Informace ze 6. výročního zasedání CEN a CENELEC

Úspěchy evropské normalizace: Od Lisabonské strategie ke Strategii EU 2020:

Dne 2. června 2010 se pod záštitou Maltského úřadu pro normalizaci (MSA) konalo 6. výroční zasedání CEN a CENELEC. Prezentace i panelové diskuse byly zaměřeny na zhodnocení vývoje Evropské normalizace v uplynulých 10 letech včetně toho, jak se normalizace přizpůsobovala novým okolnostem a tak úspěšně reagovala na cíle stanovené Strategií EU 2020.

Maltský premiér, přednášející i účastníci panelových diskusí, jak ze soukromého, tak veřejného sektoru, ocenili klíčové úspěchy normalizace v oblasti podpory konkurenceschopnosti průmyslu a evropské politiky. Současně vyjádřili, co od normalizace očekávají s ohledem na její potenciál jednak přispět k hospodářskému oživení a ekologičtějšímu a inovativnějšímu Jednotnému trhu, a také reagovat na potřeby rozvíjející se společnosti.

Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku

Prezentace ukázaly, jak mnoho se udělalo k dosažení inteligentního a udržitelného růstu, a rovněž zdůraznily úlohu normalizace při nasměrování znalostí a inovací na trhy a posílení konkurenceschopnosti Evropy po celém světě. Při této příležitosti CEN a CENELEC obnovily svůj závazek posilovat svůj vztah s výzkumnou komunitou a podporovat rychlý přenos poznatků vědy a výzkumu do normalizace. Evropské normalizační organizace koordinovaly svoji činnost v několika oblastech aktivity tak, aby vytvořily správné nástroje pro posílení vedoucí role Evropy ve vybraných sektorech. Jako příklad oblastí, kde jsou vyvíjeny normalizační aktivity a očekávaný slibné výsledky, lze jmenovat elektrická vozidla, inteligentní sítě a inteligentní měřiče.

CEN a CENELEC chtějí podpořit jak cíle Lisabonské strategie, aby se Evropa stala nejkonkurenceschopnější ekonomikou světa založenou na znalostech, tak i celkový růst, a z tohoto důvodu se snaží podporovat inkluzívní průmyslovou politiku, která zvýší konkurenceschopnost všech zúčastněných stran, počínaje malými a středními podniky až po velké nadnárodní společnosti, a to jak na národní, tak na světové úrovni. V průběhu zasedání byl zdůrazněn hospodářský přínos normalizace pro obchod a ekonomiku celkově. Nárůst hrubého domácího produktu dosáhl 25%, což je ku prospěchu nejenom obchodu, ale celé společnosti. Zvyšující se počet Evropských norem rovněž zvýšil bezpečnost spotřebitelů, jejichž vyvíjející se potřeby bere normalizace v úvahu. V centru normalizačních činností jsou požadavky dostupnosti. Kromě toho, základní principy normalizace na evropské úrovni spočívající v národní delegaci a spolupráci veřejné a soukromé sféry zajišťují řádné zastoupení spotřebitelů na normalizačních aktivitách a prosazování bezpečných výrobků na evropský trh.

Byly rovněž diskutovány nejrůznější iniciativy týkající se evropské normalizace ze strany správních orgánů a reakce normalizační komunity na ně. Zástupci průmyslu i normalizace využili této příležitosti k tomu, aby vyjádřili svoji podporu ustavení jednotného postupu v případě, že by došlo ke změně legislativy. Normalizační systém je nezávislý, inovativní, koherentní, efektivní a účinný a tyto hodnoty potvrdily jeho význam pro trh. CEN i CENELEC vsadily na inovace a internacionalizaci za účelem posílení Jednotného trhu a provedení Evropy příštím desetiletím při současném plnění ambiciózních cílů Strategie EU 2020.

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti