Informace ÚNMZ k oznamování subjektů pro posuzování shody podle normy ČSN EN 1090-1

Informace ÚNMZ k oznamování subjektů pro posuzování shody podle normy ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců (Konstrukční kovové výrobky a doplňky - výrobková skupina 2/4)

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví s potěšením informuje, že dne 17. ledna 2012 obdržel oznámení Evropské komise (v příloze) o úpravě Komisí spravovaného systému NANDO pro oznamování subjektů posuzování shody (notifikovaných osob). Odpovědná pracovnice Komise v tomto sdělení zároveň České republice děkuje za identifikování problému. Byl tak z hlediska ÚNMZ úspěšně završen téměř roční proces vyjednávání s Komisí o odstranění nesouladu mezi rozhodnutím Komise 98/214/ES a možností notifikace pro výrobkovou skupinu 2/4 normy EN 1090-1:2009, který zabraňoval národním notifikujícím orgánům členských států EU notifikovat subjekty k uvedené činnosti.

Hospodářským subjektům, zejména výrobcům, dovozcům, distributorům a uživatelům stavebních výrobků pokrytých normou EN 1090-1, tato situace působila nemalé problémy, a v souvislosti s blížícím se koncem období platnosti normy ČSN 732601 hrozila paralyzovat legální uvádění dotčených výrobků na trh.

ÚNMZ již počátkem roku 2011 Komisi na tento problém oficiálně upozornil, požádal o nápravu a v průběhu roku svou žádost nejednou opakoval. Zároveň bylo na základě jeho připomínek toto téma otevřeno při listopadovém jednání vertikální sektorové pracovní skupiny notifikovaných osob SG 17, jehož účastníci vydali memorandum určené Komisi požadující umožnění notifikace ke skupině 2/4. Zástupkyně ČR ve Stálém výboru pro stavebnictví Ing. A. Šimková rovněž iniciovala zařazení této záležitosti do programu následujícího jednání tohoto výboru koncem ledna 2012 s naléhavým požadavkem vyřešení tohoto problému.

Výsledkem tohoto spojeného úsilí je tedy úprava systému NANDO, po jejímž provedení je nyní možno notifikovat subjekty pověřené posuzováním shody výrobků skupiny 2/4 a následně při certifikaci těchto výrobků a jejich uvádění na trh postupovat zcela v souladu s příslušnými právními předpisy.

ÚNMZ jako český notifikující orgán ihned po ověření funkčnosti uvedené úpravy systému operativně reagoval a do systému NANDO návrhy k notifikaci subjektů vložil. V současné době jsou tyto návrhy zpracovávány příslušnými odborníky Komise a postupně se objevují v databázi NANDO jako akceptované.

Při zmíněném jednání Stálého výboru bude tedy možno ze strany ČR tuto záležitost prohlásit za uspokojivě vyřešenou.

Odbor státního zkušebnictví ÚNMZ navazuje na poděkování Komise a touto cestou děkuje všem, kteří k jeho vyřešení na nejrůznějších úrovních přispěli.

Ing. Viktor Brach

ředitel odboru státního zkušebnictví ÚNMZ

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti