Revize evropského normalizačního systému

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 o evropské normalizaci bylo zveřejněno v OJ EU L316 dne 14.11.2012 a nabylo účinnosti 1. ledna 2013.

Úplný název nařízení zní nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES.

 Texty nařízení i sdělení v anglické a české verzi jsou uvedeny níže.

Revize evropského normalizačního systému byla zahájena dne 1. června 2011, kdy Evropská komise zveřejnila očekávaný normalizační balíček a po jeho předložení Radě EU a Evropskému parlamentu bylo přistoupeno k legislativnímu projednávání návrhu nařízení.

Balíček zahrnoval tři dokumenty

  • Sdělení Komise: Strategická vize pro evropské normy: Posun vpřed s cílem posílit a urychlit udržitelný růst evropské ekonomiky do roku 2020, a dále
  • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské normalizaci.
  • Součástí balíčku byl i doprovodný dokument obsahující výsledek studie o posouzení dopadů normalizačního balíčku na evropský normalizační systém.

Balíček představoval soubor nelegislativních (sdělení) a legislativních (návrh nařízení) opatření, jejichž účelem bylo zejména posílení evropské konkurenceschopnosti a získání vedoucího postavení v oblasti technologií na světových trzích a posílení a urychlení udržitelného rozvoje evropské ekonomiky do roku 2020.

 

Narizeni 1025_2012 o evropske normalizaci.pdf

Regulation 1025_2012 on European standardisation.pdf

Sdeleni Komise 1_6_2011.pdf

Sdeleni komise_cesky.pdf

 

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti