Komentář k článkům zpochybňujícím transparentnost a konsensus při tvorbě technických norem

S odkazem na (dlouhodobé) zkušenosti některých profesních asociací jsou prezentovány organizací Transparency International obavy z ohrožení zdraví či života, zvýhodnění konkrétních výrobců a využití technických norem pro nekalý konkurenční boj.

Na několika veřejných portálech se objevil v různých modifikacích článek s tématikou využití technických norem pro nekalý konkurenční boj.

Pokud se týká formulace článku, významnou chybou je výraz „státní norma“ – tou může být v principu jakýkoli právní dokument připravený a vydaný státem. Normy, které popisuje článek, jsou „technické normy“, označované v České republice ČSN (viz § 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky).  Principy tvorby technických norem jsou zakotveny v Dohodě o technických překážkách obchodu (WTO/TBT). Tyto principy zabezpečují, aby technické předpisy, technické normy a postupy posuzování shody nebyly připravované, přijímané nebo uplatňované s úmyslem vytvářet zbytečné překážky obchodu. Mezi tyto principy patří transparentnost, otevřenost, nestrannost a konsensus. Toto je zajištěno projednáním každého návrhu technické normy v příslušné tzv. technické normalizační komisi (TNK), jejímiž členy jsou zástupci výroby, obchodu, služeb, vědy a výzkumu, školství, spotřebitelů a uživatelů, ústředních a dalších správních úřadů, včetně inspekčních a dozorových orgánů a organizací, akreditace, posuzování shody/zkušebnictví, certifikace apod.

Co se týče rozsahu platných českých technických norem, jejich aktuální složení je následující – původní české technické normy ČSN – 6 460; evropské technické normy ČSN EN (CEN, CENELEC) – 18 413, ČSN ETSI – 3 742; mezinárodní technické normy ČSN ISO – 2 818, ČSN IEC – 518.

Tvrzení pana Petra Leyera zjevně nevychází z hlubšího zkoumání, ale z pouhého povrchního podnětu.

·         Technická norma ČSN 73 0810 zavedla pro stavbu parametr požární odolnosti  velkorozměrovou zkouškou, takže pro splnění tohoto parametru bylo nutno zkoušet např. celé stěny skladů apod.  Evropská norma požaduje pro toto zkoušení odolnost pro rozměry 3x3 m. Zavedením národního parametru pro stavby (tedy nikoliv pro výrobky) bylo umožněno využití i jiných materiálů (tedy i jiných výrobců než výrobců minerálních izolací) pro stavbu velkorozměrových stěn. To se pochopitelně výrobcům minerální vlny nelíbilo a uplatnili právní rozbor tohoto parametrického požadavku, který poukázal na jeho neslučitelnost s evropskou normou. Požadovaný parametr byl doplněn zástupci Generálního ředitelství hasičské záchranné služby (GŘ HZS), kdy docházelo u stěn větších rozměrů při nahřátí k rozpojování jejích částí - „sendvičů“. Už jenom tento fakt znamená, že se rozhodně nejednalo o snížení bezpečnosti staveb.

·         Ve věci technické normy ČSN 73 1901 dosud nebylo nikdy prokázáno, že tato norma zvýhodňuje ploché střechy s využitím asfaltových pásů. Ve snaze řešit námitky technické veřejnosti ohledně současného znění technické normy je zahájen normalizační úkol na komplexní revizi ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení.

·         Technická norma ČSN 73 0540-2 stanovovala splnění hodnoty parametru „povrchová teplota otvorové výplně“. Problematika tohoto povinného požadavku u oken je komplikovaná a jeho odstranění bylo spíše na základě jeho zneužívání investory, kdy prostřednictvím soudněznaleckých posudků byl na výrobce oken vyvíjen tlak argumentací nesplnění tohoto požadavku (zjednodušeně - díky těsnosti oken, zvláště stropních, docházelo při nedostatečném větrání k rosení okenních tabulí). Tento požadavek je nicméně nyní uplatněn ve vyhlášce MPO č. 78/2013 Sb.

·         Technická norma ČSN 73 0848 vznikla po více než sedmileté snaze zpracovatelů úkolu, kteří se postupně na řešení úkolu podíleli. Vzhledem k tomu, že bylo nutno nějak specifikovat zkoušku kabelů a žádná technická norma řešící danou problematiku nebyla k dispozici, technická norma ČSN 73 0848 obsahuje odkaz na předpis ZP-27. Po právní stránce je použití takového odkazu správné – viz citace Legislativních pravidel vlády, čl. 45a (1)  „…při stanovení technických požadavků v právním předpisu lze využít českou technickou normu, jinou technickou normu nebo technický dokument mezinárodní, popřípadě zahraniční organizace nebo jiný technický dokument, který obsahuje podrobné technické požadavky (dále jen „technická norma“) …“. V současné době se připravuje evropská technická norma řešící danou problematiku.

V principu některé problémy vznikly v minulosti prostým problémem nevnímání významu technických norem odkazem na fakt, že jsou nezávazné. Tak jsme v minulosti obtížně hledali zpracovatele příslušného tématu a je možné, že pouhou neúčastí celého spektra členského zastoupení v TNK nejsou v národních technických normách postiženy všechny aspekty. Situace se pozvolna mění, evidujeme větší zájem o účast na tvorbě technických norem, na podzim tohoto roku předpokládáme spuštění portálu přístupu k návrhům technických norem, který umožní všem zájemcům přístup zdarma k projednávaným textům/návrhům národních, evropských i mezinárodních technických norem.

 

Ing. Milan Holeček
předseda
Úřad pro technickou normalizaci,
metrologii a státní zkušebnictví

V Praze, 27.6.2013

 

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti