Zásady pro řízení a koordinaci procesu přijímání a uplatňování technických předpisů Evropských společenství

Příloha č. 2 k usnesení vlády ze dne 6. března 2002 č. 232

Předvstupní strategie předpokládá, že v oblasti technických předpisů z kapitoly Volný pohyb zboží budou do konce roku 2002 transponovány všechny předpisy, které byly předmětem screeningu prováděného naposledy v roce 2001 (tedy publikované do konce roku 2000). U předpisů vydaných Evropskými společenstvími (dále též ES) v roce 2001 a 2002 to ze značné části již nebude reálné.

Tyto zásady, týkající se řízení a koordinace procesu přijímání a uplatňování technických předpisů ES, jsou formulovány na základě zkušeností z postupů aplikovaných v této oblasti v předvstupním období. Určité mechanismy, vybudované pro transpozici technických předpisů v rámci státní správy, nemohou být přímo účinné po datu vstupu, neboť jsou založeny na dokumentech, jejichž platnost bude ukončena (Evropská dohoda). Resortům však zejména přibude řada nových povinností, související s novými cíli ve vztahu k zabezpečování funkce jednotného vnitřního trhu v postavení členského státu EU.

Plná funkčnost zásad je zamýšlena po vstupu ČR do Evropské unie (EU), ale přiměřeně je lze používat již po 1.1.2003, resp. v určitých přípravných krocích bezprostředně po schválení.

Správní orgány se řídí při přijímání a uplatňování technických předpisů ES následujícími zásadami:

1. Ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy jsou zodpovědné za přijímání a uplatňování technických předpisů Evropských společenství v oboru své působnosti (dále „gestoři“).

2. Gestoři sledují vývoj technických předpisů ES[1] od stádia návrhu až po schválení a publikaci a na základě analyzování věcného a právního obsahu jednotlivých technických předpisů ES či jejich návrhů

a) vedou dokumentaci platných technických předpisů ES v oboru své působnosti;

b) zabezpečují zastoupení ČR v rámci administrativní spolupráce v orgánech Komise ES; (Výbory a pracovní skupiny);

c) zabezpečují projednávání návrhů technických předpisů ES se zainteresovanými resorty a subjekty tak, aby v příslušných orgánech Komise ES vystupovali zástupci ČR koordinovaně a jednotně;

d) v návaznosti na předcházející bod zabezpečují přípravu formulace a projednání oficiálního stanoviska ČR se všemi zainteresovanými resorty;

e) stanovují priority harmonizačního postupu v souladu s termíny vyplývajícími z technických předpisů ES nebo ze závazků a doporučení daných pravidly ES;

f) zabezpečují nejvhodnější předpisovou nebo administrativní formu plně slučitelné transpozice technických předpisů ES nebo zajišťují jejich přímé uplatňování.

3. Proces přijímání a uplatňování technických předpisů ve smyslu těchto Zásad řídí a koordinuje Ministerstvo průmyslu a obchodu; působnost v této oblasti je vykonávána Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „Úřad“), a to ve spolupráci s gestory a zainteresovanými resorty.

4. K tomuto účelu Úřad

a) vede evidenci navrhovaných i platných technických předpisů ES a příslušných gestorů; daná oblast je vymezena v zásadě acquis communautaire určeným kapitolou 13.30 Vnitřní trh: Sbližování práva[2], pokud nebude meziresortním ujednáním dohodnuta i jiná oblast; aktuální rozsah technických předpisů bude znovu upřesněn k datu vstupu ČR do EU

b) na základě aktuálních harmonogramů legislativních kroků k zajištění transpozice technických předpisů ES nebo souvisejících s jejich přímým uplatněním udržovaných jednotlivými gestory, vede souhrnný přehled o transpozici těchto technických předpisů;

c) koordinuje spolupráci s dotčenými resorty, spolupracuje s  Ministerstvem průmyslu a obchodu, Úřadem vlády a Ministerstvem zahraničních věcí a navrhuje Radě vlády pro evropskou integraci prostřednictvím ministra průmyslu a obchodu opatření k řešení kompetenčních sporů nebo nedostatečných pravomocí  resortů k převzetí gesce;

d) dle potřeby vytváří a navrhuje další jednotné nástroje k zajištění koordinace procesu a spolupráce mezi resorty a s dalšími zainteresovanými subjekty a s hospodářskými a sociálními partnery;

e) řídí a zajišťuje činnost Komise pro technické překážky obchodu ;

f) informuje o přijímaných národních technických předpisech orgány Evropské unie;

g) vyzývá resorty ke jmenování zástupců do pracovních orgánů zabývajících se problematikou technických předpisů

5. Gestoři průběžně informují Úřad

a) o závažných skutečnostech ve vývoji projednávání a schvalování technických předpisů ES;

b) o stavu transpozice a uplatňování technických předpisů ES za účelem přípravy informativních výstupů pro orgány ČR a ES.

6. Úřad koordinuje s jednotlivými gestory a dalšími zainteresovanými resorty, ČSNI a jmenovanými experty z řad technických normalizačních komisí přípravu a projednávání mandátů na přípravu harmonizovaných evropských norem či jiných technických specifikací, formulovaných Komisí ES a určených zejména evropským normalizačním orgánům.

7. Ministr průmyslu a obchodu

a) zřizuje Komisi pro technické překážky obchodu pro zajištění meziresortní spolupráce a koordinace ve smyslu těchto Zásad;

b) jmenuje na základě návrhů ministrů, vedoucích dalších orgánů státní správy a vedoucích dalších zainteresovaných subjektů a organizací a návrhů hospodářských a sociálních partnerů členy Komise pro technické překážky obchodu; předsedou této Komise je předseda Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a uvedený úřad zajišťuje její sekretariát;

c) informuje vládu o stavu úrovně transpozice a uplatňování technických předpisů a navrhuje opatření;

d) může vydat po projednání se zainteresovanými resorty metodické pokyny pro zajištění koordinace a spolupráce resortů při naplňování  těchto Zásad.

8. Komise pro technické překážky obchodu

- udržuje kontakt a výměnu informací o zajišťovaných problematikách s dalšími meziresortními koordinačními a pracovními orgány – s výbory, komisemi a skupinami – působícími v souvisejících oblastech (dozor nad trhem, aplikace doložky vzájemného uznávání, sektorové problematiky aj.). V rámci MPO je zajišťována koordinace činnosti Komise s případnými dalšími pracovními orgány v souvisejících oblastech.

Příloha: Harmonogram  


[1] Tzv. harmonizovaná sféra; gestoři sledují i vývoj ohledně technických předpisů členských států notifikovaných v informačním systému ES (neharmonizovaná sféra); ve druhém případě bude postup vzájemného poskytování informací o návrzích technických předpisů, jiných technických dokumentů a technických norem stanoven na základě zákona 22/1997 Sb. v platném znění (připravované nařízení vlády).

[2]  Dle analytické struktury Official Journal of the European Communities (OJEC), Directory of CommunityLegislation in Force.

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti