Aktuální notifikace prioritních zemí

Dobrý den,

 

níže naleznete informace o notifikacích technických předpisů, které byly zveřejněny na webových stránkách WTO v 7. týdnu roku 2020 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi. Notifikace technických předpisů byly vytipovány v návaznosti na nový koncept prioritních zemí vypracovaný MPO pro účely nového systému komunikace s podnikatelskou sférou – http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/statni-podpora-exportu/nove-prioritni-zeme-pro-export/1000485/53713/.

 

Jedná se konkrétně o tyto případy:

G/TBT/N/USA/1572

10. 2.  

Motorová paliva        

 

Tento pozměňovací návrh mění toleranci tlaku par u paliv s obsahem ethanolu obsahujících devět procent (9%) nebo až patnáct procent včetně (15%) ethanolu na US EPA 40 CFR.

This amendment changes the vapor pressure tolerance for ethanol blended fuels containing nine percent (9%) or up to and including fifteen percent (15%) ethanol per U.S. EPA 40 CFR.  

 

Lhůta pro připomínky: 1. 2. 2020

G/TBT/N/USA/1573

10. 2.  

Palivové dřevo          

 

Navrhované pravidlo pozměňuje pravidla pro standardizaci a soulad státního způsobu prodeje, reklamy a požadavků na označování baleného a nebaleného palivového dřeva

s jednotnou národní vzorovou normou pro dřevo do krbů a kamen.

Proposed rule - Amends rules to standardize and make consistent the state's method of sale, advertising, and labeling requirements for packaged and nonpackaged firewood with the national uniform model standard for fireplace and stove wood.      

 

Lhůta pro připomínky: 11. 2. 2020

G/TBT/N/USA/1574

10. 2.  

Alternativní dieslová paliva  

 

Navrhované pravidlo mění pravidla pro úpravu obchodování alternativních dieselových paliv s cílem zlepšit důslednost a jasnost programu jejich testování a certifikace.

Proposed rule - Amends rules to modify the Commercialization of Alternative Diesel Fuels to improve the rigor and clarity of its testing and certification program.        

 

Lhůta pro připomínky: 24. 2. 2020

G/TBT/N/USA/1575

10. 2.

Mobilní vysílací jednotky

 

Toto navrhované pravidlo je nezbytné k tomu, aby bylo možné ve federálně spravovaných oblastech určených pro rybolov používat kromě satelitních komunikačních modelů navíc také EMTU-Cs jednotky (rozšířený mobilní vysílač) a mobilních komunikační služby.

This proposed rule is necessary to allow for the use of EMTU-Cs (enhanced mobile transceiver units) and cellular communication service, in addition to satellite-only models, in federally managed fisheries.

 

Lhůta pro připomínky: 24. 2. 2020

G/TBT/N/USA/1576

10. 2.  

Potrubí na plyn a jiné kapaliny         

 

PHMSA navrhuje revizi bezpečnostních předpisů pro potrubí; vztahující se na nově vybudované a zcela nahrazené potrubí pro přepravu zemního plynu na pevnině a potrubí pro přepravu nebezpečných kapalin za účelem zmírnění prasklin.

PHMSA is proposing to revise the Pipeline Safety Regulations applicable to newly constructed and entirely replaced onshore natural gas transmission and hazardous liquid pipelines to mitigate ruptures.

 

 Lhůta pro připomínky: 6. 4. 2020

G/TBT/N/USA/1577

10. 2.  

Fluorovodíky 

 

Navrhované pravidlo týkající se látek obsahujících fluorovodíky, které jsou vysoce účinnými skleníkovými plyny.

Proposed rule - Pertains to substances that contain hydrofluorocarbons, which are highly potent greenhouse gases.      

 

Lhůta pro připomínky: 13. 3. 2020

G/TBT/N/USA/1578

10. 2.  

Letoun obranného a kosmického (leteckého) modelu C-295          

 

Tyto zvláštní podmínky obsahují dodatečné bezpečnostní normy, které správce považuje

za nezbytné pro stanovení úrovně bezpečnosti rovnocenné úrovni stanovené stávajícími normami letové způsobilosti.

These special conditions contain the additional safety standards that the Administrator considers necessary to establish a level of safety equivalent to that established by the existing airworthiness standards.       

 

Lhůta pro připomínky: 21. 2. 2020

G/TBT/N/IND/132

10. 2.  

„Beta Picoline“          

 

Místně vyráběný nebo dovážený výrobek Beta Picoline musí odpovídat indické normě

(IS 16113: 2013) a nést standardní značku na základě licence vydané "Bureau of Indian Standards" (BIS).

The locally manufactured or imported Beta Picoline shall conform to the Indian standard (IS 16113: 2013) and shall bear the standard mark under license from the Bureau of Indian Standards (BIS).        

 

Lhůta pro připomínky: 10. 4. 2020

G/TBT/N/IND/133

10. 2.  

Peroxid vodíku          

 

Místně vyráběný nebo dovážený peroxid vodíku musí odpovídat indické normě

(IS 2080: 1984, potvrzeno 2016) a nést standardní značku na základě licence vydané "Bureau of Indian Standards" (BIS).

The locally manufactured or imported Hydrogen Peroxide shall conform to the Indian standard (IS 2080:1984, reaffirmed 2016) and shall bear the standard mark under license from the Bureau of Indian Standards (BIS). 

 

Lhůta pro připomínky: 10. 4. 2020

G/TBT/N/IND/134

10. 2.  

Morfolin        

 

Místně vyráběný nebo dovážený morfolin musí odpovídat indické normě (IS 12084: 2018) a nést standardní značku na základě licence vydané "Bureau of Indian Standards" (BIS).

The locally manufactured or imported Morpholine shall conform to the Indian standard

(IS 12084:2018) and shall bear the standard mark under license from the Bureau of Indian Standards (BIS).        

 

Lhůta pro připomínky: 10. 4. 2020

G/TBT/N/IND/135

10. 2.  

Fenol  

 

Místně vyráběný nebo dovážený fenol musí odpovídat indické normě (IS 538: 2000) a nést standardní značku na základě licence vydané "Bureau of Indian Standards" (BIS).

The locally manufactured or imported Phenol shall conform to the Indian standard

(IS 538: 2000) and shall bear the standard mark under license from the Bureau of Indian Standards (BIS).

 

Lhůta pro připomínky: 10. 4. 2020

G/TBT/N/IND/136

10. 2.  

Oxychlorid fosforečný          

 

Místně vyráběný nebo dovážený oxychlorid fosforečný musí odpovídat indické normě

(IS 11657: 1986) a nést standardní značku na základě licence vydané "Bureau of Indian

Standards" (BIS).

The locally manufactured or imported Phosphorous Oxychloride shall conform to the

Indian standard (IS 11657: 1986) and shall bear the standard mark under license from

the Bureau of Indian Standards (BIS).          

 

Lhůta pro připomínky: 10. 4. 2020

G/TBT/N/IND/137

10. 2.  

Pentachlorid fosforečný        

 

Místně vyráběný nebo dovážený chlorid fosforečný musí odpovídat indické normě

(IS 11744: 1986) a nést standardní značku na základě licence vydané "Bureau of Indian

Standards" (BIS).

The locally manufactured or imported Phosphorous Pentachloride shall conform

to the Indian standard (IS 11744:1986) and shall bear the standard mark under license

from the Bureau of Indian Standards (BIS).

 

Lhůta pro připomínky: 10. 4. 2020

G/TBT/N/USA/1579

11. 2.  

Radiologický počítačový diagnostický software     

 

Konečné znění; pravomocné rozhodnutí - Úřad pro potraviny a léčiva (FDA) klasifikuje

radiologický počítačový diagnostický software (CADx) pro léze s podezřením na rakovinu do třídy II (speciální kontroly).

Final amendment; final order - The Food and Drug Administration (FDA or we) is

classifying the radiological computer-assisted diagnostic (CADx) software for lesions

 suspicious for cancer into class II (special controls).          

 

Lhůta pro připomínky nebyla stanovena.

G/TBT/N/USA/1580

11. 2.  

Počítačový software na třídění a oznamování         

 

Konečné znění; pravomocné rozhodnutí - Úřad pro potraviny a léčiva (FDA) klasifikuje

radiologický počítačový software na třídění a oznamování do třídy II (speciální kontroly).

Final amendment; final order - The Food and Drug Administration (FDA or we) is

classifying the radiological computer aided triage and notification software into class II

(special controls).

 

Lhůta pro připomínky nebyla stanovena.

G/TBT/N/RUS/98

12. 2.

Tištěná média a knihy pro dospělé

 

Návrh stanoví doplnění společného seznamu produktů podléhajících hygienickému a

epidemiologickému dohledu (kontrole) na celní hranici a na území celní unie o „tisková

média a knižní výrobky pro dospělé“ s cílem pro ně následně stanovit zdravotnické a

epidemiologické a hygienické požadavky.

The Draft provides for the addition of the Joint list of products subject to sanitary and

epidemiological supervision (control) at the customs border and in the customs territory

of the Customs Union with “print media and book products for adults” with the aim

of subsequently establishing sanitary and epidemiological and hygienic requirements for it.

 

Lhůta pro připomínky: 12. 4. 2020

G/TBT/N/IND/127

13. 2.  

Chlorid fosforitý       

 

Místně vyráběný nebo dovážený chlorid fosforitý musí odpovídat indické normě a nést

standardní označení na základě licence vydané "Bureau of Indian Standards" (BIS).

The locally manufactured or imported Phosphorous Trichloride shall conform to the Indian standard (IS 4581:1978, reaffirmed 2015) and shall bear the standard mark under license

from the Bureau of Indian Standards (BIS).

 

Lhůta pro připomínky: 13. 4. 2020

G/TBT/N/IND/128

13. 2.  

Hydrogenuhličitan draselný  

 

Místně vyráběný nebo dovážený hydrogenuhličitan draselný musí odpovídat indické normě a musí nést standardní označení na základě licence vydané "Bureau of Indian Standards"

(BIS).

The locally manufactured or imported Potassium Carbonate Anhydrous shall conform

 to the Indian standard (IS 7129: 1992) and shall bear the standard mark under license

from the Bureau of Indian Standards (BIS).

 

Lhůta pro připomínky: 13. 4. 2020

G/TBT/N/IND/138

13. 2.  

Pyridin

 

Místně vyráběný nebo dovážený pyridin musí odpovídat indické normě a musí nést

standardní označení na základě licence vydané "Bureau of Indian Standards" (BIS).

The locally manufactured or imported Pyridine shall conform to the Indian standard

(IS 8058: 2018) and shall bear the standard mark under license from the Bureau of Indian Standards (BIS).        

 

Lhůta pro připomínky: 13. 4. 2020

G/TBT/N/IND/139

13. 2.  

Sulfid sodný  

 

Místně vyráběný nebo dovážený sulfid sodný musí odpovídat indické normě  a nést

standardní označení na základě licence vydané "Bureau of Indian Standards" (BIS).

The locally manufactured or imported Sodium Sulphide shall conform to the Indian

standard (IS 297: 2001) and shall bear the standard mark under license from the Bureau of Indian Standards (BIS).         

 

Lhůta pro připomínky: 13. 4. 2020

G/TBT/N/BRA/966

13. 2.  

Syrovátka      

 

Nařízení č. 26 otevírá 60denní lhůtu pro veřejné připomínkování návrhu technického

předpisu o určení původu a minimálních požadavků na jakost, které musí splňovat

syrovátka a kyselá syrovátka v kapalné, koncentrované a práškové formě.

The Ordinance No. 26 opens a 60-day period for public consultation on a Draft Technical Regulation to set the identity and the minimum quality requirements that must be met by the whey and acid whey, in liquid, concentrated and powder forms.    

 

Lhůta pro připomínky: 6. 4. 2020

G/TBT/N/BRA/968

14. 2.  

Dezinfekční přípravky          

 

Tento návrh usnesení stanoví nařízení s technickými požadavky na registraci, úpravy a

klasifikaci dezinfekčních přípravků podle jejich potenciálního rizika pro zdraví.

This draft resolution establishes the regulation with technical requirements for the market

authorization, modifications and classification of sanitizing products, according to their

potential risk to the health.    

 

Lhůta pro připomínky: 20. 4. 2020

G/TBT/N/IND/140

14. 2.  

Obyčejný kopírovací papír    

 

Obyčejný kopírovací papír (Kontrola kvality), Nařízení, 2020

Plain Copier Paper (Quality Control) Order, 2020

 

Lhůta pro připomínky nebyla stanovena.

G/TBT/N/IND/141

14. 2.  

Formaldehyd-sulfoxylát sodný        

 

Místně vyráběný nebo dovážený formaldehyd sulfoxylát sodný musí odpovídat indické

normě (IS 4505: 2015) a nést standardní značku na základě licence vydané "Bureau

of Indian Standards" (BIS).

The locally manufactured or imported Sodium Formaldehyde Sulphoxylate shall conform

to the Indian standard (IS 4505: 2015) and shall bear the standard mark under license

from the Bureau of Indian Standards (BIS). 

 

Lhůta pro připomínky nebyla stanovena.

 

 

Notifikační formuláře i navrhované texty, lze nalézt na adrese:

http://ec.europa.eu/enterprise/tbt/index.cfm?fuseaction=Search.viewBasic&dspLang=en

 

V případě konkrétních dotazů k výše uvedeným notifikacím, které můžete adresovat na wto.tbt@unmz.cz, je možné pokusit se získat podrobnější informace přímým dotazem na příslušný Enquiry point dané země.

Upozorňujeme, že případné připomínky k těmto (i jiným) notifikacím TBT je nutno uplatnit nejpozději 20 kalendářních dní před uplynutím uvedených termínů prostřednictvím Informačního střediska WTO/TBT, wto.tbt@unmz.cz.

 

ÚNMZ

Informační středisko WTO/TBT

Archiv předchozích notifikací prioritních zemí  

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti