KONFERENCE K NAŘÍZENÍ EP A RADY (EU) č. 305/2011, O STAVEBNÍCH VÝROBCÍCH

Informace

Konference pořádaná Evropskou komisí se konala dne 25. 6. 2012 v Bruselu. Vicente Leoz-Argüelles (ředitel sekce stavebnictví; GŘ pro podniky a průmysl, EK ) podal rámcový pohled na nový předpis, objasnil jeho základní prvky a poukázal na hlavní cíle, které nařízení sleduje. Vyzdvihl výhodu nařízení (obecná závaznost a bezprostřední působnost v jednotlivých zemích) oproti směrnici, která ne vždy byla členskými státy uspokojivým způsobem aplikována. Zdůraznil posílení významu označení CE jako klíčového konceptu CPR - jediné značky vyjadřující mandátové charakteristiky výrobku ve vztahu k základním požadavkům na stavby. V projevu se také dotkl přípravných prací Komise nezbytných ve fázi přechodu na nový předpis. Mj. bude třeba vypracovat formát ETA (Evropské technické posouzení), vyjasnit vztahy mezi Komisí a organizací OTAB, která formálně zastřeší činnost TAB (subjekty pro technická posuzování), rozpracovat koncepci nebezpečných látek sledovaných prostřednictvím CPR a řešit řadu dalších úkolů. Poté, co CPR počínaje 1. červencem 2013 plně nahradí stávající směrnici 89/106/EHS (dále také „CPD“), bude systém nově profitovat z prvků zjednodušení, zprůhlednění, důvěryhodnosti a společného technického jazyka.  Prezentace vč. příspěvků do panelových diskusí lze nalézt na webové stránce Komise           http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/legislation/cpr-conf-2012/index_en.htm 

K dispozici bude také videozáznam na http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/index.html

Zpracovala: Ing. Alena Šimková, odd. 4300

28. 6. 2012

 

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti