby legislativní návrh. Hodnotící zprávu a eventuální legislativní návrh předloží Evropská komise po interních konzultacích, překladu a schválení nejpozději 30. dubna 2011 Radě EU a Evropskému parlamentu.

Na výše uvedené adrese je možné najít i další aktuální informace z oblasti měřicích přístrojů a vah s neautomatickou činností, včetně příslušných směrnic, dále návodové dokumenty WELMEC, informace o evropských a určených normách apod.

Informace poskytne také odbor metrologie ÚNMZ.

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti