Překlad technického dokumentu ERA

ÚNMZ zpřístupňuje překlad textu Technického dokumentu MNB – Schéma posuzování 000MRA1O44 ver 1.1 Požadavky na subjekty posuzování shody žádající o oznámení, vydaný Agenturou Evropské unie pro železnice (European Union Agency for Railways – ERA), který v rámci plnění úkolu Programu rozvoje technické normalizace přeložil Český institut pro akreditaci, o.p.s.

Problematika Interoperability (provozní a technická propojenost evropského železničního systému) je nedílnou součástí regulované sféry stanovenou zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších úprav. Základní vymezení právními předpisy vychází z nařízení vlády č. 133/2005 Sb. a dalších dokumentů (rozhodnutí, TSI, apod. …), která upřesňují požadavky jak harmonizovaných norem, tak požadavků na subjekty posuzování shody. Uvedené nařízení vlády implementuje směrnici EP a Rady 2008/57/ES, která bude nahrazena již vydanou směrnicí č. (EU)2016/797 , dosud neimplementovanou. Technický dokument stanovuje požadavky na oznámené subjekty provádějící činnost posuzování shody podle výše uvedených právních předpisů.

Text překladu: ERA

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti