Často kladené otázky - Zkušebnictví

Upozornění: ÚNMZ není zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 22/1997 Sb.), zmocněn k jeho výkladu a ani k výkladu jednotlivých nařízení vlády vydaných k jeho provedení, který by byl pro kohokoliv závazný.

 

1.      Jaký je rozdíl mezi autorizací a akreditací ve smyslu zákona o technických požadavcích na výrobky?

Akreditace je osvědčování způsobilosti, které provádí k tomu pověřená organizace, zatímco autorizace je pověření k určitým činnostem, které vydává orgán státní správy.

Rozdíl mezi akreditací a autorizací vyplývá ze zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).  Autorizace je definována v §11, odst. 1 zákona: „Autorizací se pro účely tohoto zákona rozumí pověření právnické osoby k činnostem při posuzování shody výrobků zahrnujícím i posuzování činností souvisejících s jejich výrobou, popřípadě s jejich opakovaným použitím, a vymezených v technických předpisech.“ Autorizaci pro činnost podle tohoto zákona uděluje ve vymezeném rozsahu Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Seznam autorizovaných osob je uveden na stránkách: ao-aktualni-seznam

Akreditace je vymezena v § 14, § 15 a §16 zákona. Akreditace je osvědčení o splnění požadavků pro provádění konkrétní činnosti posuzování shody, které stanoví harmonizované normy, případně jiné dokumenty platné pro oblast posuzování shody.

Akreditaci provádí k tomu pověřená právnická osoba, kterou je v současné době Český institut pro akreditaci, o.p.s. pověřený vládou České republiky jako národní akreditační orgán.

Seznam akreditovaných subjektů je možné najít na stránkách www.cai.cz

 

2.      Co je to tzv. dobrovolná certifikace, prováděná podle zákona o technických požadavcích na výrobky?

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pojem „dobrovolná certifikace“ přímo nepoužívá. Pro jeho objasnění poslouží ustanovení § 10 tohoto zákona, které zní:

„ (1) Certifikace podle tohoto zákona je činnost

a)      autorizované osoby prováděná v rozsahu vymezeném technickým předpisem, nebo

b)      k tomu akreditované osoby prováděná na žádost výrobce,  dovozce nebo jiné osoby,

při níž se vydáním certifikátu osvědčí, že výrobek nebo činnosti související s jeho výrobou, popřípadě s jeho opakovaným použitím jsou v souladu s technickými požadavky v certifikátu uvedenými.

(2) Certifikáty vydané autorizovanou osobou se využívají při posuzování shody podle § 13 odst. 1, certifikáty vydané akreditovanou osobou lze využít při posuzování shody podle
§ 13 odst. 1 jen v případech, kdy je k posouzení shody oprávněn výrobce, dovozce nebo jiná osoba.“

Dobrovolná certifikace je tedy činnost prováděná ve smyslu § 10 odst. 1 písm. b), přičemž je nutno upřesnit, že pokud nejde o postup podle uvedeného zákona, pak dobrovolnou certifikaci mohou provádět i subjekty neakreditované. Dobrovolnou certifikaci provádějí samozřejmě také akreditované subjekty, které jsou součástí autorizovaných a notifikovaných osob.

 Rozsah dobrovolné certifikace se v zásadě řídí požadavky objednavatele a tedy účelem,  ke kterému má být certifikát použit.

 

3.      Kdy je výrobek uveden na trh a kdy do provozu?

Výrobek je uveden na trh, když byl poprvé dodán v rámci obchodní činnosti. Dodáním se rozumí předání nebo nabídnutí k předání výrobku nebo převod vlastnického práva k výrobku za účelem distribuce, používání nebo spotřeby na trhu Evropské unie, nestanoví-li zvláštní zákon jinak. Za uvedené na trh se považují i výrobky vyrobené nebo dovezené pro provozní potřeby při vlastním podnikání výrobců nebo dovozců a výrobky poskytnuté k opakovanému použití, je-li u nich před opakovaným použitím posuzována shoda s právními předpisy, pokud to stanoví nařízení vlády. Je-li to nezbytné, vláda nařízením blíže vymezí pojem uvedení na trh pro výrobky, na které se tento technický předpis vztahuje,

Výrobek je uveden do provozu, když je poprvé použit uživatelem v členských státech Evropské unie k účelu, ke kterému byl zhotoven; pokud tak stanoví nařízení vlády, je výrobek uveden do provozu v okamžiku, kdy je k tomuto použití připraven nebo poskytnut.

Definice termínů „uvedení výrobku na trh“ a „uvedení výrobku do provozu“ je stanovena v §2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

4.      Musí být každý výrobek označen CE? Kde získám označení CE a kdo jím výrobek opatřuje?

Označením CE se opatřují některé stanovené výrobky ve smyslu § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Stanovené výrobky jsou konkretizovány v nařízeních vlády vydaných k provedení tohoto zákona, přičemž označení CE se uplatňuje jen v těch nařízeních, která přejímají směrnice ES, v nichž se toto označení výrobků uplatňuje.

Příslušné nařízení vlády stanoví, které výrobky se označují CE, za jakých podmínek a jakým způsobem. Stanoví rovněž, kdo dotčený výrobek označením CE opatřuje. Touto osobou je zpravidla výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce (definice těchto i dalších pojmů jsou uvedeny v § 2 zákona č. 22/1997 Sb.). Jen ten, kdo je příslušným nařízením vlády stanoven k opatření výrobku označením CE, tak smí po provedeném posouzení shody učinit. V opačném případě se dotyčný vystavuje nebezpečí postihu ve smyslu § 19, odst. 1, písmeno b) tohoto zákona. 

Provedení označení CE je uvedeno v přímo použitelném předpisu ES – viz článek 30 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93.

 

5.      Co mám dělat, když výrobek není označen CE a zákazník to po mně vyžaduje? Mohu výrobek označit sám? 

Není-li výrobek stanoveným výrobkem podle § 12 odst.1 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na  výrobky a o  změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým je od 1. 7. 2013 nařízení pro stavební výrobky: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, ve znění opravy,  označením CE se neopatřuje. Pokud by přece jenom v tomto případě byl výrobek opatřen označením CE, dopustil by se ten, kdo by toto uskutečnil, porušení ustanovení zákona. 

Jedná-li se však o stanovený výrobek, který má být podle některého (některých) nařízení vlády nebo podle přímo použitelného předpisu EU označením CE opatřen, pak jsou podmínky tohoto označování uvedeny v příslušných nařízeních vlády. V nich je uvedeno, kdo a za jakých podmínek výrobek označuje. V případě, že by opatření výrobku označením CE přesto provedl někdo jiný, než je uvedeno v těchto nařízeních vlády, dopustil by se porušení ustanovení zákona. Z toho mimo jiné plyne, že zákazník nemá právo vyžadovat opatření výrobku označením CE, není-li toto označení nařízením vlády nebo přímo použitelným předpisem EU stanoveno, nebo od osoby, která k tomuto úkonu není stanovena.

 

6.      Musí být všechny výrobky v ČR podrobeny zkušebním procedurám? Co je to stanovený výrobek a jak se jeho zkoušení provádí?

Zkušebním procedurám se povinně podrobují pouze ty výrobky, u nichž to stanoví právní předpis.

Stanovený výrobek je výrobek, který představuje zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu (§ 12 odst. 1 písm. a) u jakosti výroby nebo prvků systému jakosti v podniku autorizovanou osobou a provádění dohledu nad jeho řádným fungováním, ověřování shody každého výrobku se stanovenými požadavky autorizovanou osobou).

Z uvedeného plyne, že ne všechny výrobky v ČR musí být povinně podrobeny zkušebním procedurám.

 

7.      Jaký dokument musí být k výrobku přiložen má-li být uveden na trh, popřípadě do provozu?

Pokud je výrobek v působnosti zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je pro uvedení stanovených výrobků na trh v EU nutná existence ES prohlášení o shodě v souladu s nařízeními vlády, které byly vydány k provedení výše uvedeného zákona nebo pro uvádění harmonizovaných stavebních výrobků existence prohlášení o vlastnostech v souladu s přímo použitelným předpisem EU kterým je od 1. 7. 2013 nařízení pro stavební výrobky: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, ve znění opravy.

 

8.      Jaký je rozdíl mezi autorizovanou a notifikovanou osobou? 

Autorizovanou osobou, nebo podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 oznámeným subjektem podle §11 b zákona a subjektem pro technické posuzování dle §11c zákona) je právnická osoba pověřená Úřadem k činnostem při posuzování shody výrobků zahrnujícím i posuzování činností souvisejících s jejich výrobou, popřípadě  s jejich opakovaným použitím. Pokud je tato autorizovaná osoba (pověřená podle  § 11 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k činnostem při posuzování shody podle nařízení vlády přejímajících právo Evropských společenství) Úřadem oznámena orgánům Evropského společenství a příslušným orgánům členských států Evropské unie, stává se notifikovanou osobou, která je oprávněna svoje služby poskytovat v rámci Evropské unie stejně jako notifikované osoby  ostatních členských států EU. Seznam notifikovaných osob je uveden na stránkách: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm

 

9.      Kde získám znění příslušných předpisů zabývajících se problematikou normalizace a státního zkušebnictví? 

Znění příslušných předpisů jsou obsažena ve Sbírce zákonů, která je přístupná na stránkách Ministerstva vnitra. Přímo použitelné předpisy EU jsou zveřejňovány v Úředním věstníku EU. Aktuální přehled předpisů zabývajících se problematikou ÚNMZ je uveden též na stránkách ÚNMZ  včetně přímo použitelných  předpisů EU.

 

10.  Kdo provádí posuzování shody? 

Posouzení shody je jednou z podmínek pro uvedení stanovených výrobků na trh. Zajišťuje ho výrobce, popř. , pokud tak stanoví nařízení vlády,  dovozce , postupem posouzení shody stanoveným pro daný výrobek v příslušném nařízení vlády nebo podle přímo použitelného předpisu EU. Přitom je vždy jednoznačně stanoveno, zda úkony při posuzování může provést výrobce (dovozce) sám nebo zda některé tyto úkony musí vyžádat u autorizované (notifikované), nebo oznámené osoby.

 

11.  Kdy je nezbytná spoluúčast notifikované osoby v procesu posuzování shody? 

Pro výrobce, dovozce a distributory platí v ČR zákon č. 22/1997 Sb. Kompilované pracovní znění naleznete na internetových stránkách ÚNMZ www.unmz.cz, konkrétně v části PRÁVNÍ PŘEDPISY - ÚNMZ Pro výrobky stanovené podle tohoto zákona platí dále příslušná nařízení vlády ČR nebo přímo použitelný předpis EU. Seznam příslušných nařízení vlády naleznete rovněž na internetových stránkách ÚNMZ v části vymezené pro státní zkušebnictví. Stanoveným výrobkem je výrobek, který představuje zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu (viz § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb. a u kterého proto musí být posouzena shoda (viz § 12 až 13c tohoto zákona).

Posouzení shody je jednou z podmínek pro uvedení stanovených výrobků na trh. Zkušebním postupům se povinně podrobují pouze ty výrobky, u nichž to stanoví právní předpis (viz výše uvedené). Posouzení shody zajišťuje výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce, popř. dovozce postupem posouzení shody stanoveným pro daný výrobek v příslušném nařízení vlády. Přitom je vždy jednoznačně stanoveno, zda úkony při posuzování může provést výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce, popř. dovozce sám nebo zda některé tyto úkony si musí vyžádat u autorizované (notifikované) nebo oznámené osoby.

Z uvedeného tedy plyne, že ne všechny stanovené výrobky musí být povinně podrobeny zkušebním postupům s účastí autorizované (notifikované osoby) nebo oznámené osoby. Je třeba vždy sledovat příslušný právní předpis(y), který(é) se na výrobek vztahuje(jí). Vzhledem k tomu, že v této otázce není specifikován výrobek, obsahuje naše odpověď pouze obecně použitelné vyjádření.

 

12.  Jak se postupuje při pohybu výrobků mezi členskými státy?

Při pohybu zboží v rámci obchodní činnosti na území členských států EU se jedná o distribuci tohoto zboží a ne o jeho dovoz. O dovoz se jedná, pokud je výrobek ze zemí mimo EU uváděn na jednotný trh EU. Distribuované výrobky, které jsou stanovenými ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů má oprávnění dle předpisů uvést na trh výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce v EU nebo dovozce. Povinnosti distributora vyplývají mimo jiné z § 13 odst. 9 zákona: „Distributor je povinen jednat tak, aby zabránil distribuci stanovených výrobků, které zjevně nesplňují požadavky zákona, zejména výrobků, které nejsou opatřeny stanoveným označením.“ Distributor se dopustí správního deliktu mimo jiné tím, že poruší některý z bodů uvedených v § 19a odst. 3 a 4 písm. b) uvedeného zákona.

Pokud výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce vydal k výrobku ES prohlášení o shodě a opatřil výrobek označením CE, není povinností distributora mít toto prohlášení. Ale vzhledem k případným problémům distribuovaného výrobku ve spojitosti s dozorem nad trhem doporučujeme prohlášení o shodě si obstarat.

 

13.  Jak se provádí posuzování shody výrobků?

Posuzování shody se povinně podrobují pouze ty výrobky, u nichž to stanoví právní předpis. Stanovené výrobky jsou konkretizovány v nařízeních vlády vydaných k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 22/1997 Sb.), nebo v přímo použitelném předpisu EU. Informace k jednotlivým nařízením vlády a rozsahu působnosti autorizovaných osob jsou dostupné na internetových stránkách ÚNMZ www.unmz.cz v sektoru státního zkušebnictví. ÚNMZ nerozhoduje, zda výrobek je nebo není stanoveným výrobkem a není ani zmocněn k výkladu zákona 22/1997 Sb. a nařízení vlády vydaných k jeho provedení. Sděluje pouze názor.

 

14.  Jak mám postupovat při uvádění stavebních výrobků na trh?

Pokud se na stavební výrobky vztahují harmonizované normy nebo evropské technické posouzení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 305/2011 (dále jen „CPR“), postupuje se v souladu tímto právním předpisem. Více informací je na stránkách: http://www.sgpstandard.cz/editor/files/stav_vyr/1_3_cpr.htm

V případě, že pro stavební výrobek harmonizované normy ani evropské technické posouzení dle CPR nebyly dosud vydány, postupuje se v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). V případě, že se na stavební výrobky uváděné na trh vztahuje nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. (více informací na stránkách: http://www.sgpstandard.cz/editor/files/stav_vyr/1_5_vybran.htm), postupuje se podle tohoto nařízení. V příloze tohoto nařízení je uveden i postup posuzování shody a míra zapojení třetí nezávislé strany v rámci posuzování shody. Kontakty na třetí nezávislé strany, tedy autorizované osoby najdete na webových stránkách ÚNMZ www.unmz.cz a je zde uvedena i databáze rozsahu jejich autorizací: databaze-rozsahu-cinnosti-ao-no.

Často kladené otázky k uvádění stavebních výrobků na trh jsou uvedeny na následujících stránkách: http://www.sgpstandard.cz/editor/files/unmz/uvod/prirucky/otazky.htm

 

15.  Jak mám postupovat při uvádění strojního zařízení na trh?

Pro výrobce, dovozce a distributory strojních zařízení platí v ČR zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kompilované pracovní znění naleznete na internetových stránkách Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví www.unmz.cz , konkrétně pravni-predpisy-r27

Při uvádění strojního zařízení na trh je nutné postupovat podle nařízení vlády č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení vlády č. 176/2008 Sb.). Text tohoto nařízení lze nalézt rovněž na stejných internetových stránkách v části státní zkušebnictví v sektoru pro strojní zařízení strojni-zarizeni.

Další vysvětlující informace je možné čerpat na internetové stránce Evropské komise http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/machinery/, zejména potom v Příručce pro uplatňování směrnice pro strojní zařízeníGuide to application of Directive 2006/42/EC – 2nd Edition - June 2010”.

Pokud se jedná o posouzení shody strojního zařízení, je třeba se řídit nařízením vlády č. 176/2008 Sb., které upravuje veškeré náležitosti související s uvedením strojního zařízení na trh a do provozu. Uvedené nařízení vlády a stejně tak i evropská směrnice 2006/42/ES, která je transponována tímto nařízením vlády, upravují postupy posuzování shody, vypracování technické dokumentace a prohlášení o shodě a podmínky připojení označení CE. Věnujte prosím pozornost příloze č. 4 k nařízení vlády č. 176/2008 Sb. (směrnici 2006/42/ES), která stanoví kategorie strojních zařízení, u kterých je nutno aplikovat postup posouzení shody s účastí třetí nezávislé strany – notifikované osoby. U ostatních strojních zařízení, která spadají do působnosti nařízením vlády 176/2008 Sb. (směrnice 2006/42/ES) zajišťuje posouzení shody výrobce.

 

16.  Jak posuzovat shodu tlakových zařízení?  

Tlakové zařízení musí být posouzeno podle nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb. (implementace směrnice č. 97/23/ES) – dále jen NV č. 26. Výstupním dokumentem je ES prohlášení o shodě s náležitostmi podle příl. č. 6 k NV č. 26. ES prohlášení o shodě je vystaveno na základě certifikátů, které potvrzují splnění základních požadavků na výrobek podle příslušného nařízení vlády (směrnice). Toto je možné prokázat splněnými harmonizovanými evropskými normami nebo jiným způsobem.   Posuzování shody tlakových zařízení je vysvětleno ve Sborníku TH „Pravidla pro aplikaci směrnice 97/23/ES – tlaková zařízení“, který naleznete na adrese:

../sborniky_th/sb9/a-pravidla.pdf

Tato pravidla jsou pracovním materiálem pro aplikaci směrnice 97/23/ES a jsou vypracována v pracovních skupinách Evropské komise a odsouhlasena členskými státy EU.   

 

17.  Jak posuzovat shodu u výtahů? 

Při posuzování shody nových výtahů se postupuje podle nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 127/2004 Sb. a 142/2008 Sb.

Na provozované výtahy se provádí inspekční prohlídky ve smyslu ČSN 27 4007 a majitel/provozovatel je inspekčním orgánem informován o provozních rizicích, která se na výtah vztahují. Výtah je v tomto případě sice provozuschopný, není ale zajištěn jeho bezpečný provoz, což bezprostředně souvisí s mírou odpovědnosti za provoz výtahu v takovém stavu. Jako nápravná opatření jsou pak inspekčním orgánem navržena technická řešení vycházející z ČSN EN 81-1. Po stránce právní je odpovědnost za provoz výtahu na majiteli výtahu nebo jeho provozovateli. Za nedodržení postupu odstraňování rizik z provozu výtahů (shrnutých v inspekčních prohlídkách) nehrozí finanční postih jako takový, ale při vzniku škod způsobených nevyhovujícím technickým stavem výtahu na majetku, zdraví nebo životě osob se bude majitel nebo provozovatel zodpovídat v soudních sporech.

K získání dalších informací doporučujeme např. informační servis http://vytahy.tzb-info.cz , který zahrnuje informace, výklady a názory k aplikaci právních předpisů a technických norem pro nové a provozované výtahy. Pokud se týká informací o technických normách, doporučujeme internetovou stránku www.unmz.cz .

 

18.  Jak posuzovat shodu u výrobků určených do prostředí s nebezpečím výbuchu?

Pokud Vaše firma chce vyrábět a uvádět na trh výrobek určený do prostředí s nebezpečím výbuchu, musí splňovat požadavky nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, které zavádí směrnici 94/9/ES (ATEX). Jestliže Váš výrobek spadá do kategorie, která vyžaduje při posuzování shody účast autorizované/notifikované osoby, pak se můžete v ČR obrátit na FTZÚ s.p., - autorizovaná osoba AO 210 (NO 1026).

Adresu a kontakty na výše uvedenou zkušebnu najdete na našich stránkách http://www.unmz.cz pod heslem „STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ – Autorizované osoby“. Pod heslem „Stanovené výrobky – Sektory dle nařízení vlády“ zde můžete nalézt text výše uvedeného nařízení vlády.

Na závěr připomínáme, že podle charakteru výrobku se na něj mohou vztahovat ještě další předpisy, např. nařízení vlády č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení, č. 616/2006 Sb., o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility apod.

 

19.  Jak posuzovat shodu u vysokozdvižné plošiny?

Vysokozdvižná plošina namontovaná na vozidle - splňuje definici strojního zařízení podle nařízení vlády č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů, dále jen NV 176/2008 Sb., kterým je transponována evropská směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních, konkrétně viz § 2 písm. a) bod 3 tohoto nařízení vlády - strojní zařízení namontovaná na dopravní prostředek.

Dopravní prostředky jsou z oblasti NV 176/2008 Sb. obecně vyloučeny, avšak strojní zařízení, která jsou namontována na dopravních prostředcích, spadají do působnosti tohoto nařízení vlády. V těchto případech se na taková strojní zařízení vztahují příslušné základní požadavky a uplatňují se předepsané postupy posuzování shody. Vysvětlující informace je možné čerpat na internetové stránce Evropské komise, zejména potom v Příručce pro uplatňování směrnice pro strojní zařízení „Guide to application of Directive 2006/42/EC – 2nd Edition - June 2010, pro daný případ v § 37 a § 54 a dalších.

Směrnice o strojních zařízeních se vztahuje rovněž na strojní zařízení založená na použitém strojním zařízení, které bylo přeměněno nebo přestavěno tak podstatně, že je lze považovat za nové strojní zařízení. Pokud se jedná o podstatnou změnu (např. změnu funkce nebo výkonu stroje), původní označení CE připojené výrobcem se stává neplatným a musí být obnoveno. Osoba, která provede tyto změny, se pak považuje za výrobce a musí splnit všechny povinnosti, které se na výrobce vztahují.

Dopravní prostředky zahrnující motorová vozidla jsou vyloučeny ze směrnice pro strojní zařízení a podléhají jiným právním předpisů (o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, příp. další předpisy) v působnosti Ministerstva dopravy.

 

20.  Jak postupovat při uvádění hraček na trh?

U hraček je nutno pro uvedení výrobku na trh splnit příslušné požadavky nařízení vlády č. 86/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NV 86“). Podle NV 86 (resp. podle směrnice EP a Rady 2009/48/ES) výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce před uvedením hračky na trh potvrdí shodu hračky se základními požadavky NV 86 tím, že opatří hračku označením CE podle § 13 NV 86 a vypracuje prohlášení o shodě podle přílohy č. 3 NV 86 (Vypracováním tohoto prohlášení výrobce potvrzuje a přebírá odpovědnost za soulad hračky se základními požadavky NV 86), přičemž použije postupy posuzování shody podle části čtvrté NV 86 včetně zhodnocení bezpečnosti podle § 15 NV 86. Požadavky NV 86 se považují za splněné zejména, pokud jsou ve shodě s harmonizovanými normami.

Je nutno zdůraznit, že opatřit hračku označením CE smí pouze výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce a stejně tak prohlášení o shodě smí vypracovat pouze výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce.

Povinnosti dovozce se týkají zejména ověření a zajištění, aby výrobce splnil povinnosti před uvedením hračky na trh, označení hračky i svými identifikačními údaji, uchování kopie ES prohlášení o shodě a další. Povinnosti distributora se týkají zejména ověření, zda je hračka dodávána v souladu s požadavky příslušných předpisů, se všemi náležitostmi.

Uvedení na trh definuje zákon č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve svém § 2 odst. b). Přitom pojem "uvedení na trh" se vztahuje na každý jednotlivý výrobek, ne na druh výrobku, a to ať byl vyroben jako samostatná jednotka nebo sériově.

V případě, že působíte v roli distributora, musíte dodržet povinnosti distributorů uvedených v § 7 a § 8 NV 86. Je žádoucí ověřit, že výrobce či dovozce má k dispozici výrobcem vystavené ES prohlášení o shodě. V případě, že působíte v roli dovozce, musíte splnit povinnosti uvedené v § 6 a § 8 nařízení vlády č. 86/2011 Sb., včetně uchovávání kopie ES prohlášení o shodě. Ověřujete, zda výrobce vyhotovil technickou dokumentaci, provedl příslušný postup posouzení shody a opatřil výrobek označením CE a dalšími údaji. Technickou dokumentaci nemusíte uchovávat, pouze musíte být schopni ji od výrobce získat v případě žádosti dozorových orgánů. Pokud si nejste jisti, že Vám v takovém případě výrobce dokumentaci včas předá, doporučuje se tuto technickou dokumentaci získat a uchovávat sami.

Nařízení vlády a další informace týkající se hraček jsou k dispozici na těchto stránkách ÚNMZ: hracky a na stránkách Evropské komise: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/index_en.htm. Pokyny k interpretaci směrnice o bezpečnosti hraček jsou k dispozici na adrese

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/documents/guidance/index_en.htm. Lze v nich nalézt mj. návody na posouzení výrobků takzvané "šedé zóny", tedy těch, u kterých vznikají pochybnosti, zda patří do působnosti směrnice.

Pro případné odborné konzultace týkající se splnění požadavků NV 86 je možné se obrátit na některou z autorizovaných osob (viz hracky).

 

21.  Jak postupovat při uvádění osobních ochranných prostředků (OOP) na trh?

Při uvádění osobních ochranných prostředků na trh se postupuje v souladu s nařízením vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky (dále jen NV č. 21/2003 Sb.). Toto nařízení vlády bylo vydáno k provedení zákona č. 22/1997 Sb. a přejímá směrnici 89/686/EHS. NV č. 21/2003 Sb. stanoví mj. také požadavky na výrobek a náležitosti postupu posouzení shody (viz osobni-ochranne-prostredky). Opatřit výrobek označením CE smí pouze výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce a stejně tak prohlášení o shodě smí vypracovat pouze výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce.  Další informace k osobním ochranným prostředkům naleznete v

Příručce ke směrnici Rady 89/686/EHS - OOP (viz

http://www.unmz.cz/files/Sborn%C3%ADky%20TH/Sbornik%202010-%20OOP%20-%20DEF.pdf).

 

22.  Jak postupovat při uvádění elektrických a elektronických výrobků na trh?

Pokud výrobek spadá pod nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí (dále jen „NV17“) nebo nařízení vlády č. 616/2006 Sb., o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (dále jen „NV616“), je podle těchto NV oprávněn vydat ES prohlášení o shodě a opatřit výrobek označením CE pouze výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce sídlící v EU. <Pozn.: NV17 je transpozicí evropské LVD, NV616 transpozicí evropské směrnice pro EMC>

Pokud výrobek spadá pod nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění nařízení vlády č. 483/2002 Sb. a nařízení vlády č. 251/2003 Sb. (dále jen „NV426“), nespadá takový výrobek pod NV616 přímo, ale prostřednictvím NV426 jen nepřímo. Podobná situace nastává i ve spojitosti s NV17. To souvisí s tím, že mezi základními požadavky kladené na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení podle NV426 jsou zahrnuty základní požadavky z NV17 (bez zřetele na hodnotu napětí) a z NV616. S tímto bezprostředně souvisí doporučení uvádět u stanovených výrobků spadajících pod NV426 v ES prohlášení o shodě pouze R&TTED bez LVD a EMCD, neboť směrnice R&TTE v sobě již zahrnuje elektrickou bezpečnost a problematiku EMC. <Pozn.: NV426 je transpozicí evropské směrnice pro R&TTE>

Další požadavky týkající se uvádění elektrických a elektronických výrobků na trh jsou uvedeny ve výše zmíněných NV.

 

23.  Jak postupovat při uvádění nestanovených výrobků na trh? 

Pokud výrobek není stanoven žádným z nařízení vlády, které byly vydány k provedení zákona a které stanoví technické požadavky na tzv. stanovené výrobky, tedy výrobky, které představují zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu a u kterých proto musí být posouzena shoda s požadavky těchto předpisů.

Všechny výrobky uváděné na trh však musí mimo jiné vyhovět požadavkům zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Tyto zákony nepatří do kompetence ÚNMZ, nýbrž do kompetence Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, kde k nim lze získat další informace (http://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/pravo-ochrana-spotrebitele/).

Pro Vaši informaci dále uvádíme možnost dobrovolné certifikace, kdy na žádost výrobce,  dovozce nebo jiné osoby mohou akreditované osoby vydáním certifikátu osvědčit, že výrobek je v souladu s technickými požadavky v certifikátu uvedenými (viz § 10 odst. 1 písm. b) zákona 22/1997 Sb.). Rozsah dobrovolné certifikace se v zásadě řídí požadavky objednavatele a účelem, ke kterému má být certifikát použit.

Seznam akreditovaných subjektů včetně předmětu akreditace je zpřístupněn na internetové stránce Českého institutu pro akreditaci http://www.cia.cz/ .

 

24.  Jak postupovat při uvádění jízdních kol na trh?

Jízdní kola jsou nestanoveným výrobkem. Postup uvádění těchto výrobků je uveden v odpovědi u otázky č. 23.

Existují však konkrétní případy, kdy lze v případě jízdních kol hovořit o stanoveném výrobku, a to:

·          dětská jízdní kola - jízdní kola s maximální výškou sedla do 435 mm, měřeno jako svislá vzdálenost vrchní části sedla od země, přičemž sedlo je ve vodorovné poloze a sedlovka je nastavena na nejnižší úroveň se považují za hračku určenou ke hře. V tomto případě se na takové kolo vztahuje nařízení vlády č. 86/2011 Sb. o technických požadavcích na hračky, kterým je transponována evropská směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček.

·          jízdní kola s pedály, která jsou vybavena elektrickým motorem a která nespadají do oblasti působnosti evropské směrnice 2002/24/ES o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových, v ČR transponované do zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, se vztahuje směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES transponovaná v ČR do nařízení vlády č. 176/2008 Sb. Dále v závislosti na vybavení elektrickými prvky je třeba uvažovat i směrnici 2004/108/ES týkajících se elektromagnetické kompatibility, která je v ČR transponována do nařízení vlády č. 616/2006 Sb., o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility.

V případě dětských jízdních kol a jízdních kol s pedály, která jsou vybavena elektrickým motorem, musí být výrobky povinně podrobeny zkušebním postupům popsaným ve zmíněných předpisech a označeny označením CE.

 

 

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti