Informace pro distributory a prodejce lihovin

Odchylka od požadavků pro jmenovitá množství stanovených ve směrnici 2007/45/ES

Vyhláška MPO č. 328/2000 Sb., o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu, která zapracovává příslušné předpisy Evropské unie (směrnici Rady 76/211/EHS ve znění směrnice Komise 78/891/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/45/ES), stanovuje, mimo jiné, přípustné jmenovité objemy některých kapalných výrobků, které jsou obsaženy v hotovém balení, bez ohledu na to, zda toto hotové balení je anebo není označováno symbolem „e“ (viz příloha č. 3 vyhlášky). Pokud je tímto kapalným výrobkem lihovina, pak se jedná o lihovinu definovanou v přímo použitelném předpise Evropské unie (nařízení Evropského parlamentu a Rady 110/2008).

Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2018/1670, které je použitelné od 1. ledna 2019, došlo k výjimce od požadavků pro jmenovitá množství stanovených ve směrnici 2007/45/ES, a to takové, že odchylně od článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/45/ES  a bodu 1 šestého řádku přílohy uvedené směrnice může být jednou destilované šóčú (*) vyráběné v periodicky pracujícím destilačním přístroji a lahvované v Japonsku uváděno na trh Unie ve jmenovitých množstvích 720 ml a 1 800 ml.

(*) Jak je uvedeno v příloze 2-D Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o hospodářském partnerství.

 

Odbor metrologie ÚNMZ

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti