Informace k zahájení výkonu činnosti oznámených subjektů usazených na území ČR, které od 1. 7. 2013 budou působit ve smyslu nařízení CPR

V reakci na četné dotazy odborné technické veřejnosti sdělujeme, že žádosti o výkon činnosti oznámených subjektů usazených na území ČR, které od 1. 7. 2013 budou působit ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR), se nyní nacházejí v neveřejné sekci informační databáze NANDO, a to ve fázi připomínkování.

Pokud Evropská komise ani žádný z členských států Evropské unie nevznese ve stanovené lhůtě námitku, Úřad vydá žadateli do 2 pracovních dnů od uplynutí této lhůty doklad o udělení oprávnění. Úřad následně zveřejní ve Věstníku Úřadu oznámení o udělení oprávnění, včetně rozsahu oprávnění, data, od kterého může subjekt provádět činnosti oznámeného subjektu, identifikačního čísla oznámeného subjektu přiděleného podle přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky a čísla a data vydání dokladu o udělení oprávnění.

Datum vydání dokladu o udělení oprávnění může předcházet datu 1. 7. 2013, nicméně oznámené subjekty smějí zahájit výkon své činnosti počínaje dnem 1. 7. 2013. Přesné datum zveřejnění prvních odkazů na oznámené subjekty zatím neznáme, vše se odvíjí od toho, zda budou či nebudou vzneseny připomínky.

Žadatelé o výkon činnosti oznámených subjektů se často dotazují, zda skutečnost, že se nacházejí ve fázi připomínkování, zakládá povinnost (nebo možnost) Úřadu jim před udělením oprávnění může vydat „potvrzení“ nebo „oficiální dokument“, ze kterého bude zřejmý rozsah jejich budoucí činnosti a datum, kdy jim bude uděleno oprávnění. Na tyto otázky existuje jediná odpověď: proces oznamování probíhá v rámci správního řízení a řídí se správním řádem, který vydávání dokumentů typu „potvrzení“ nebo „oficiální dokument“ o vývoji správního řízení nestanoví.  

Dodávám, že kromě Věstníku bude informace o nově oznámených subjektech zveřejněna na našich www stránkách www.unmz.cz v sekci Státní zkušebnictví/Aktuality. Předpokládáme, že během posledního červnového týdne 2013 na naše stránky tuto aktualitu zařadíme.

Zpracovala: Ing. Alena Šimková

vedoucí odd. stavebních výrobků, ÚNMZ

21. června 2013

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti