Den ÚNMZ 2014 - článek a prezentace přednášejících

Pro zájemce o problematiku diskutovanou při příležitosti Dne ÚNMZ, přikládáme dostupné prezentace přednášejících, fotografie a článek z akce.

Dne 6. února 2014 se uskutečnilo setkání odborné veřejnosti a partnerů Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen ÚNMZ, Úřad) na semináři „Den ÚNMZ – 2014“. Již tradičně se akce konala v prostorách kongresového hotelu Clarion v pražských Vysočanech. Oproti předchozím letům došlo k poměrně zásadní úpravě programu: blok vystoupení partnerských organizací byl nahrazen představením poradních orgánů předsedy ÚNMZ a ministra průmyslu a obchodu. Ani tentokrát však účastníci nebyli ochuzeni o tradiční blok vystoupení vedoucích zaměstnanců Úřadu zaměřený na plnění úkolů v loňském roce a perspektivy pro rok letošní.

Počet účastníků na této tradiční akci se tentokrát pohyboval okolo 220 přihlášených osob. Tradičně hojný byl počet vystavovatelů, kterých bylo tentokrát devět. Účastníci tak měli možnost seznámit se podrobněji s činnostmi těchto organizací. Pozitivem byl dostatečný prostor, který měli vystavovatelé k dispozici díky umístění prezentací a občerstvení do samostatného sálu Zenit sousedícího se sálem Nadir, v němž se uskutečnil hlavní program a který se osvědčil již v loňském roce.

Program zahájil úvodním slovem předseda Úřadu Mgr. Viktor Pokorný, který účastníky uvítal, shrnul zásadní úkoly, jichž se Úřad zhostil v roce 2013, zrekapituloval personální změny, k nimž v loňském roce došlo, a v krátkosti seznámil účastníky s náplní semináře.

Po jeho vystoupení následoval projev zástupkyně Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), ředitelky odboru technické harmonizace a spotřebitelské legislativy paní Ing. Ivany Kocové, Ph.D. Ve svém příspěvku se zaměřila zejména na zásadní body vzájemné spolupráce a jejich zhodnocení.

Poté již přišel na řadu blok příspěvků vedoucích zaměstnanců ÚNMZ, který zahájil předseda Úřadu Mgr. Viktor Pokorný. Po něm následoval příspěvek Ing. Jiřího Kratochvíla, ředitele odboru technické normalizace, a vystoupení dalších ředitelů odborných odborů Úřadu, kteří zrekapitulovali vývoj za uplynulý rok v jim svěřené oblasti a připomněli také nejdůležitější úkoly pro rok letošní. U řečnického pultu se tak vystřídali: Ing. Zbyněk Veselák, ředitel odboru metrologie, Ing. Květa Včelová, ředitelka odboru státního zkušebnictví, a Ing. Miroslav Chloupek, ředitel odboru mezinárodních vztahů.

Seminář byl rozdělen na dvě části přestávkou, ve  které bylo pro účastníky zajištěno občerstvení. Během přestávky probíhala ve foyer a přilehlém sále živá diskuze. V úvodu druhého bloku pan předseda uvítal Ing. Jana Dubna, ředitele sekce digitální ekonomiky a ochrany spotřebitele MPO, kterému se, i přes pracovní vytížení, podařilo druhé části semináře zúčastnit. Poté následovala druhá část semináře, v níž zástupci poradních orgánů předsedy Úřadu představili jimi zastupované orgány, přiblížili statut těchto orgánů a hlavní aktivity, jimž se tyto orgány věnují. Postupně tak vystoupili: Ing. Václav Mach, reprezentující Radu pro technickou normalizaci (RTN), po něm následovalo vystoupení RNDr. Jiřího Tesaře, Ph.D., který představil fungování Rady pro metrologii (RPM), a blok vystoupení zástupců poradních orgánů zakončil Ing. Jaroslav Veselý, CSc., zastupující z titulu předsedy Komisi pro posuzování shody (KPS).  Celý program pak završila prezentace Komise pro technické překážky obchodu (KTPO), poradního orgánu ministra průmyslu a obchodu. Úvodní části prezentace se ujala tajemnice této komise paní Ing. Jindra Kafková, která svým vystoupením připravila prostor svým kolegyním, Mgr. Ireně Lopojdové a RNDr. Kláře Popadičové, které blíže představily fungování jednotlivých subkomisí KTPO – Subkomise notifikace – 98/34/ES a Subkomise notifikace – TBT a Subkomise EHK/OSN. Všechna vystoupení sklidila zasloužený potlesk. Bližší informace o obsahu přednášek jsou dostupné na webových stránkách ÚNMZ.

 Poté již následovalo závěrečné slovo předsedy ÚNMZ Mgr. Viktora Pokorného, který poděkoval účastníkům, vystupujícím, jakož i vystavovatelům a pozval je k připravenému občerstvení a neformální diskuzi.

Věříme, že provedené úpravy programu přispěly k větší dynamice celé akce a nabídly informace z nových oblastí, že tak bude při přípravě Dne ÚNMZ 2015 na co navazovat a že se při příležitosti jeho konání znovu v hojném počtu setkáme i v následujícím roce.

 

Blok zástupců ÚNMZ:

Prezentace technická normalizace

Prezentace metrologie

 

Blok představitelů poradních orgánů předsedy ÚNMZ:

Prezentace Rada pro technickou normalizaci

Prezentace Rada pro metrologii

Článek Komise pro posuzování shody

 

Blok představitelů poradních orgánů ministra průmyslu a obchodu:

Prezentace KTPO

Prezentace Subkomise notifikace 98/34/ES

Prezentace Subkomise notifikace – TBT a Subkomise EHK/OSN

Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti