Informace k EN 15050+A1 Betonové prefabrikáty - Mostní prvky

říjen 2012

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) informuje, že harmonizovaná evropská norma EN 15050 Betonové prefabrikáty - Mostní prvky bude ode dne 1. 12. 2012 nahrazena normou EN 15050+A1, a to výjimečně bez přechodného období. Z nové podoby této normy byl vypuštěn jeden specifický segment betonářských výrobků, a sice obloukové mostní prvky. Tento typ výrobků tudíž nadále nebude možné uvádět na trh s označením CE, což může mít vliv na dodavatelsko-odběratelské vztahy.

 

Česká republika se po získání této informace obrátila prostřednictvím své zástupkyně ve Stálém výboru pro stavebnictví na Evropskou komisi s žádostí o dodatečné zavedení přechodného období, aby se naši výrobci stačili přizpůsobit nové situaci. Ještě v průběhu podzimu 2012 se zástupkyně ČR pokusí přesvědčit Evropskou komisi a členské státy, ovšem nelze předvídat, zda Komise na náš požadavek přistoupí.

 

ÚNMZ byl informován notifikovanými osobami o tom, že ne všichni výrobci jsou si vědomi této brzké změny. V zájmu bezpečného doručení informace ke všem jejím potenciálním adresátům proto ÚNMZ požádal prezidenta Hospodářské komory ČR o spolupráci na oslovení členů HK, působících v oboru stavební výroby.

 

Ing. Alena Šimková

 

 

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti