11. zasedání skupiny odborníků na dozor nad trhem – MARS

Ve dnech 25. až 27. 9. 2013 se ve velké zasedací místnosti Ministerstva průmyslu a obchodu konalo 11. zasedání skupiny odborníků na dozor nad trhem „Advisory Group of Experts on Market Surveillance“, tzv. skupiny MARS, která pracuje pod záštitou Pracovní skupiny WP. 6 pro regulatorní spolupráci EHK/OSN. Toto zasedání bylo organizováno ve vzájemné spolupráci českého Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobnictvo Slovenskej republiky.

 

11. zasedání skupiny odborníků na dozor nad trhem se kromě zástupců České republiky (ÚNMZ, Ministerstvo průmyslu a obchodu, ČOI, Sdružení českých spotřebitelů) zúčastnili také představitelé WP.6 EHK OSN a odborníci z Belgie, Běloruska, Bosny a Hercegoviny, Lotyšska, Rumunska, Ruské federace, Slovenské republiky, Srbska a Švédska.

11. zasedání skupiny MARS zahájil náměstek ministra průmyslu a obchodu Tomáš Hajdušek, který zdůraznil, že stanovení společného mezinárodního rámce pro dozor nad trhem vztahujícího se na všechny výrobky na vnitřním trhu a na výrobky vstupující na trh ze třetích zemí, je základním předpokladem pro posílení hospodářské soutěže, vnitřního trhu a bezpečnosti spotřebitelů. Koordinátorka skupiny MARS Kvetoslava Steinlová, ředitelka odboru evropských záležitostí a technické normalizace ÚNMS SR, uvedla hlavní témata zasedání, a to zejména nová pravidla pro zvýšení bezpečnosti spotřebního zboží a zlepšení dozoru nad těmito výrobky, informace a zkušenosti z implementace nového legislativního rámce pro evropskou normalizaci a stavební výrobky, dozor nad trhem v oblasti strojních zařízení a technická normalizace v rámci Celní unie.

Zástupce Evropské komise Kiril Nikolov, Generální ředitelství EK pro podniky a průmysl, představil „balíček nových pravidel pro zvýšení bezpečnosti spotřebního zboží a zlepšení dozoru nad těmito výrobky“, který Evropská komise předložila Radě a EP v únoru tohoto roku. Opatření se týkají všech nepotravinářských výrobků, a to včetně těch dovážených ze třetích zemí. Celkem dva legislativní návrhy (Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti spotřebních výrobků a návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o dozoru nad trhem s výrobky) a akční plán mají zajistit, aby se na vnitřním trhu EU nevyskytovaly žádné nebezpečné výrobky, případně aby byly rychleji dohledatelné v případě, že budou muset být z bezpečnostních důvodů okamžitě staženy z trhu. Jedním z konkrétních požadavků Komise je například přísnější vymezení povinností výrobců u označování výrobků. Každý výrobek dle návrhu musí nést označení země původu. Tam, kde to jeho velikost nebo charakter neumožňuje, musí být označení uvedeno na balení nebo v dokumentu, který je k výrobku přiložen. Současná pravidla upravující dozor nad trhem spotřebního zboží (kromě potravin) jsou rozptýlena do několika právních předpisů. Komise proto dále navrhuje jejich sjednocení do jediného právního nástroje vztahujícího se na všechny nepotravinářské produkty.

Účastníci tohoto zasedání se dále zabývali problematikou vzdělávání v oblasti normalizace a souvisejících oblastech v kontextu modelu programu EHK OSN o vzdělávání. Diskutována byla také otázka využívání odkazů na normy v různých právních prostředích a s tím související revize Doporučení „D“ – Reference to Standards“, která je nyní v rámci WP.6 EHK OSN projednávána a bude finalizována na 23. zasedání této skupiny, které se bude konat ve dnech 18. – 20. 11. 2013 v Ženevě (http://www.unece.org/index.php?id=32879). Zmíněna byla také otázka spolupráce v oblasti boje proti padělání výrobků a nelegálního obchodu s výrobky.

Hlavním cílem pracovní skupiny MARS je zvyšovat transparentnost činnosti orgánů dozoru nad trhem a poukazovat na jejich zodpovědnost v rámci celého kontrolního řetězce, identifikovat osvědčené postupy a metodiky zabezpečující plnění strategických cílů ochrany veřejného zdraví a spravedlivé konkurenceschopnosti, stejně jako zpracovávat návrhy doporučení týkajících se dozoru nad trhem v rámci EHK/OSN. Pracovní zasedání skupiny MARS jsou otevřeným diskusním fórem, které se orientuje především na představitele dozoru nad trhem z veřejných i státních institucí, výrobců, dodavatelů, distributorů, spotřebitelů a dalších zainteresovaných osob z řady evropských i mimoevropských zemí včetně Společenství nezávislých států, Evropské komise a Sekretariátu EHK/OSN. Přínos pracovní skupiny MARS spočívá nejen ve výměně zkušeností v oblasti posuzování a hodnocení rizika, které může výrobek představovat, ale také ve snaze definovat způsob, jakým předcházet vzniku takového rizika v různých regulatorních prostředích. V této souvislosti se jako mimořádně naléhavé jeví sjednocení pravidel, technických předpisů, legislativního rámce a kontrolních mechanismů na národní i mezinárodní úrovni.

Podrobnější informace o činnosti skupiny MARS lze nalézt na internetové stránce EHK OSN http://www.unece.org/trade/wp6/SectoralInitiatives/MARS/MARS.html.

Program 11. zasedání skupiny MARS

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti