Komise pro posuzování shody

Komise pro posuzování shody je stálým odborným poradním orgánem předsedy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v oblasti své působnosti. Komise napomáhá rozvoji posuzování shody a dosažení slučitelnosti s postupy posuzování shody uplatňovanými v EU. V případě potřeby pak zastupuje české subjekty působící v oblasti posuzování shody v příslušných mezinárodních organizacích.

Komise projednává návrhy a doporučuje:

 • koncepce v oblasti posuzování shody včetně významných otázek mezinárodní a evropské spolupráce

 • úkoly programu rozvoje zkušebnictví

 • autorizace nových právnických osob pro působení podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zásadní změny udělených autorizací.

 • programy informační, vzdělávací činnosti a technického vybavení autorizovaných osob 

Dále se podílí na přípravě právních předpisů z oblasti posuzování shody, podporuje zapojení ČR do mezinárodních aktivit především s cílem vzájemného uznávání výsledků posuzování shody a předkládá předsedovi ÚNMZ návrhy na zlepšení činnosti v této oblasti. Při svém působení využívá stanoviska a připomínky zainteresovaných právních subjektů a sdružení, včetně odborných útvarů Úřadu a znalosti a zkušenosti získané při mezinárodní spolupráci.

Členství v Komisi je otevřeno pro všechny právní subjekty a sdružení, které jsou činné v oblasti posuzování shody na národní a mezinárodní úrovni a pro nezávislé odborníky. Jedná se zejména o zástupce: 

 • průmyslové, obchodní a spotřebitelské sféry

 • orgánů státní správy, do jejichž působnosti náleží vydávání právních předpisů upravujících vlastnosti výrobků

 • zkušebních laboratoří, certifikačních a inspekčních orgánů

 • Českého institutu pro akreditaci

 • Českého metrologického institutu

 • Úřadu

 • nezávislé odborníky 

Aktuální složení  Komise pro posuzování shody

Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací

Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz

Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu

RNDr. Pavel Malčík

Česká obchodní inspekce

Mgr. Michael Maxa

Česká společnost pro jakost

Ing. Stanislav Křeček

Česká společnost pro technickou normalizaci

Ing. Václav Voves

Českomoravská elektrotechnická asociace

Ing. Jan Prokš, Ph.D.

Český báňský úřad

Ing. Jiří Fiedor

Český institut pro akreditaci

Ing. Jiří Růžička, MBA

Český metrologický institut

RNDr. Pavel Klenovský

Drážní úřad

Ing. Petr Davídek

EUROLAB-CZ

Ing. Petr Kučera, CSc.

Hospodářská komora ČR

Ing. Jan Dvořák

Technická inspekce České republiky

Ing. Oldřich Kűchler

Ministerstvo dopravy ČR

Ing. Olga Krištofíková

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ing. Jaroslav Barták

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Ing. Eva Průšová

Ministerstvo vnitra ČR

Ing. Vladislav Straka  

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Iva Blahožová 

Ministerstvo životního prostředí ČR

Ing. Adam Helebrant

Sdružení EMCas 

Doc. Ing. Jaroslav Svoboda, CSc.

Sdružení technické normalizace gumárenského a plastikářského průmyslu

Ing. Marie Bačáková - Kohlová

Státní úřad inspekce práce

Ing. Ondřej Varta

Svaz  chemického průmyslu ČR

Ing. Ilona Blažková

Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR

Ing. Jaroslav Veselý, CSc.

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Ing. Radek Hacaperka 

Svaz strojírenské technologie

Ing. Jan Kočí

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Mgr. Václava Holušová

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti