Návrhy nových právních předpisů v oblasti osobních ochranných prostředků a zařízení pro dopravu osob

Evropská komise dne 27. března 2014 zveřejnila návrhy nových právních předpisů - nařízení Evropského parlamentu a Rady - stanovících požadavky na osobní ochranné prostředky a zařízení pro dopravu osob a pravidla pro jejich volný pohyb v Evropské unii.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) upozorňuje na dva návrhy evropských právních předpisů, které upravují požadavky na osobní ochranné prostředky a zařízení pro dopravu osob a pravidla pro jejich volný pohyb v Evropské unii. Tyto návrhy nyní projdou běžným legislativním procesem, v jehož rámci budou diskutovány v Evropském parlamentu a Radě EU. Na národní úrovni, pokud jde o osobní ochranné prostředky, bude diskuse k návrhům probíhat zejména v rámci Technické komise ÚNMZ pro osobní ochranné prostředky. Pokud jde o zařízení pro dopravu osob, tento předpis je v gesci Ministerstva dopravy ČR, které bude činnosti, které souvisejí s legislativním procesem, zajišťovat. ÚNMZ se u tohoto předpisu diskuse zúčastní v otázkách autorizace a notifikace.

Uvedené návrhy předpisů a informace k nim jsou dostupné na níže uvedených adresách:

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7397

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-319_en.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/personal-protective-equipment/index_en.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/cableways/index_en.htm

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti